Narcissism & narcissister

Mindlers psykologer guidar dig igenom narcissism och kännetecken för en narcissist.

Mindler kan inte ta emot patienter som lider enbart av narcissism, då det inte behandlas inom primärvården. Läs mer om vad Mindler erbjuder för hjälp.

Om du har en relation eller ett medberoende till en narcissist, så kan du läsa mer om medberoende & få hjälp här.

Prata med en psykolog online hos Mindler

  • Videosamtal för 100kr kronor (eller frikort)

  • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)

  • Ingen väntetid

  • Mindler är en del av primärvården

Psykologer som arbetar hos Mindler

Vi har flera psykologer som kan hjälpa dig

Introduktion: Narcissism

Ordet ”narcissist” kommer från den grekiska mytologins berättelse om den vackre Narcissus, som blev förälskad i sin egen spegelbild.

Under 1900-talet återupplivade psykoanalysen begreppet och satte in det i en psykologisk förklaringsmodell. I dag är narcissistisk personlighetsstörning en erkänd men relativt ovanlig psykiatrisk diagnos.

Vad är en narcissist?

En narcissist har orealistiskt höga tankar om sig själv – hen anser sig vara bättre än andra människor, upplever en överdriven känsla av egen överlägsenhet och behov av beundran från de runt om sig.

Narcissistiska personlighetsdrag är ganska vanliga och behöver inte innebära något stort problem. Vi kan alla bete oss egocentriskt ibland. Det kan till och med vara en nödvändig försvarsstrategi att överdriva sitt eget värde i vissa lägen.

För den som däremot lider av den psykiatriska diagnosen narcissistisk personlighetsstörning utgör självupptagenheten ett allvarligt hinder i livet.

Den här artikeln handlar om just narcissistisk personlighetsstörning, inte om de mer vardagliga formerna av narcissism.

Narcissismens kännetecken och symptom

Narcissism kännetecknas av ett mönster av grandios självbild, behov av beundran och brist på empati för andra. Dessa egenskaper kan leda till att narcissisten utnyttjar andra för sin egen vinning.

Narcissister har svårt att sätta sig in i andras känslor på ett genuint sätt. De kan uppträda hjälpsamma och till synes osjälviska, men med det dolda motivet att vinna uppskattning och få beröm. Relationer använder de som ett medel för att själva må bättre, inte med grund för genuin omsorg om andra.

Narcissister känner ofta avund mot andra och tenderar att vara konkurrensinriktade. Det uppstår ett obehag hos narcissisten när andra människor får uppmärksamhet eller når framgång. De kan då försöka underminera dem för att själva stå i centrum.

Trots deras yttre grandiositet och självsäkerhet, har narcissister ofta en bräcklig självkänsla som är känslig för kritik eller avvisning. De reagerar med ilska eller förakt när de inte får den bekräftelse de behöver.

Ovan beskrivna kännetecken kan variera i grad och inte alla narcissister visar alla dessa drag. Men i allmänhet präglas deras beteende av en oförmåga att upprätthålla hälsosamma och ömsesidiga relationer, vilket skapar allvarliga konsekvenser för både narcissisten och dess anhöriga.

Medberoende till en narcissist

Att vara medberoende kan vara både påfrestande och farligt. Oftast märker en själv inte av sitt medberoende till personen med narcissistisk personlighetsstörning. Narcissister har en förmåga att komma undan med att skylla problem på andra, vanligtvis i relationer, vilket då oftast kan bidra till att du som partner klandrar dig själv och utvecklar en sämre självkänsla.

Ett första steg för att få hjälp kan vara att läsa mer om medberoende.

Orsaker till narcissism

En klassisk psykodynamisk förklaringsmodell är att narcissistisk personlighetsstörning beror på en svag eller obefintlig självkänsla och en upplevelse av värdelöshet. För att skydda sig mot de här smärtsamma känslorna utvecklar narcissisterna i stället en grandios självbild. De uppträder självsäkert på ytan, men där under finns en narcissistisk sårbarhet: en extrem lättkränkthet och känslighet för att få sitt värde ifrågasatt.

Narcissister kan ibland liknas med den problematik som återfinns vid borderline (som numera kallar EIPS - Emotionellt Instabil Personlighetsstörning), som är en annan personlighetsstörning med egna symtom. Båda dessa personlighetsstörningar uppvisar gemensamma problem med mellanmänskliga relationer och svårigheter att upprätthålla ömsesidiga relationer. Gemensamt för dessa två är att uppväxtförhållanden spelar en avgörande roll för att utveckla personlighetsstörningar.

Behandling av narcisstisk personlighetsstörning

En personlighetsstörning kan sällan ”botas”, som ett brutet ben eller en förkylning. Den är en del av personens grundläggande sätt att fungera.

Man kan dock lära sig att leva med narcissistisk personlighetsstörning genom att hitta strategier för att fungera bättre. Det här kan en legitimerad psykolog hjälpa till med. Vi på Mindler behandlar inte narcissism.

Det är däremot ovanligt att personer med narcissistisk personlighetsstörning aktivt söker stöd, då de sällan själva upplever att de har problem.

Sund narcissism

Inom utvecklingspsykologin talar man ibland om ”sund narcissism”. Sund narcissism innebär tilltro till sina förmågor, en positiv självbild, empati och flexibilitet. Vissa teoretiker anser att det är en egenskap som alla små barn måste erövra för att utvecklas ordentligt. En ettåring ska känna att den är världens viktigaste person och att den kan göra vad som helst. Det är ett friskhetstecken.

Det är viktigt att skilja mellan sund narcissism och narcissistisk personlighetsstörning. Sund narcissism är inte en psykisk störning utan snarare en normal och hälsosam del av mänsklig utveckling. Å andra sidan är narcissistisk personlighetsstörning en allvarlig mental hälsostörning som kan orsaka betydande lidande och funktionsnedsättning för individen och deras relationer.

Att främja sund narcissism kan innebära att arbeta med självkänsla, självförtroende och empati genom självreflektion, personlig utveckling och stödjande relationer.

Synonymer till narcissism

En narcissistisk person kan också beskrivas som egocentrisk, megaloman, egoistisk och självupptagen. Men då talar man om narcissism i bred bemärkelse. Om man avser den psykiatriska diagnosen narcissistisk personlighetsstörning måste man använda just den termen.