Lär dig med om psykoterapi

Mindlers psykologer guidar dig igenom psykoterapi och hur denna terapiform skiljer sig mot exempelvis KBT.

Terapi hos Mindler

Prata med en psykolog online hos Mindler

  • Videosamtal för 100kr kronor (eller frikort)

  • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)

  • Ingen väntetid

  • Mindler är en del av primärvården

Psykologer som arbetar hos Mindler

Vi har flera psykologer som kan hjälpa dig

En introduktion till Psykoterapi

Psykoterapi är en behandling av psykiska problem och mentala svårigheter med hjälp av psykologiska metoder.

Sigmund Freuds psykoanalys var den första formen av psykoterapi. Idag existerar ett mångfald av metoder och avdelningar inom psykoterapi i Sverige, såsom humanistisk psykoterapi, kognitiv beteendeterapi (KBT), familje- och gruppterapi med flera terapier.

Även psykoanalys existerar fortfarande, dock i en mindre skala än förut. Det är inte ovanligt att psykoterapi ges i kombination med läkemedel vid behandlingen av olika diagnoser, såsom depression, ångest och ätstörningar. Psykoterapi, likt samtalsterapi, lägger mycket fokus på samtalet och samarbetet mellan psykoterapeut/psykologen och klienten.

Vad är psykoanalys?

Psykoanalys som behandlingsmetod fokuserar på inre, omedvetna konflikter och frigörelsen ifrån dessa. Det finns flera olika inriktningar inom psykoanalys, och olika psykoanalytiker kan bedriva behandlingen på olika sätt eftersom grundidén är något ostrukturerad. Psykoanalytikern uppmanar ofta klienten att tala utan hämningar om vad som helst som dyker upp i tankarna, i så kallad ”fri association”.

Fokus läggs ofta på barndomen, omedvetna drifter och drömmar. Psykoanalysen har något av ett delat rykte inom psykologin, eftersom en del anser att tillvägagångssättet är flummigt och fokuserar för mycket på omedvetna begär. Metoden har heller ingen evidens i vetenskapliga studier. Dock utövas psykoanalysen fortfarande som en legitim behandlingsmetod, och har visat sig ett effektivt terapisätt i fall där klienter har förbättrats. Väldigt nära besläktad med psykoanalysen är psykodynamisk terapi.

Vad gör en psykoterapeut?

De flesta formerna av psykoterapi baserar sig på de mest vetenskapligt understödda teorierna inom psykologi. Innan behandlingen börjar arrangeras ett möte mellan psykoterapeut och klient där målet med terapin fastslås och antalet terapisessioner diskuteras (kan vara allt från 1 gång i månaden till 5 gånger i veckan). Därefter är psykoterapin ett samarbete mellan klient och terapeut för att uppnå det tidigare överenskomna målet. Ofta sker samtalen i psykologen/psykoterapeutens privata rum, där klienten öppet kan berätta om sina besvär.

Olika former av psykoterapi rekommenderas för olika former av mental ohälsa. T.ex. rekommenderas kognitiv beteendeterapi (KBT) som den nuvarande mest effektiva behandlingsmetoden för både depression och ångest. Dock är resultat alltid individuella, och det varierar från person till person vilken form av psykoterapi som passar dem bäst. En del föredrar terapi tillsammans med andra (t.ex. par-, familje- eller gruppterapi), medan en del föredrar terapi ensam.

Kom ihåg att du alltid kan träffa en psykolog hos Mindler för 100 kronor besök. Helt utan väntetid och remiss.

Vem får utöva psykoterapi?

Psykoterapi får endast utövas av legitimerade psykologer och psykoterapeuter. För att bli legitimerad psykolog krävs en femårig grundutbildning och sedan ett års praktik. För att bli legitimerad psykoterapeut behövs en minst 3-år lång grundläggande utbildning, såsom läkare, psykolog, socionom eller sjuksköterska, och därefter minst tre års halvtidsutbildning till legitimerad psykoterapeut. Legitimationen utfärdas av Socialstyrelsen och enligt lag får endast legitimerade psykoterapeuter använda yrkestiteln psykoterapeut.

Legitimationen är en garanti att psykoterapeuten är välutbildad och står under tillsyn av Socialstyrelsen. Därför kan tystnadsplikt garanteras av alla som jobbar med psykoterapi eller psykologisk behandling inom hälso-och sjukvården. Tystnadsplikten innebär att terapeuten inte får avslöja information om klienten till någon annan.

Resultat efter psykoterapi

Målet med psykoterapi är att lätta mental ohälsa och psykiska svårigheter. Detta görs på olika sätt, men ofta uppmuntras det att tala om sina problem, ändra sina destruktiva tankesätt, och aktivt engagera sig i sin egen förbättring genom att göra övningar utanför terapisessionerna. De olika formerna av psykoterapi har varierande framgång i behandlingsresultat. Det är ofta individuellt vilken form av terapi som fungerar bäst, eftersom ansvaret ofta ligger den som söker hjälp.

Variationen i resultat kan ofta bero på hur motiverad och engagerad klienten är i behandlingen och hur strikt denna följer psykologens/psykoterapeutens rekommendationer och övningar. Dock har det erkänts att psykoterapi ger minst lika bra effekt som medicinering vid behandling av t.ex. depression.

Se källor

Socialstyrelsen http://www.psykoterapicentrum.se/psykoterapi/ompsykoterapi.htm https://sv.wikipedia.org/wiki/Psykoterapi