Allmänna villkor – Användaravtal

De viktigaste uppdateringarna

  • Vi har uppdaterat villkoren för avbokning för att förbehålla oss rätten att ta ut en avgift för sen avbokning eller uteblivet besök även när mötet har bokats inom 24 timmar.  

  • Vi har förtydligat att fakturan för uteblivet besök kommer att skickas både via e-post och i appen.

Detta dokument uppdaterades senast 2024-06-10.

Genom att använda Mindlers Tjänster godkänner du dessa Allmänna villkor (nedan kallat "Avtalet"). Läs Avtalet noggrant innan du använder Mindlers Tjänster (enligt definitionen i punkt 2.1). Om du inte accepterar Avtalet ska du inte använda Mindlers Tjänster. 

1. Avtalets omfattning och tillämplighet

1.1 Detta Avtal reglerar användningen av onlinegränssnitt och egendom (till exempel webbplats och appar) som ägs och kontrolleras av Mindler AB (nedan kallat "Mindler", "vi", "oss" och "vår"), inklusive Mindlers appar (nedan kallat "Appen") och webbplatserna mindlercare.com och mindler.se (tillsammans "Webbplatsen"), samt Tjänsterna som är tillgängliga för Användare och Psykologer (enligt definitionen nedan) via Appen och/eller Webbplatsen. 

1.2 Mindler är registrerad vårdgivare (nedan kallat "Vårdgivare") under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och arbetar uteslutande med etablerade, legitimerade psykologer.

2. Tjänster

2.1 Du registrerar dig som användare (nedan kallat "Användare", "du" och "din") genom att skapa ett personligt konto (nedan kallat "Användarkonto") och använder det kontot för att boka ett möte med en legitimerad psykolog (nedan kallat "Psykolog") och/eller använda andra Tjänster som tillhandahålls i Appen eller på Webbplatsen, inklusive, men inte begränsat till, internetbaserade program för kognitiv beteendeterapi (nedan kallat "IKBT") och digitala terapisamtal med Psykolog (nedan kallat "Tjänster"). Appen kan också användas för självmonitorering. Det bokade mötet sker genom ett videosamtal via Appen och/eller Webbplatsen. Under videosamtalet kan Användaren beskriva sitt tillstånd mer ingående för Psykologen. Användaren kan också lämna information om sitt tillstånd via sitt personliga Användarkonto. Baserat på Användarens uppgifter föreslår Psykologen lämpliga behandlingsåtgärder. 

2.2 Mindler har avtal med Paean Hälsa AB om digitala vårdtjänster mellan Psykologer och deras patienter. Den sjukvård som du som patient får via Appen tillhandahålls av en vårdcentral till vilken Mindler är en underleverantör. Dina vårdkontakter registreras hos följande vårdcentral: Frösjö Vårdcentral, Sörmland. I samband med kontakt med en Psykolog registreras därför vårdbesöket i din journal som ett besök på den aktuella vårdcentralen. 

2.3 Mindler erbjuder Användare samtal med Psykologer på primärvårdsnivå. Detta motsvarar den vårdnivå som erbjuds på en vårdcentral. Mindler kan därför inte erbjuda vård som kräver specialistkompetens inom psykiatri. Det betyder att Psykologen kan komma att avbryta behandlingen om Psykologen bedömer att Mindler inte är rätt vårdnivå för Användaren.

2.4 Om Användaren använder Tjänsten i detta Avtal genom abonnemang, ersättnings- eller löneförmån, centralt upphandlat avtal via arbetsgivare eller liknande gäller inte bestämmelserna i punkt 4.1–4.3, kapitel ‎7 och punkt 11.1, utan ett separat avtal ska gälla i dessa fall.

2.5 Detta Avtal och annan information om Mindlers Tjänster finns i Appen och på Webbplatsen.

2.6 Vid allvarliga sjukdomssymtom är Mindler inte rätt vårdnivå, utan Användaren ska då söka adekvat vård via till exempel vårdcentral eller akutmottagning. I en akut situation, som vid självmordstankar, ska Användaren inte heller vända sig till Mindler, utan till en adekvat akutpsykiatrisk instans alternativt ringa 112 för vägledning och råd.

