Allmänna villkor – Användaravtal

De viktigaste uppdateringarna

  • Vi har uppdaterat informationen om vårdföretag som vi har avtal med och vårdcentraler som vi är underleverantör till.

Detta dokument uppdaterades senast 2023-08-18.

Genom att använda Mindlers tjänster godkänner du dessa Allmänna villkor (nedan kallat ”Avtalet”). Läs Avtalet noggrant innan du använder Mindlers tjänster. Om du inte accepterar Avtalet ska du inte använda Mindlers tjänster. 

1. Avtalets omfattning och tillämplighet

1.1 Detta Avtal reglerar användningen av onlinegränssnitt och egendom (till exempel webbplats och appar) som ägs och kontrolleras av Mindler AB (nedan kallat ”Mindler”, ”vi”, ”oss” och ”vår”), inklusive Mindlers appar och webbplatserna mindlercare.com och mindler.se (tillsammans ”Webbplatsen”), samt tjänsterna (”Tjänster”) som är tillgängliga för användare och vårdgivare (nedan kallat ”Vårdgivare”) via Webbplatsen. 

1.2 Mindler är registrerad Vårdgivare under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och arbetar uteslutande med etablerade, legitimerade psykologer.

2. Tjänster

2.1 Du registrerar dig som användare (nedan kallat ”Användare”, ”du” och ”din”) genom att skapa ett personligt konto (nedan kallat ”Användarkonto”) och använder det kontot för att boka ett möte med en legitimerad psykolog och/eller använda andra tjänster som tillhandahålls på webbplatsen, till exempel IKBT-program.. Apparna kan också användas för självmonitorering. Det bokade mötet sker genom ett videosamtal. Under videosamtalet kan Användaren beskriva sitt tillstånd mer ingående för Vårdgivaren. Användaren kan också lämna information om sitt tillstånd till Vårdgivaren via sitt personliga Användarkonto. Baserat på Användarens uppgifter föreslår Vårdgivaren lämpliga behandlingsåtgärder. 

2.2 Mindler har avtal med Paean Hälsa AB om digitala vårdtjänster mellan legitimerade psykologer (”Vårdgivare”) och deras patienter. Den sjukvård som du som patient får via Appen tillhandahålls av en vårdcentral till vilken Mindler är en underleverantör. Dina vårdkontakter registreras hos Frösjö Vårdcentral, Sörmland. I samband med kontakt med en psykolog registreras därför vårdbesöket i din journal som ett besök på den aktuella vårdcentralen. 

2.3 Mindler erbjuder Användare samtal med legitimerade psykologer på primärvårdsnivå. Detta motsvarar den vårdnivå som erbjuds på en vårdcentral. Mindler kan därför inte erbjuda vård som kräver specialistkompetens inom psykiatri. Det betyder att Psykologen kan komma att avbryta behandlingen om Psykologen bedömer att Mindler inte är rätt vårdnivå för Användaren.

2.4 Om Användaren använder Tjänsten i detta Avtal genom abonnemang, ersättnings- eller löneförmån, centralt upphandlat avtal via arbetsgivare eller liknande gäller inte följande bestämmelser: kapitel ‎7, punkt 11.1, och kapitel 12.

2.5 Detta avtal och annan information om Mindlers Tjänster finns på Webbplatsen.

3. Appen och användarkonto 

3.1 Användarkontot är personligt och får endast användas av den Användare som har registrerat Användarkontot. Ett Användarkonto får inte överlåtas till eller användas av en annan person.

3.2 Användaren ansvarar för all aktivitet som sker genom Användarens Användarkonto.

 3.3 Mindler ansvarar inte för otillåten användning av ett Användarkonto av en extern person och inte heller för eventuella  konsekvenser och/eller skada som uppstår av sådan användning. 

3.4 För att kunna skapa ett Användarkonto måste Användaren vara minst 18 år gammal och ha tillgång till BankID för identifiering.

 3.5 Användaren ansvarar för att tillämpa rimlig omsorg vid tillhandahållandet av uppgifter, inklusive kontaktuppgifter och hälsouppgifter i förekommande fall, när Avtalet ingås. Mindler ansvarar inte för behandling som orsakas av att Användaren anger felaktiga uppgifter. Användaren förbinder sig att hålla sin personliga profil i appen uppdaterad och aktuell under hela avtalsperioden. Mindler ska snarast meddelas om eventuella ändringar genom en uppdatering direkt i Appen eller via e-post till info@mindler.se.

3.6 Användaren är personligen ansvarig för den information som han eller hon tillhandahåller i eller genom Appen. Mer information om hur Mindler hanterar personuppgifter finns i Mindlers integritetspolicy som finns tillgänglig på Webbplatsen.

