Få hjälp med obearbetad sorg genom sorgbearbetning

Upplever du sorg och behöver hjälp att må bättre - Mindler hjälper dig! Mindlers psykologer guidar dig igenom vad sorg innebär, olika sätt att bearbeta och hantera sorg, samt risker och möjligheter med obearbetad sorg vid olika besvär.

Sorgbearbetning hos Mindler

Prata med en psykolog online hos Mindler

 • Videosamtal för 100kr kronor (eller frikort)

 • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)

 • Ingen väntetid

 • Mindler är en del av primärvården

Psykologer som arbetar hos Mindler

Vi har flera psykologer som kan hjälpa dig

Vad innebär sorg exakt?

Sorg är en komplex känslomässig reaktion på förlust eller förändring. Det är en naturlig och normal del av människans liv och kan uppstå som svar på olika typer av förluster, inklusive dödsfall, skilsmässa, förlust av arbete, hälsoproblem eller andra livsomvälvande händelser. Sorg kan alltså vara relaterad till förändringar som inte nödvändigtvis involverar en fysisk död, som förlust av relationer eller förlust av en förväntad framtid.

Sorg manifesterar sig på olika sätt för olika människor och kan inkludera en rad känslor som nedstämdhet, ångest, ilska, förvirring och tomhet. Dessutom kan sorg påverka både den fysiska och mentala hälsan. Det finns inget "korrekt" eller "normal" sätt att sörja på, och människor kan uppleva sorg på olika sätt och i olika faser.

Olika sätt att bearbeta sorg

Sorgens Faser

Det finns flera sätt att beskriva sorgens olika faser, nedan följer ett exempel med sorgens fem faser

Förnekande:

I den här fasen har personen svårt att tro att förlusten faktiskt har inträffat. Det kan vara en form av skyddsmekanism för att hantera den överväldigande känslan av förlust.

Ilska:

När förnekandet börjar falna kan personen känna ilska. Ilskan kan riktas mot olika mål, inklusive sig själv, andra, eller till och med mot den som har gått bort.

Förhandling:

I denna fas kan personen försöka förhandla med högre makter eller försöka hitta sätt att återställa ordningen i sitt liv. Det kan innebära tankar som "Om bara..." eller "Om jag bara hade gjort detta annorlunda...".

Depression:

När förhandlingsfasen kan leda till insikten att förlusten är verklig, kan en djup känsla av sorg och depression uppstå. Det är en period av intensiv sorg och nedstämdhet.

Acceptans:

Slutligen når personen en punkt där de börjar acceptera verkligheten av förlusten och integrera den i sitt liv. Det betyder inte nödvändigtvis att all smärta försvinner, men personen når en form av emotionell acceptans och kan börja röra sig framåt.

Det är viktigt att notera att inte alla människor genomgår dessa faser i en linjär ordning eller upplever varje fas på samma sätt. Människor har olika sätt att hantera sorg, och det är en mycket individuell process. Vissa kan hoppa mellan faserna, och vissa kan uppleva vissa faser mer intensivt än andra. Dessutom är inte dessa faser applicerbara på alla typer av sorg eller förluster. 

Detta innebär att en sorgeprocess pågår olika lång tid för olika individer och vid olika förluster. För vissa människor kan sorgen vara intensiv och pågå i månader eller till och med flera år. Andra kan nå acceptans och lättnad relativt snabbt. Det är också normalt att sorgen återkommer, fastän en upplever att en sörjt klart. 

Terapeut & terapi

Sorgen är vanligtvis självläkande och det är inte alltid att en terapeutisk kontakt behövs. I de fall sorgen är långdragen, komplex eller påverkar avgörande delar av ditt liv, är det däremot viktigt att söka professionellt stöd. Mindlers psykologer kan hjälpa dig med sorgbearbetning, välj en av våra psykologer.