3. Appen, Webbplatsen  och Användarkonto 

3.1 Användarkontot är personligt och får endast användas av den Användare som har registrerat Användarkontot. Ett Användarkonto får inte överlåtas till eller användas av en annan person.

3.2 Användaren ansvarar för all aktivitet som sker genom Användarens Användarkonto.

3.3 Mindler ansvarar inte för otillåten användning av ett Användarkonto av en extern person och inte heller för eventuella konsekvenser och/eller skada som uppstår av sådan användning. 

3.4 För att kunna skapa ett Användarkonto måste Användaren vara minst 18 år gammal och ha tillgång till BankID för identifiering.

3.5 Användaren ansvarar för att tillämpa rimlig omsorg vid tillhandahållandet av uppgifter, inklusive kontaktuppgifter och hälsouppgifter i förekommande fall, när Avtalet ingås. Mindler ansvarar inte för behandling som orsakas av att Användaren anger felaktiga uppgifter. Användaren förbinder sig att hålla sin personliga profil i Appen uppdaterad och aktuell under hela avtalsperioden. Mindler ska snarast meddelas om eventuella ändringar genom en uppdatering direkt i Appen eller via e-post till info@mindler.se.

3.6 Användaren är personligen ansvarig för den information som hen tillhandahåller i eller genom Appen och/eller på Webbplatsen. Mer information om hur Mindler hanterar personuppgifter finns i Mindlers integritetspolicy som finns tillgänglig i Appen eller på Webbplatsen.

3.7 Genom att registrera ett Användarkonto i Appen och/eller på Webbplatsen bekräftar och accepterar Användaren de tekniska specifikationer, villkor och restriktioner för Appen och/eller Webbplatsen som anges i Mindlers aktuella beskrivningar av Tjänsten, vilka finns tillgängliga i Appen och/eller på Webbplatsen. 

3.8 Genom att registrera ett Användarkonto i Appen och/eller på Webbplatsen bekräftar och godkänner Användaren att Mindler kan använda de kontaktuppgifter som Användaren har angett för att kontakta Användaren genom utskick (post eller e-post), telefonsamtal, meddelanden och notiser med information och erbjudanden. Användaren kan när som helst avregistrera sig från marknadsföringskommunikation (enligt definitionen i punkt 13). Läs mer om hur Mindler lagrar information och behandlar personuppgifter i Integritetspolicyn.

3.9 För att kunna använda Tjänsten måste Användaren ge Appen och/eller Webbplatsen tillgång till ljud och bild på Användarens enhet och vara ansluten till ett nätverk. Ljud och rörliga bilder raderas i realtid och sparas inte på något sätt efter mötet. Information om Användarens möten med Psykolog och information som Användaren laddar upp till Tjänsten genom frågeformulär registreras och sparas i Användarens journal för att ge Användaren insyn i vården och för att uppfylla våra juridiska skyldigheter. I samband med tillhandahållandet av Tjänsten kan administrativ personal göra administrativa anteckningar i journalen. Läs mer om lagring av journaler och hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy. 

3.10 Innehåll som Mindler publicerar eller tillhandahåller i Appen och/eller på Webbplatsen kan användas som en del av Tjänsten eller som förebyggande egenvård. IKBT-program som används som en del av Tjänsten är ett komplement till Tjänsten som Psykologen erbjuder Användaren och är inte avsedda att användas i stället för en Psykologs bedömning, diagnos eller behandling av något tillstånd. IKBT-program är avsedda att användas som ett hjälpmedel för att Psykologen ska kunna ge Användaren effektiv vård.

 3.11 Användaren ansvarar för att Användarkontot används i enlighet med detta Avtal, övriga villkor och instruktioner i Appen och/eller på Webbplatsen och i enlighet med gällande lag vid varje given tidpunkt.

4. Priser och betalning

4.1  Tjänsterna i Appen tillhandahålls till det pris som framgår av vid var tid gällande prislista i Appen.  Tjänsternas pris framgår alltid innan Användaren gör en bokning eller påbörjar ett IKBT-program. 

