Medberoende - få hjälp hos Mindler

 • Vad är det och vad innebär det?

 • Hur vet man om man är medberoende?

 • Hur bryter man ett medberoende?

Om du funderar på om du har ett medberoende, är du välkommen att boka ett samtal med någon av våra psykologer - få hjälp idag

Medberoende Mindler

Prata med en psykolog online hos Mindler

 • Videosamtal för 100kr kronor (eller frikort)

 • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)

 • Ingen väntetid

 • Mindler är en del av primärvården

Nedan ser du psykologer hos Mindler som arbetar med Medberoende

Vi har flera psykologer som kan hjälpa dig

Vad är och betyder medberoende?

Att vara totalt osjälvisk, helt flexibel och göra vad som helst för sina nära och kära. Det är egenskaper som många skulle applådera och berömma andra för. Ibland sker det dock till ett högt pris. För den som ger upp sina egna önskemål, behov, åsikter och tankar blir det lätt en enda röra som kan kännas omöjlig att ta sig ur. Risken att förlora en närstående kan då känns för hög för att det ska kännas värt att genomföra förändringar för sin egen skull. Tomheten som uppstår när ingen behöver en kan också vara så skrämmande att en hellre håller sig fast i ett medberoende.

Medberoende är ett begrepp som beskriver när en person överger de egna behoven och samtidigt täcker upp för den andra partens ohälsosamma beteende. Det kan gälla saker som missbruk, psykisk ohälsa, låg mognadsgrad, avsaknad av ansvarskänsla eller underpresterande. I dessa relationer uppstår en skev balans i ansvarstagandet mellan de involverade.

Medberoende betraktas inte som en formell diagnos. Däremot är det vanligt att personen som följd av medberoendet upplever psykisk ohälsa som ångest, nedstämdhet, oro och rädsla. Det är vanligt med stressproblematik och i vissa fall kan personen drabbas av utmattningssyndrom.

Möjliggöraren är ett begrepp som beskriver personen som blir omhändertagen och uppvaktad av personen med medberoendet. Det är möjliggöraren som kanske har ett drogmissbruk eller stora brister gällande ansvarskänsla.

Vad innebär det att ha ett medberoende?

Personen som visar på ett medberoende, brukar göra konstanta anpassningar efter sin närstående för att vardagen ska gå ihop. Det kan handla om att förminska de egna behoven, så att den närståendes behov får ta större utrymme och en därmed kan hålla denne nöjd eller i “schack”. Många gånger är syftet med stödet att försöka undvika att förvärra tillvaron, paradoxalt kan det stödet bli något som möjliggör att den närstående kan fortsätta med sina osunda vanor.

Människor som är medberoende har ett konstant fokus utåt och låter sina tankar och handlingar kretsa kring sin närstående. Det är vanligt att någon med medberoende försöker ”bota” sin närståendes missbruk eller negativa personlighetsdrag. Det går dock inte.

Det kan också vara så att medberoendet i sig är att personen känner att dess värde hänger ihop med omhändertagandet, och känner bekräftelse först när den upplever sig verkligen behövd.

Personen med medberoende kan ofta känna ångest inför att ta hand om egna intressen och behov. Det kan börja kännas ovant och läskigt att göra saker på egen hand och obehagligt smärtsamt att sätta upp gränser.

Hur vet du om du har ett medberoende?

Det är viktigt att först förstå att medberoende kan uppstå i många olika relationer. Till exempel med en:

 • familjemedlem; som syskon, barn eller förälder

 • kärlekspartner

 • vän

 • kollega

Eftersom medberoende inte är en formell diagnos så finns inga exakta kriterier att uppfylla för att kunna avgöra huruvida det rör sig om ett medberoende eller inte. Det finns dock olika företeelser och upplevelser som är gemensamt i beskrivningar samlade om personer med medberoende. De flesta beskriver:

 • Det kan vara svårt att finna glädje i aktiviteter som inte involverar personen, tidigare intressen har blivit ointressanta sedan medberoendet påbörjades.

 • Det är svårt att lämna ett förhållande, trots att svek och skadligt beteende gentemot varandra är vanligt.

 • känslan av ett måste att göra allt för att tillfredsställa sin anhöriga är överväldigande, oavsett hur skadligt det är för sig själv. Behovet av att alltid tillfredsställa den andra personen leder oftast till att personen med medberoende känner en konstant

  ångest.

 • Använder all sin tillgängliga tid för att uppfylla sin anhörigas alla önskemål.

 • Tankarna på egna behov leder ofta till känslor av skuld. Personen med medberoende kommer därför att undvika att visa tecken på personliga behov eller önskemål.

 • Ignorerar sin egen moral och samvete för att göra vad den andra personen säger.