Lär dig att hantera din sorg

Att hantera sorg är en individuell process, och olika människor hittar olika sätt att hantera sin sorg på. En psykolog eller terapeut skulle rekommendera dig att tillåta dig själv att känna din sorg och uttrycka de känslor som uppstår i samband med sorgen. Detta kan du göra genom att skriva ner dina känslor, och hitta meningsfulla sätt att minnas den du älskade. Det är samtidigt viktigt att ta hand om din fysiska och emotionella hälsa, att upprätthålla rutiner och att vara tålmodig och medkännande med dig själv.

Verktyg för sorghantering

 • Tillåt dig själv att känna din sorg fullt ut

 • Skriv ned dina tankar och känslor

 • Sök stöd från vänner och anhöriga sörjande

 • Ta hand om dig själv med motion, sömn och kosthållning

 • Upprätthåll dina vanliga rutiner

 • Sök stöd från en psykolog/terapeut

Konsekvenser av obearbetad sorg

Som tidigare beskrivits så sörjer alla olika, vilket även innebär att alla bearbetar sin sorg på ett unikt sätt. Vissa kan behöva omfattande bearbetning, medan andra inte upplever att de behöver bearbetning över huvud taget. 

Personer som fortfarande besväras av en pågående sorgeprocess kan uppleva långtgående besvär med sin fysiska och mentala hälsa, relationella svårigheter och risk för fördjupade problem inom andra områden i livet. Det finns också risk att sorgen utvecklas till komplicerad sorg och att symtomen fördjupas.

Symtom på obearbetad sorg

Nedan listas vanliga symtom på sorg. Vid oarbetad sorg fördjupas och fortsätter dessa symtom, då sorgeprocessen genom bearbetning inte avslutats. 

 • Sömnproblem

 • Aptitförändringar

 • Ökad stressnivå

 • Minskat immunförsvar

 • Ökade tendenser till depression och ångest

Ovan symtom kan under längre tid leda till svårigheter i relationer, arbetsrelaterade problem, självdestruktiva beteenden i form av alkohol- eller drogbruk samt ökad risk för självmordsförsök.

Få hjälp med obearbetad sorg

Önskar du hjälp i din sorgeprocess finns mycket hjälp att få! Beroende på den förlust du sörjer kan du antingen få hjälp via den mottagning som är förknippad med förlusten, eller söka eget stöd vid vård- eller hälsocentral. Är du under 23 år kan du även få stöd på din lokala ungdomsmottagning. Det finns ingen regelrätt sorgeterapi, men du kan få hjälp att bearbeta sorgen tillsammans med en kurator eller en psykolog.

Sorgbearbetning online hos Mindler

Hos Mindler kan du få avgränsade stödsamtal som hjälp att bearbeta och lära dig hantera din sorg. Du får då träffa en psykolog och även arbeta med våra IKBT-program som berör sorg. Varmt välkommen att boka in ett första bedömningssamtal.

Sorg i kombination med andra besvär

I sorg kan många andra besvär inrymmas. Personer som sörjer upplever ofta symtom på depression och ångest under delar av sorgeprocessen. Är dessa symtom en uppkomst av sorgen behövs ingen enskild depressions- eller ångestbehandling, eftersom symtomen bedöms avta när sorgen bearbetats. 

I de fall depression och ångest varit närvarande även innan en förlust så kan sorgen förstärka dessa symtom. Det kan då vara en god idé att samtala med din psykolog om du behöver en mer omfattande insats, med behandling för depression och ångest specifikt. 

Vissa förluster kan lämna djupa sår. I de fall förlusten är så påtaglig och sorgen så djup, så kan händelsen innebära ett trauma och personen kan utveckla PTSD-symtom. I dessa fall är det viktigt att låta sorgeprocessen få ett slut innan PTSD-behandling påbörjas, eftersom känsloläget gärna ska vara så stabilt som möjligt vid en så pass känslomässigt krävande behandlingsinsats.