4.2 Användare kan inte påbörja ett videosamtal innan betalningsmetoden för samtalet har bekräftats. Genom att använda Tjänsten godkänner du att bli fakturerad enligt det svenska hälso- och sjukvårdsregleringssystemet. Mindler förbehåller sig rätten att ta ut påminnelseavgift. Vid utebliven betalning lämnas ärendet vidare till inkasso. 

4.3 Frikort gäller på Mindler och Mindler är ansluten till e-frikortstjänsten för de regioner där det är tillämpligt. Om en Användare har ett elektroniskt frikort kommer uppgifterna att samlas in genom e-frikortstjänsten. Frikort i pappersformat gäller också och Användaren kan uppge frikortsnumret vid bokning/betalning. Mindler registrerar endast patientavgifter om Användaren är folkbokförd i en region som är ansluten till e-frikortstjänsten. 

4.4 Betalningsvillkor för företag

4.4.1 Mindler har särskilda erbjudanden för företag som vill erbjuda Tjänsterna till sina anställda. Pris- och betalningsvillkor för dessa Tjänster beskrivs i detalj i de särskilda villkor som Mindler skickar till företaget för godkännande. Genom att acceptera dessa särskilda villkor förbinder sig företaget att kommunicera detta Avtal till de anställda som använder Tjänsterna. 

4.5 Betalningsvillkor för privat terapi

4.5.1 Mindler har ett erbjudande för privat terapi som privatpersoner kan köpa på webbplatsen. Användaren kan köpa samtalspaket som ger tillgång till Tjänsterna i Appen. Betalning sker på Webbplatsen och Användaren får en kod via e-post inom en (1) arbetsdag. Koden ska användas som betalning i Appen.

4.5.2 Användaren kan begära full återbetalning inom fjorton (14) dagar efter köpet, utan någon särskild anledning. Om koden har använts som betalning för ett videosamtal i Appen kan Användaren endast få återbetalning i de fall psykologen avråder från ytterligare samtal efter det första samtalet. I ovannämnda fall kommer Användaren att få tillbaka hela beloppet exklusive priset för ett videosamtal, vilket är 800 kr. Om mer än ett videosamtal har genomförts eller om Användaren har påbörjat ett IKBT-program, görs ingen återbetalning. Kontakta Mindlers Customer Service för att begära återbetalning.

5. Ansvarsbegränsning

5.1 Inom de gränser som anges i detta kapitel 5 ansvarar Mindler för att Appen och/eller Webbplatsen är tillgänglig i enlighet med punkterna 5.2, 5.3 och 5.5 nedan. Mindler ansvarar dessutom för lagring av den information som tillhandahålls och laddas upp i Appen och/eller på Webbplatsen av Användaren och Psykologen. 

5.2 Mindlers mål är att se till att Appen och/eller Webbplatsen upprätthåller en hög nivå av tillgänglighet och att Användaren har tillgång till sitt Användarkonto när som helst på dygnet. Videosamtalen bokas av Användaren via de bokningsfunktioner som tillhandahålls via Appens och/eller Webbplatsens bokningssystem eller av Psykologen. Appen och videosamtalen tillhandahålls i enlighet med ovanstående, med undantag för planerade avbrott för underhåll som annonserats i Appen i förväg eller avbrott utanför Mindlers kontroll.

5.3 Mindler ska inte ansvara för eventuella avbrott i Tjänsten eller tillgängligheten som uppstått på grund av: i) fel i Användarens hårdvara/utrustning, anslutande nätverk, Användarens programvara eller fel i programvara som utgör tredjepartsprodukt och som Mindler inte kan avhjälpa, trots att vi på ett fackmannamässigt sätt försökt åtgärda eller kringgå dem, ii) andra omständigheter som Användaren är ansvarig för enligt Avtalet, iii) virus eller andra angrepp på säkerheten trots att Mindler har vidtagit professionella åtgärder, eller iv) omständigheter som utgör force majeure enligt kapitel 12 nedan.