 • Känslor av otillräcklighet, ett överväldigande måste av att hjälpa och ansvara för den andre. Att konstant behöva förklara, täcka upp för, ljuga om eller glömma den andres beteenden.

 • Det egna värdet känns sammankopplat med relationen eller den andre personen.

 • Det finns en stor önskan att känna sig behövd för att kunna känna sig nöjd med sig själv.

Därtill kan det vara vanligt att personen som är medberoende känner en oerhört stark inre konflikt av att t.ex. lämna förhållandet. Uppoffringarna som görs, plikttrogenheten som ofta visas och tiden som har lagts på dennes anhörig leder till starka tankemönster som är svåra att bryta.

Personer som är medberoende kanske inte ens vet om att beteendet är sjukligt eller onormalt. Personer i den medberoendes omgivning kan försöka att prata med individen. Men även om närstående föreslår att den medberoende är för psykologiskt bunden till möjliggörarens behov, så kan det ändå vara svårt att lämna förhållandet eller att göra förändringar.

Hur utvecklas ett förhållande där det uppstår medberoende?

Det är en stor fråga att besvara. Då det finns så många olika typer av relationer där medberoende kan uppstå, kan ett medberoende utvecklas på så många olika vis. Det kan vara ett barn som växer upp med att ta hand om sin sjuke förälder, det kan vara kompisen som känner ett stort ansvar över att hjälpa sin vän ur ett missbruk eller en förälder som älskar sitt vuxna barn och inte vill se att denne blir hemlös.

Är ansvarsfördelningen ur balans och orimlig utifrån var och ens egna förmåga redan från början, kan det bli ett mönster som fortsätter att förekomma i framtiden och bilda ett medberoende. Det kan också ske när en tillfällig period av sjukdom inneburit att ena partnern fått stötta lite extra, men detta jämnas inte ut i takt med att partnern blir frisk.

Det är ett samspel där den ena blir bekväm med att utnyttja den andres pliktkänsla för omhändertagande, och den andre blir bekväm med att gå över sina gränser för att kunna känna att den gör gott ifrån sig.

Förr i tiden var den ledande teorin att medberoende uppstod som en följd av uppväxt i ett hem med en förälder som led av alkoholism. Experter har sedan dess upptäckt att medberoende kan ha en rad olika orsaker. Det finns troligen ett komplext sammanband mellan miljömässiga och ärftliga faktorer.

Det är viktigt att ha med sig att alla vuxna parter har ett ansvar för att relationen är ömsesidigt sund. Det är normalt att göra anpassningar, att förändras, omprioritera, kompromissa och ha skiftande grad av ansvarstagande i en vuxen relation. Det är dock inte normalt att konstant behöva gå över sina gränser, eller förvänta sig att den andre ska ge upp alla sina behov och konstant ta hand om en.

Att utveckla medberoende genom omhändertagande

Det är viktigt att tänka på att många med sjukdomar behöver faktiska anpassningar, men som för den delen inte innebär att någon ska konstant behöva offra sina gränser och behov. De flesta som bor med sjuka familjemedlemmar utvecklar inte ett medberoende. I vissa fall kan anhöriga till sjuka vara extra sårbara för att utveckla ett medberoende.

Barn och unga som utsätts för situationer där det krävs konstant uppassning av någon närstående, kan tendera i större utsträckning att växa upp med att ignorera sina egna behov. Barnet bygger då upp en vana av att hjälpa andra och att hämta mycket av sin självkänsla därifrån. Det kan till och med gå så långt att självkänslan inte bara bygger på att hjälpa andra, utan också att inte få någonting i gengäld. Det är dock inte alla barn med en sjuk förälder som utvecklar ett medberoende.

Hur bryter man ett medberoende?

Några enkla första steg att använda, om du tror dig ha ett medberoende, är att försöka känna igen när du ger upp dina behov och vilka de i sådana fall var? Kanske har du ångest, som när du granskar det närmare beror på att du givit upp något du verkligen värderat. Går det då att hitta lösningar för att få närma dig det du värderar igen? Det kan vara att leta efter nya hobbys där partnern inte är inblandad och spendera mer tid med andra nära och kära. Eller kanske att mer öppet få säga vad du tycker och tänker i relationen.

Det är bra om möjliggöraren i förhållandet också blir medveten om samspelet i relationen, som lett till medberoendet, så att även denne kan arbeta för att förbättra sitt beteende. Ni kanske behöver upprätta tydligare ramar och regler i förhållandet för att det ska finnas något konkret för er alla att förhålla er till.

Det kan också vara så att medberoendet sker i samband med en partners missbruk eller andra osunda vanor, då kan det också vara extra viktigt att se till att detta kommer upp i ljuset och lyfts som ett problem som behöver förändras för att förhållandet ska överleva.