3.7 Genom att registrera ett Användarkonto i Appen bekräftar och accepterar Användaren de tekniska specifikationer, villkor och restriktioner för Appen som anges i Mindlers aktuella beskrivningar av Tjänsten, vilka finns tillgängliga på Webbplatsen. 

3.8 Genom att registrera ett Användarkonto i Appen bekräftar och godkänner Användaren att Mindler kan använda de kontaktuppgifter som Användaren har angett för att kontakta Användaren genom utskick, telefonsamtal meddelanden och notiser med information och erbjudanden. Användaren kan när som helst avregistrera sig från sådan kommunikation.

3.9 För att kunna använda Tjänsten måste Användaren ge Appen tillgång till ljud och bild på Användarens enhet och vara ansluten till ett nätverk. Ljud och rörliga bilder raderas i realtid och sparas inte på något sätt efter mötet. Däremot samlas bilder och filer som Användaren laddar upp till Appen via chatten eller frågeformulär in och sparas i Användarens journal. Mindler registrerar information om Användarens möten med Vårdgivare för att ge Användaren insyn i vården och för att uppfylla våra juridiska skyldigheter som vårdgivare. Läs mer om lagring av journaler och hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy. 

3.10 Innehåll som Mindler publicerar eller tillhandahåller i Appen kan användas i behandlingen eller som förebyggande egenvård. Innehåll som används som en del av behandlingen är ett komplement till de medicinska råd som Vårdgivaren ger Användaren och är inte avsett att användas i stället för en psykologs bedömning, diagnos eller behandling av något tillstånd. Appen är avsedd att användas som ett hjälpmedel under behandlingen för att vårdgivaren ska kunna att ge sina patienter effektiv vård.

 3.11 Användaren ansvarar för att Användarkontot används i enlighet med detta Avtal, övriga villkor och instruktioner i Appen och i enlighet med gällande lag vid varje given tidpunkt.

4. Priser och betalning

4.1  Tjänsterna i Appen tillhandahålls till det pris som framgår av vid var tid gällande prislista i Appen.  Tjänsternas pris framgår alltid innan Användaren gör en bokning eller påbörjar ett IKBT-program. 

4.2 Betalning för videosamtal görs i förskott innan videosamtalet börjar. Användare kan inte påbörja ett videosamtal innan betalningen har gjorts. Genom att använda Tjänsten godkänner du att bli fakturerad enligt det svenska hälso- och sjukvårdsregleringssystemet.

4.3 Frikort gäller på Mindler och Mindler är ansluten till e-frikortstjänsten för de regioner där det är tillämpligt. Om en Användare har ett elektroniskt frikort kommer uppgifterna att samlas in genom e-frikortstjänsten. Frikort i pappersformat gäller också och Användaren kan uppge frikortsnumret vid bokning/betalning. Mindler registrerar endast patientavgifter om Användaren är folkbokförd i en region som är ansluten till e-frikortstjänsten. 

Betalningsvillkor för företag

Mindler har särskilda erbjudanden för företag som vill erbjuda Tjänsterna till sina anställda. Pris- och betalningsvillkor för dessa Tjänster beskrivs i detalj i de särskilda villkor som Mindler skickar till företaget för godkännande. Genom att acceptera dessa särskilda villkor förbinder sig företaget att kommunicera detta Avtal till de anställda som använder Tjänsterna. 

5. Ansvarsbegränsning

5.1 Inom de gränser som anges i detta kapitel 5 ansvarar Mindler att Appen är tillgänglig i enlighet med punkterna 5.2, 5.3,5.5 och 5.6 nedan. Mindler ansvarar dessutom för lagring av den information som tillhandahålls och laddas upp i Appen av Användaren och Vårdgivaren. 

5.2 Mindlers mål är att se till att Appen upprätthåller en hög nivå av tillgänglighet och att Användaren har tillgång till sitt Användarkonto när som helst på dygnet. Videosamtalen bokas av Användaren via de bokningsfunktioner som tillhandahålls via Appens bokningssystem eller av Vårdgivaren. Appen och videosamtalen tillhandahålls i enlighet med ovanstående, med undantag för planerade avbrott för underhåll som annonserats i Appen i förväg eller avbrott utanför Mindlers kontroll.