5.4 Fel eller avbrott i Appens funktion eller tillgänglighet kan utan dröjsmål anmälas till Mindlers Customer Service på info@mindler.se eller via Appen. Customer Service är tillgängliga 07:00-19:00 på vardagar (med undantag för helgdagar). 

5.5 Mindler ska ansvara för driften av Appen och/eller Webbplatsen, inklusive tillhandahållande av videosamtal mellan Användare och Psykologer och Tjänster som är förknippade med detta, som lagring av information och annan information som Mindler tillhandahåller i Appen och/eller på Webbplatsen.

5.6 Mindler ansvarar inte för innehållet i länkar i Appen och/eller på Webbplatsen. 

5.7 Eventuella fel ska i första hand åtgärdas genom felsökning, om det kan göras utan onödiga kostnader eller olägenheter för Mindler. Mindler har alltid rätt att på egen bekostnad rätta felet, förutsatt att detta kan göras inom rimlig tid och utan betydande olägenhet för Användaren. Om felet inte kan avhjälpas har Användaren rätt till ett rimligt prisavdrag och ersättning för bevisad, direkt skada enligt de begränsningar som anges nedan.

5.8 Under inga omständigheter ska Mindler ansvara för skador på grund av fel som orsakats av Användaren eller någon omständighet som Användaren är ansvarig för. I den utsträckning det är möjligt enligt gällande lagstiftning: (i) ska Mindlers totala ansvar enligt detta Avtal vara begränsat under alla omständigheter till ansvar för styrkt, direkt skada och till ett maximalt belopp motsvarande tolv tusen (12 000) kronor; och (ii) ska Mindler under inga omständigheter ansvara för eventuella följdskador, utebliven inkomst, utebliven förväntad besparing och/eller andra indirekta skador enligt detta Avtal. 

5.9 Mindler åtar sig att följa och upprätthålla det ansvar för Appen som följer av lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster och lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

6. Immateriella rättigheter

6.1 Upphovsrätt, äganderätt och andra immateriella rättigheter till Mindlers varumärken, företagsnamn, Appen och samtliga dokument som används och/eller tillhandahålls av Mindler i Appen eller på vår Webbplats tillhör Mindler med ensamrätt. Det innebär att Mindler har rätt att fritt förfoga över sådana immateriella rättigheter. 

6.2 All kopiering, ändring, överlåtelse och/eller annan användning av Mindlers material som inte uttryckligen skriftligen medgivits av Mindler är förbjuden. Användaren är införstådd med och samtycker till att otillåten användning av Mindlers immateriella rättigheter utgör ett brott mot detta Avtal. I synnerhet är det förbjudet för Användaren att på något sätt, direkt och/eller indirekt, reproducera, anpassa, ändra, omvandla, översätta, publicera och kommunicera delar av Appen och/eller Webbplatsen. 

6.3 Alla immateriella rättigheter som uppstår som ett resultat av Mindlers tillhandahållande av Appen och/eller andra Tjänster tillfaller Mindler med alla rättigheter förbehållna. Sådana ensamrätter omfattar Mindlers rätt att fritt förfoga över sådana resultat, inklusive rätten att fritt ändra, överföra och bevilja dem. 

6.4 Bestämmelserna i detta kapitel 6 ska gälla oavsett på vilket sätt och i vilken form resultaten producerades och oavsett om resultaten producerades av Mindler ensamt eller som ett samarbete. Bestämmelserna i detta kapitel gäller även efter det att Avtalet mellan Mindler och Användaren har upphört att gälla. 

7. Bokning och avbokning av videosamtal

7.1 Användaren får endast boka videosamtal med en (1) Psykolog åt gången och det är förbjudet att boka flera tider med olika Psykologer parallellt. Efter ett avslutat videosamtal med en Psykolog kan Användaren boka en tid med en annan Psykolog. 

7.2 Ett bokat videosamtal kan avbokas kostnadsfritt fram till 24 timmar innan videosamtalets starttid. Om avbokning sker inom denna tid återbetalar Mindler avgiften för det avbokade videosamtalet inom fjorton (14) dagar. 