Längre ned i artikeln kan du läsa om behandling för medberoende. Det är vanligt att behöva hjälp för att ta sig ur sitt medberoende.

Medberoende till någon som är deprimerad

Någon som lider av depression kan lätt bli handlingsförlamad och behöva hjälp till vardags med diverse sysslor. I de djupaste depressionerna kan personer bli oförmögna att utföra väldigt simpla uppgifter. På kort sikt är det ibland viktigt och hjälpsamt med stöd och anpassningar, men på längre sikt kan det bli problematiskt, särskilt om det inte leder till förbättringar.

Medberoende till någon som har ett missbruk

Frekvensen av missbruk i vårt samhälle gör detta till en av de vanligaste anledningarna till medberoende. Allt från alkoholism till narkotikamissbruk kan lägga grunden för att exempelvis en partner ska utveckla ett medberoende. Kommunen kan ibland vara till stöd och hjälp vid missbruk.

Medberoende till någon som har narcissistiska drag

Personer med narcissistiska drag uppskattar uppmärksamheten som riktas mot denne, medan personen med medberoende har någon att lägga allt fokus på. Dynamiken i ett sådant förhållande kan innebära en ökad risk att båda parter faller djupare i sina respektive tillstånd.

Medberoende hos barn

Medberoende kan vara en sorts överlevnadsstrategi för ett barn för att försöka hålla sig känslomässigt säker. Ett barn med medberoende har lärt sig att vara uppmärksam och beredd på att bete sig på ett sådant sätt som inte stör föräldern eller omsorgspersonen, och som uppfyller dennes alla önskemål.

Terapi för medberoende

Medberoende är som sagt ingen formell diagnos, men faller inom begreppet psykisk ohälsa. Såsom de flesta psykologiska problem rör det sig ofta om ett samspel mellan känslor, tankar och beteenden. Något som de flesta terapeutiska behandlingsmetoder täcker.

Funderar du på om du har medberoende kan du söka hjälp hos en leg. psykolog. Du får då ett första bedömningssamtal där psykologen gör en bedömning om psykologisk behandling är lämpligt i ditt fall. Fortsätter kontakten börjar ni med att kartlägga ditt problem för att hitta vilken riktning er behandling ska ta. I vissa fall kan det fokusera på att försätta dig i trygghet och bortom räckhåll för den relation som skadar dig. Ibland kan det handla om att göra förändringar i det egna beteendet för att börja värna om dina egna behov. I vissa fall rekommenderas parterapi för att ni tillsammans ska kunna ta ansvar för att er relation ska bli sund och hållbar.

Medberoende eller medkänsla

Den kärleksfulla naturen som någon med medberoende kan uppvisa gör det ofta svårt för utomstående att särskilja vad som är vanlig medkänsla och vad som är skadligt medberoende. En person med medberoende kan passera som en person som bryr sig extra mycket om andra, vilket inte nödvändigtvis är någonting dåligt. Det blir dock ohållbart och osunt när det påverkar personen i orimligt negativ riktning.

Medkänsla innebär att du kan förstå dig på en annan människas situation och förmågan att kunna visa värme, utan företeelsen att du måste komma till undsättning varje gång. Medkänsla kan vara så enkelt som att du lyssnar omsorgsfullt, men att ditt ansvar stannar vid att lyssna.

Skillnaden brukar ligga i ömsesidigheten, ansvarsfördelningen och dylikt, i förhållande till den enskildes förmåga. Ingen ska behöva radera sina behov i en relation.

Är jag medberoende? – Test

Det finns inget särskilt test som kan direkt avgöra om du är medberoende. Det finns dock olika karaktäristiska drag som kan vara ledtrådar till att ta reda på om en har medberoende. Det är kan vara hjälpsamt att prata med en vårdgivare för att kunna räta ut vad som faktiskt sker inom dig.

Om du känner igen dig i merparten av nedanstående symptom, så finns det risk att du har ett medberoende och det kan vara ett tecken på att du behöver söka stöd:

 • Hjälper andra för att känna mig älskad och behövd.

 • Känner ett ansvar för andras tankar, känslor och välbefinnande.

 • Hjälper ofta folk utan att de frågat efter hjälp.

 • Fokuserar mer på att lösa andras problem än mina egna.

 • Känner ett behov av att alltid kontrollera saker och ting.

 • Har dålig självkänsla.

 • Säger det som jag tror andra vill höra.

 • Går med på vad som helst.

 • Känner mig tom om ingen uttalat behöver mig.

 • Har svårt att veta vilka behov jag själv har.

 • Oroar mig konstant över hur den andre mår eller om den behöver mig.