5.3 Mindler bär inget ansvar för avbrott i Tjänsten eller tillgängligheten som uppstått på grund a: i) fel i Användarens hårdvara/utrustning, anslutande nätverk, Användarens programvara eller fel i programvara som utgör tredjepartsprodukt och som Mindler inte kan avhjälpa, trots att vi på ett fackmannamässigt sätt försökt åtgärda eller kringgå dem, ii) andra omständigheter som Användaren är ansvarig för enligt Avtalet, iii) virus eller andra angrepp på säkerheten trots att Mindler har vidtagit professionella åtgärder, eller iv) omständigheter som utgör force majeure enligt kapitel 12 nedan.

5.4 Fel eller avbrott i Appens funktion eller tillgänglighet kan utan dröjsmål anmälas till Mindlers Customer Service på info@mindler.se eller via Appen. Customer Service är tillgängliga 07:00-19:00 på vardagar (med undantag för helgdagar). 

5.5 Mindler ansvarar för driften av Appen, inklusive tillhandahållande av videosamtal mellan Användare och Psykologer eller Vårdgivare och Tjänster som är förknippade med detta, som lagring av information och annan information som Mindler tillhandahåller i Appen.

5.6 Mindler ansvarar inte för innehåll som länkats till eller från Webbplatsen. 

5.7 Eventuella fel ska i första hand åtgärdas genom felsökning, om det kan göras utan onödiga kostnader eller olägenheter för Mindler. Mindler har alltid rätt att på egen bekostnad rätta felet, förutsatt att detta kan göras inom rimlig tid och utan betydande olägenhet för Användaren. Om felet inte kan avhjälpas har Användaren rätt till ett rimligt prisavdrag och ersättning för bevisad, direkt skada enligt de begränsningar som anges nedan.

5.8 Mindler ansvarar inte under några omständigheter för skador på grund av fel som orsakats av Användaren eller någon omständighet som Användaren är ansvarig för. Mindler ansvarar inte heller för någon form av personskada eller andra konsekvenser som direkt eller indirekt kan uppstå till följd av användning eller felaktig användning av information som vi tillhandahåller, presenterar eller hänvisar till i Appen. Mindlers ansvar är under alla omständigheter begränsat till ansvar för styrkt, direkt skada och till ett maximalt belopp motsvarande tolv tusen (12 000) kronor. Mindler ansvarar således inte under några omständigheter för följdskador, utebliven inkomst, utebliven förväntad besparing och/eller andra indirekta skador på grund av fel. 

5.9 Vid allvarliga sjukdomssymtom är Mindler inte rätt vårdnivå, utan Användaren ska då söka adekvat vård via till exempel vårdcentral eller akutmottagning. Vid akuta självmordstankar ska Användaren inte heller vända sig till Mindler, utan till en adekvat akutpsykiatrisk instans alternativt ringa 112 för vägledning och råd.

5.10 Mindler åtar sig att följa och upprätthålla det ansvar för Appen som följer av lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster och lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

6. Immateriella rättigheter

6.1 Upphovsrätt, äganderätt och andra immateriella rättigheter till Mindlers varumärken, företagsnamn, Appen och samtliga dokument som används och/eller tillhandahålls av Mindler i Appen eller på vår Webbplats tillhör Mindler med ensamrätt. Det innebär att Mindler har rätt att fritt förfoga över sådana immateriella rättigheter. 

6.2 All kopiering, ändring, överlåtelse och/eller annan användning av Mindlers material som inte uttryckligen skriftligen medgivits av Mindler är förbjuden. Användaren är införstådd med och samtycker till att otillåten användning av Mindlers immateriella rättigheter utgör ett brott mot detta Avtal. I synnerhet är det förbjudet för Användaren att på något sätt, direkt och/eller indirekt, reproducera, anpassa, ändra, omvandla, översätta, publicera och kommunicera delar av plattformen. 

6.3 Alla immateriella rättigheter som uppstår som ett resultat av Mindlers tillhandahållande av Appen och/eller andra tjänster tillfaller Mindler med alla rättigheter förbehållna. Sådana ensamrätter omfattar Mindlers rätt att fritt förfoga över sådana resultat, inklusive rätten att fritt ändra, överföra och bevilja dem. 

6.4 Bestämmelserna i detta kapitel 6 ska gälla oavsett på vilket sätt och i vilken form resultaten producerades och oavsett om resultaten producerades av Mindler ensamt eller som ett samarbete. Bestämmelserna i detta kapitel gäller även efter det att Avtalet mellan Mindler och Användaren har upphört att gälla. 

7. Bokning och avbokning av videosamtal

7.1 Användaren får endast boka videosamtal med en (1) psykolog åt gången och det är förbjudet att boka flera tider med olika psykologer parallellt. Efter ett avslutat videosamtal med en psykolog kan Användaren boka en tid med en annan psykolog. 