7.3 Om Användaren avbokar senare än 24 timmar innan bokad tid eller uteblir från videosamtalet, får Användaren betala en avgift på 400 kronor för uteblivet besök. Denna avgift gäller även om du har frikort eller om du har bokat ett besök till reducerat pris. Om Användaren ansluter till videosamtalet och avbryter samtalet får Användaren betala avgift för uteblivet besök eftersom videosamtalet inte kan anses vara genomfört. Användaren får en faktura via e-post och i appen. Betalningsvillkor är 30 dagar från fakturadatum. Mindler förbehåller sig rätten att ta ut påminnelseavgift och dröjsmålsränta om inte betalning sker enligt villkoren.

7.4 Mindler förbehåller sig rätten att neka en Användare att boka samtal eller använda andra Tjänster om Användaren inte helt eller delvis har fullgjort betalning för en tidigare bokning eller användning av andra Tjänster, eller om det finns en pågående betalningstvist.

7.5 Om Användaren använder Tjänsten genom till exempel abonnemang, ersättnings- eller löneförmån, centralt upphandlat avtal via arbetsgivare eller liknande gäller andra avbokningsregler enligt separat avtal. 

7.6 Om Användaren använder Tjänsten genom vårt privata erbjudande och uteblir eller avbokar senare än 24 timmar innan bokad tid anses samtalet förbrukat och ingen återbetalning görs.

8. Otillåten användning

8.1 Mindler ser allvarligt på all otillåten användning av Appen och/eller Webbplatsen och Användarkontot i strid med detta Avtal och/eller våra vid varje given tidpunkt gällande policyer avseende databehandling, säkerhet, etik etc. Mindler kommer att vidta åtgärder mot faktisk eller befarad obehörig användning av Appen och/eller Webbplatsen, Användarkontot etc. Potentiella scenarier för obehörig användning som kan resultera i åtgärder i enlighet med punkt 11.2 inkluderar men är inte begränsat till scenarierna i punkt 81.1–8.1.8.

8.1.1 Att boka samtal med flera Psykologer parallellt.

8.1.2 Att byta Psykolog mer än tre gånger under en behandling (om det inte motiveras av särskilda krav på behandlingen). 

8.1.3 Att avboka eller utebli från samtal upprepade gånger.

8.1.4 Att boka samtal med en Psykolog trots tidigare hänvisning till annan instans eller trots att Mindlers Psykolog gjort den professionella bedömningen att Mindler inte är en lämplig vårdinsats. 

8.1.5 Att kontakta Psykologen via Psykologens privata sociala medier, e-post, telefon etc.

8.1.6  Att filma vårdpersonal under en session, om det inte godkänts av vårdpersonalen. 

8.1.7 Att fortsätta köra bil eller hantera tunga maskiner under ett samtal trots uppmaning att inte göra det. 

8.1.8 Att Psykologen känner sig hotad på grund av (men inte begränsat till): skrikande, svordomar, otillbörlig fysisk exponering, rasistiska påhopp, diskriminerande mikroagressioner och riktade hot.  

8.2 Mindler förbehåller sig rätten att ta bort information från Appen och/eller Webbplatsen, stänga Användarkontot eller vidta andra åtgärder om Användaren bryter mot Avtalet eller för att skydda Mindlers rykte och/eller för att skydda Appen och/eller Webbplatsen från olämplig användning när som helst med eller utan föregående varning eller meddelande och utan ansvar för eventuella konsekvenser. I händelse av en sådan stängning har Mindler också rätt att säga upp Avtalet i enlighet med kapitel 11  nedan. 

8.3 I fall där Användaren bryter mot Avtalet eller tillämplig lag eller om hen har använt Appen och/eller Webbplatsen på ett olagligt sätt eller på ett sätt som inte är tillåtet, är Användaren skyldig att kompensera och ersätta Mindler för all skada som därigenom åsamkas Mindler (inklusive men inte begränsat till ombudskostnader, rättegångskostnader och alla anspråk från tredje part).

9. Skydd av personuppgifter

9.1 Bestämmelserna om behandlingen av Användarens personuppgifter finns i Mindlers Integritetspolicy, tillgänglig i Appen och/eller på Webbplatsen.

