Psykoterapi

Mindlers psykologer guidar dig igenom psykoterapi - Vad det är, hur det fungerar online och vem som kan tänkas behöva psykoterapi-behandling.

KBT är en form av psykoterapi som Mindler kan erbjuda, läs mer eller boka ett bedömningssamtal hos våra psykologer.

Terapi hos Mindler

Prata med en psykolog online hos Mindler

  • Videosamtal för 100kr kronor (eller frikort)

  • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)

  • Ingen väntetid

  • Mindler är en del av primärvården

Psykologer som arbetar hos Mindler

Vi har flera psykologer som kan hjälpa dig

Vad är psykoterapi?

Psykoterapi är bedrivandet av psykologisk behandling av psykiska och mentala besvär med hjälp av terapeutiska metoder. Psykoterapi kan användas för att behandla olika former av psykisk ohälsa, som depression, ångest, trauma, och olika typer av relationssvårigheter.

Det finns olika typer av psykoterapi, och olika terapeutiska inriktningar använder olika metoder och tekniker [1]. Exempel på de vanligaste terapiformerna idag inkluderar kognitiv beteendeterapi (KBT) och psykodynamisk terapi (PDT). Psykoterapi är grundat i forskning och vetenskap. 

Vad är skillnaden mellan KBT och psykoterapi?

Psykoterapi är ett samlingsnamn för alla psykologiska behandlingsformer som utförs av en legitimerad psykolog eller psykoterapeut. KBT är en vanlig sorts psykoterapi; alltså en av de metoder som används inom psykoterapi. Läs mer om KBT eller internetbaserad KBT

Hur går psykoterapi till?

Under en psykoterapisession möter patienten behandlaren regelbundet, vanligtvis en gång i veckan, för att diskutera och utforska sina känslor, tankar och beteenden. Behandlaren kan använda olika tekniker och övningar för att hjälpa patienten att öka medvetenheten om sig själv, identifiera mönster i sitt tänkande och beteende, och utveckla nya sätt att hantera svårigheter. Psykoterapi är en process som bygger på samarbete mellan patienten och behandlaren för att uppnå önskade resultat. 

Psykoterapi online

Det finns många olika sätt att ta del av psykoterapi online, läs mer om olika terapier online. Psykoterapi är möjligt att få både från privata och offentliga aktörer online. Här på Mindler erbjuder vi digital KBT med inslag av videobesök hos en legitimerad psykolog och IKBT.

Behandling

En psykoterapeutisk behandling kan skilja sig markant beroende på vilken terapimetod som bedrivs. En KBT-behandling sträcker sig normalt mellan 5-10 sessioner, medan en psykodynamisk behandlingsomgång kan pågå i flera år. Det finns både likheter och olikheter terapimetoderna emellan. Båda metoderna ser exempelvis över vilka mönster som skapats i det förflutna som påverkar oss idag, medan verktygen för att skapa förändring kan skilja sig åt.  

Vem behöver psykoterapi?

Personer som lider av psykisk ohälsa kan vara i behov av psykoterapi. Oftast handlar det om olika uttryck av depression, ångest, stress, trauman eller andra svårigheter. Psykoterapi kan även vara tillämpbart för att lära in nya förmågor, färdigheter och strategier, samt behandla par och familjer med relationsproblematik.

Vad gör en psykoterapeut?

En legitimerad psykoterapeut har tillstånd av Socialstyrelsen att bedriva psykoterapi. Det vill säga behandla psykisk ohälsa och mentala besvär. Det görs vanligen i samtal med patienten.

Vem får utöva psykoterapi?

Psykoterapi får endast utövas av legitimerade psykologer och psykoterapeuter. Legitimationen är en garanti att psykologen eller psykoterapeuten är välutbildad och står under tillsyn av Socialstyrelsen [2]. På så vis kan tystnadsplikt garanteras av alla som jobbar med psykoterapi eller psykologisk behandling inom hälso-och sjukvården. Tystnadsplikten innebär att behandlaren inte får avslöja information om patienten till någon annan.

För att bli legitimerad psykoterapeut behövs minst 3 års grundläggande utbildning, såsom läkare, psykolog, socionom eller sjuksköterska. Därtill krävs minst tre års halvtidsutbildning till legitimerad psykoterapeut. Legitimationen utfärdas av Socialstyrelsen och enligt lag får endast legitimerade psykoterapeuter använda yrkestiteln psykoterapeut. På så vis garanteras också att utövare jobbar i linje med forskning och vetenskap. 

Det finns de som jobbar med samtal som inte står under tillsyn av Socialstyrelsen [2], som har en varierande grad av utbildning och kunskap. Du kan alltid fråga om tillstånd, utbildning och legitimation när du väljer vem du vill söka stöd hos. På Mindler jobbar legitimerade psykologer som använder KBT-metoder som är grundade i forskning och vetenskap.

Resultat efter psykoterapi

Målet med psykoterapi är att lätta på psykisk ohälsa. Detta görs på olika sätt, men ofta uppmuntras det att tala om sina problem, ändra sina destruktiva tankesätt, och aktivt engagera sig i sin egen förbättring genom att göra övningar utanför terapisessionerna. De olika formerna av psykoterapi har varierande framgång i behandlingsresultat. Det är ofta individuellt vilken form av terapi som har störst effekt, eftersom olika terapiformer passar för olika personer.

Variationen i resultat kan ofta bero på hur motiverad och engagerad patienten är i behandlingen och hur strikt denna följer behandlarens rekommendationer och övningar. 

Källhänvisning

[1]. Psykoterapi - något för dig? - Region Stockholms psykiatri. [2]. KBT (kognitiv beteendeterapi) - Socialstyrelsen.