7.2 Ett bokat videosamtal kan avbokas kostnadsfritt fram till 24 timmar innan videosamtalets starttid. Om avbokning sker inom denna tid återbetalar Mindler avgiften för det avbokade videosamtalet inom fjorton (14) dagar. 

7.3 Om Användaren avbokar senare än 24 timmar innan bokad tid eller uteblir från videosamtalet, får användaren betala en avgift på 300 kronor för uteblivet besök. Denna avgift gäller även om du har frikort eller om du har bokat ett besök till reducerat pris. Om Användaren ansluter till videosamtalet och avbryter samtalet får Användaren betala avgift för uteblivet besök eftersom videosamtalet inte kan anses vara genomfört. Användaren får en faktura på 300 kr via Kivra. Om Användaren inte har Kivra skickas fakturan till folkbokföringsadressen. Betalningsvillkor är 10 dagar från fakturadatum. Mindler förbehåller sig rätten att ta ut påminnelseavgift och dröjsmålsränta om inte betalning sker enligt villkoren. Avgiften för uteblivet besök gäller ej för videosamtal som bokats samma dygn. 

7.4 Om Användaren använder Appen genom till exempel abonnemang, ersättnings- eller löneförmån, centralt upphandlat avtal via arbetsgivare eller liknande gäller andra avbokningsregler enligt separat avtal. 

8. Otillåten användning

8.1 Mindler ser allvarligt på all otillåten användning av Appen och Användarkontot i strid med detta Avtal och/eller våra vid varje given tidpunkt gällande policyer avseende databehandling, säkerhet, etik etc. Det är till exempel förbjudet att filma konsultationer med vårdpersonal eller sprida sådant material på något sätt, eller att genomföra videosamtal när man till exempel kör bil eller hanterar tunga maskiner. Mindler kommer att vidta åtgärder mot faktisk eller befarad otillåten användning av Appen, Användarkontot etc. 

8.2 Mindler förbehåller sig rätten att ta bort information från Appen, stänga Användarkontot eller vidta andra åtgärder om Användaren bryter mot avtalet eller för att skydda Mindlers rykte och/eller för att skydda Appen från olämplig användning när som helst med eller utan föregående varning eller meddelande och utan ansvar för eventuella konsekvenser. I händelse av en sådan stängning har Mindler också rätt att säga upp Avtalet i enlighet med kapitel 11  nedan. 

8.3 I fall där användaren bryter mot avtalet eller tillämplig lag eller om han eller hon har använt Applikationen på ett olagligt sätt eller på ett sätt som inte är tillåtet, är användaren skyldig att kompensera och ersätta Mindler för all skada som därigenom åsamkas Mindler (inklusive men inte begränsat till ombudskostnader, rättegångskostnader och alla anspråk från tredje part).

9. Skydd av personuppgifter

9.1 Bestämmelserna om behandlingen av Användarens personuppgifter finns i Mindlers Integritetspolicy, tillgänglig på webbplatsen.

10. Ändring av funktion och villkor

10.1 Mindler förbehåller sig rätten att göra ändringar i Tjänsterna som erbjuds på Webbplatsen. De tjänster som tillhandahålls i Applikationen, till exempel layout, innehåll, egenskaper eller funktioner, kan ändras, vilket kan innebära att avtalet påverkas. När utvecklingen av nya Tjänster påverkar dessa villkor kommer användaren att informeras ändringarna på sitt konto på plattformen och/eller via e-post och kan uppmanas att samtycka till ändringen av de Allmänna villkoren. 

10.2 Detta avtal, som kan uppdateras från tid till annan, ska gälla från och med att det accepteras av Användaren, under den tid som Användaren använder Tjänsten, eller tills Mindler stänger ned kontot i enlighet med uppsägningsbestämmelserna nedan. De allmänna villkor som gäller vid varje tidpunkt finns tillgängliga på webbplatsen.

10.3 I händelse av vägran av avtalet erkänner användaren uttryckligen att hen inte kommer att kunna komma åt de tjänster som erbjuds via webbplatsen.

11. Meddelande om uppsägning

11.1 Användaren har alltid rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. Om meddelande om uppsägning lämnas kommer Mindler att ta bort Användarens användarkonto och ta bort information om Användaren som tillhandahålls och lagras, utan onödigt dröjsmål. Viss information kan behållas för att uppfylla rättsliga skyldigheter i enlighet med Mindlers integritetspolicy. Om Användaren har bokat ett möte med en psykolog som infaller efter uppsägningstidpunkten måste mötet avbokas enligt de vanliga avbokningsreglerna. 