10. Ändring av funktion och villkor

10.1 Mindler förbehåller sig rätten att göra ändringar i Tjänsterna som erbjuds i Appen och/eller på Webbplatsen. De Tjänster som tillhandahålls i Appen och/eller på Webbplatsen, inklusive men inte begränsat till, beskrivningar, bilder, referenser, specifikationer i layout, innehåll, egenskaper eller funktioner, kan ändras, vilket kan innebära att Avtalet påverkas. När utvecklingen av nya Tjänster påverkar detta Avtal kommer Användaren att informeras om ändringarna i Appen och/eller på Webbplatsen eller via e-post och kan uppmanas att samtycka till ändringen av de Allmänna villkoren. 

10.2 Detta avtal, som kan uppdateras från tid till annan, ska gälla från och med att det accepteras av Användaren, under den tid som Användaren använder Tjänsten, eller tills Mindler stänger ned kontot i enlighet med uppsägningsbestämmelserna nedan. De allmänna villkor som gäller vid varje tidpunkt finns tillgängliga i Appen och/eller på Webbplatsen.

10.3 I händelse av vägran av Avtalet erkänner Användaren uttryckligen att hen inte kommer att kunna komma åt de tjänster som erbjuds via Appen och/eller Webbplatsen.

11. Meddelande om uppsägning

11.1 Användaren har alltid rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan. Om meddelande om uppsägning lämnas kommer Mindler att ta bort Användarens Användarkonto och ta bort information om Användaren som tillhandahålls och lagras, utan onödigt dröjsmål. Viss information kan behållas för att uppfylla rättsliga skyldigheter i enlighet med Mindlers integritetspolicy. Om Användaren har bokat ett möte med en Psykolog som infaller efter uppsägningstidpunkten måste mötet avbokas enligt de vanliga avbokningsreglerna. 

11.2 Mindler har rätt att säga upp Avtalet eller blockera Användarkontot med omedelbar verkan om Användaren bryter mot eller sannolikt förväntas bryta mot detta Avtal. Vid en sådan uppsägning stängs Användarens Användarkonto, och Avtalet upphör automatiskt att gälla. Information om Användaren som lagras i Appen kommer att raderas eller anonymiseras i enlighet med sekretesspolicyn. Om blockering har bedömts vara nödvändigt gäller tidsramarna nedan.

  • 3 månader: vid upprepade uteblivna besök eller sena avbokningar, bokning av flera Psykologer parallellt eller upprepade byten av Psykolog.

  • 6 månader: om Användaren fortsätter att boka nya videosamtal trots tidigare hänvisning till annan vårdinstans.

  • 12 månader: vid kränkande beteende gentemot Psykologen eller annan anställd på Mindler.

  • Livstid: vid upprepat kränkande beteende mot Mindlers Psykologer eller en enstaka kränkande händelse av så allvarlig grad att avstängning på obestämd tid bedöms vara nödvändig. 

11.3 Användare som har fått sitt Användarkonto stängt i enlighet med punkt 11.2 har ingen rätt att omregistrera sig eller registrera sig för ett nytt Användarkonto utan att erhålla särskilt tillstånd från Mindler för detta ändamål. 

11.4 Mindler har rätt att när som helst säga upp Avtalet med trettio (30) dagars varsel om Mindler inte längre kan tillhandahålla Tjänsterna till Användaren, särskilt på grund av tekniska eller operativa orsaker utanför Mindlers kontroll eller på grund av nedläggning av Mindlers Tjänster. Dessutom har MIndler rätt att, när det krävs enligt lag eller på grund av säkerhetsproblem, när som helst och utan föregående meddelande avbryta eller avsluta funktioner eller ta bort hela eller delar av Appen och/eller Webbplatsen om Mindler anser det tillrådligt.

11.5 Mindler har rätt att avsluta Användarkontot om det inte har använts på 24 månader. 

12. Force majeure

12.1 Mindler betalar inte ersättning till följd av strejker, brand, utövande av offentlig makt, arbetskonflikter, olyckor, fel eller förseningar hos underleverantörer, avbrott i offentliga kommunikationssystem eller andra omständigheter utanför Mindlers kontroll som Mindler inte rimligen kunde förväntas ha räknat med och vars konsekvenser Mindler inte rimligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Om en omständighet enligt denna punkt fortsätter att gälla under en period som överstiger trettio (30) dagar har en part rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan. Under sådana omständigheter har Användaren rätt till återbetalning av belopp som betalats i förväg för videomöten som bokats men som inte ägt rum. 

13. Marknadsföring av tjänster och produkter

13.1. Mindler har rätt att skicka marknadsföringsmejl och push-notiser till Användare för att dela information om produkter eller Tjänster. Användaren kan när som helst avregistrera sig från alla e-postlistor och avbryta denna form av kommunikation. 

14. Meddelanden och notifikationer

14.1 Användaren ska i Användarkontot ange den e-postadress och det telefonnummer till vilka hen vill att Mindler emellanåt ska kunna skicka meddelanden, som bekräftelser och information om erbjudna produkter och tjänster. 

14.2 Meddelande om uppsägning enligt detta Avtal måste skickas via e-post. 

14.3 Meddelanden enligt detta Avtal ska anses ha mottagits av mottagaren: a) om de skickas via e-post: när mottagandet vederbörligen bekräftas, vilket kan ske t.ex genom ett läskvitto b) om de skickas via Appen: den första (1) dagen efter avsändningsdagen, c) om de skickas till registrerad adress: fem (5) arbetsdagar efter avsändandet, eller d) om det levereras med budfirma: vid överlämnandet.

14.4 Användaren måste meddela Mindler utan dröjsmål om hen ändrar sina kontaktuppgifter genom att uppdatera dem via Användarkontot eller skicka meddelande till info@mindler.se.  

14.5 När Användaren använder Appen och/eller Webbplatsen eller Tjänsterna, eller skickar e-post, meddelanden och annan kommunikation till Mindler, kommunicerar Användaren med Mindler elektroniskt. Användaren godkänner att hen genom att använda eller gå in i Appen och/eller på Webbplatsen eller använda Tjänsterna, samtycker till att göra affärer med Mindler elektroniskt och Användaren godkänner att (a) alla avtal och samtycken kan undertecknas elektroniskt och (b) alla meddelanden, upplysningar och annan kommunikation som Mindler tillhandahåller Användaren elektroniskt uppfyller alla juridiska krav på att sådana meddelanden och annan kommunikation ska vara skriftlig.

15. Överlåtelse av avtalet och skyldigheter enligt avtalet 

15.1 Användaren har ingen rätt att överlåta detta Avtal eller rättigheter och/eller skyldigheter som följer av detta Avtal till någon annan person. 

15.2 Mindler har obegränsad rätt att anlita underleverantörer för att fullgöra sina skyldigheter enligt detta Avtal.

16. Tillämplig lag och lösning av tvister

16.1 Tvister som uppstår i samband med tolkningen och tillämpningen av detta avtal och det rättsliga förhållandet i anslutning till detta ska avgöras i enlighet med svensk lag av allmän domstol, med Stockholms tingsrätt som första instans om inget annat avtalats.

16.2 Om någon del eller bestämmelse i detta Avtal anses vara ogiltig eller icke verkställbar av behörig domstol, ska denna del av Avtalet begränsas eller avlägsnas i minimal omfattning så att Avtalet i övrigt förblir gällande och verkställbart.

16.3 Vid indrivning av betalning som grundar sig på betalningsskyldighet enligt detta Avtal får ärendet hänskjutas till Kronofogdemyndigheten eller annat indrivningsförfarande, utan hinder av vad som i övrigt föreskrivs i detta kapitel. 

16.4 Om du har klagomål relaterade till Mindlers Tjänster (t.ex. något som omfattas av detta Avtal eller vår Integritetspolicy) vänligen kontakta oss på info@mindler.se så kommer vi att sträva efter att svara dig inom 28 dagar för att lösa ditt klagomål, eller skicka det till den vårdcentral där vårdbesöket registreras, patientnämnden i din region eller, i tillämpliga fall, till IVO.