11.2 Mindler har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om Användaren bryter mot eller förväntas med sannolik anledning bryta mot detta avtal och underlåter att vidta åtgärder inom trettio (30) dagar från mottagandet av ett skriftligt meddelande om detta och i det fall som beskrivs i punkt 2.4. Vid en sådan uppsägning stängs användarens användarkonto, och avtalet upphör automatiskt att gälla. Information om användaren som lagras i appen kommer att raderas eller anonymiseras i enlighet med sekretesspolicyn.

11.3 Användare som har fått sitt Användarkonto stängt i enlighet med punkt 11.2 har ingen rätt att omregistrera sig eller registrera sig för ett nytt Användarkonto utan att erhålla särskilt tillstånd från Mindler för detta ändamål. 

11.4 Mindler har rätt att när som helst säga upp avtalet med trettio (30) dagars varsel om Mindler inte längre kan tillhandahålla tjänsterna till Användarna, särskilt på grund av tekniska eller operativa orsaker utanför Mindlers kontroll eller på grund av nedläggning av Mindlers tjänster. 

11.5 Mindler har rätt att avsluta Användarkontot om det inte har använts på 24 månader. 

12. Force majeure

12.1 Mindler betalar inte ersättning till följd av strejker, brand, utövande av offentlig makt, arbetskonflikter, olyckor, fel eller förseningar hos underleverantörer, avbrott i offentliga kommunikationssystem eller andra omständigheter utanför Mindlers kontroll som Mindler inte rimligen kunde förväntas ha räknat med och vars konsekvenser Mindler inte rimligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Om en omständighet enligt denna punkt fortsätter att gälla under en period som överstiger trettio (30) dagar har en part rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. Under sådana omständigheter har användaren rätt till återbetalning av belopp som betalats i förväg för videomöten som bokats men som inte ägt rum. 

13. Marknadsföring av tjänster och produkter

13.1. Mindler har rätt att skicka marknadsföringsmejl och push-notiser till användare för att dela information om produkter eller tjänster. Användaren kan när som helst avregistrera sig från alla e-postlistor och avbryta denna form av kommunikation. 

14. Meddelanden och notifikationer

 14.1 Användaren ska i Appen ange den e-postadress och det telefonnummer till vilka han eller hon vill att Mindler emellanåt ska kunna skicka meddelanden, som bekräftelser och information om erbjudna produkter och tjänster. 

14.2 Meddelande om uppsägning enligt detta avtal måste skickas via e-post. 

14.3 Meddelanden enligt detta avtal ska anses ha mottagits av mottagaren:

a) om de skickas via e-post: när mottagandet vederbörligen bekräftas, vilket kan ske t.ex genom ett läskvitto
b) om de skickas via Appen: den första (1) dagen efter avsändningsdagen,
c) om de skickas till registrerad adress: fem (5) arbetsdagar efter avsändandet, eller
d) om det levereras med budfirma: vid överlämnandet.

Användaren måste meddela Mindler utan dröjsmål om han eller hon ändrar sina kontaktuppgifter genom att uppdatera dem via Användarkontot eller skicka meddelande till info@mindler.se.  

15. Överlåtelse av avtalet och skyldigheter enligt avtalet 

15.1 Användaren har ingen rätt att överlåta detta avtal eller rättigheter och/eller skyldigheter som följer av detta avtal till någon annan person. 

15.2 Mindler har obegränsad rätt att anlita underleverantörer för att fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal.

16. Tillämplig lag och lösning av tvister

16.1 Tvister som uppstår i samband med tolkningen och tillämpningen av detta avtal och det rättsliga förhållandet i anslutning till detta ska avgöras i enlighet med svensk lag av allmän domstol, med Stockholms tingsrätt som första instans om inget annat avtalats.

16.2 Om du har klagomål relaterade till Mindlers Tjänster (t.ex. något som omfattas av detta Avtal eller vår Integritetspolicy) vänligen kontakta oss på info@mindler.se så kommer vi att sträva efter att svara dig inom 28 dagar för att lösa ditt klagomål, eller skicka det till den vårdcentral där vårdbesöket registreras, patientnämnden i din region eller, i tillämpliga fall, till IVO. 

16.3 Vid indrivning av betalning som grundar sig på betalningsskyldighet enligt detta avtal får ärendet hänskjutas till Kronofogdemyndigheten eller annat indrivningsförfarande, utan hinder av vad som i övrigt föreskrivs i detta kapitel. 

16.4 Om du har synpunkter eller klagomål på Tjänsterna kan du skicka dem antingen till Mindler, vårdcentralen som vårdbesöket registreras hos, patientnämnden i din region eller, i tillämpliga fall, till IVO.