Få hjälp med din fobi genom KBT hos Mindler

Mindlers psykologer guidar dig igenom fobier & rädslor – hur och varför de uppstår samt behandling.

Våra psykologer kan hjälpa dig med att få bukt med din fobi/fobier. Vi erbjuder även självhjälpsprogram i kombination med samtalsterapi inriktad på KBT.

Fobi & rädsla Mindller

Prata med en psykolog online hos Mindler

  • Videosamtal för 100kr kronor (eller frikort)

  • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)

  • Ingen väntetid

  • Mindler är en del av primärvården

Nedan ser du psykologer hos Mindler som arbetar med Fobier

Vi har flera psykologer som kan hjälpa dig

En fobi är en överväldigande och irrationell rädsla som orsakar kroppsliga eller psykologiska symptom. Det kan vara rädsla för ett specifik ting/känsla ex.

Det finns hundratals olika fobier, klicka dig vidare till vår lista kring olika fobier här.

Viktigt att poängtera är att fobier kan i många fall vara mycket komplexa, och varierar stort från person till person. De flesta fobier handlar om en irrationell rädsla, och är inte farligt på riktigt.

Många saker är fullt rimliga att vara rädd för. En fobi är mer framstående, och uppkommer när personens rädsla är starkare än vad situationen, objektet, djuret, osv, bör framkalla. En fobi kan bli så pass svår att personen tvingas anpassa sitt liv för att undvika scenarion som orsakar ångest. Detta begränsar inte bara personens liv, utan ligger också till grund för mycket lidande i vardagen, där man tvångsmässigt försöker undvika det som orsakar fobin.

Fobi orsakar stark ångest i samband med kontakt av källan till fobin. I vissa fall kan det till och med orsaka plötsliga panikattacker. Personer med fobier av olika slag påverkas som sagt också i vissa fall i vardagen. Oron över att komma i kontakt med källan till sin fobi kan orsaka konstant ångest eller till och med panikattacker.

Det som gör det speciellt svårt att prata om fobi är att åkomman ligger på ett spektrum. När man pratar om fobi till vardags är det oftast den mildare formen man hänvisar till. De flesta människor har någon form av mild fobi, men denna är inte sjuklig. Att ha riktigt svår fobi kan däremot påverka livet kraftigt.

Är fobi en sjukdom?

Rent övergripande är fobi en form av ångest, vilket innebär att om fobin är så svår att den påverkar vardagen, kan det rimligtvis klassas som en sjukdom. Det handlar alltså om individuella förhållanden, och hur hårt ångesten som fobin orsakar påverkar personen i fråga.

Alla fall av fobi kräver däremot inte behandling. Personen får själv avgöra om fobin utgör ett tillräckligt stort hinder i vardagen för att klassas som en sjukdom. Om fobin hindrar dig från att göra vissa saker du annars hade gjort, är det ett tecken på att fobin har fått för stor kontroll över livet. Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett bra behandlingsalternativ, antingen utförd på egen hand, eller om situationen är svårare, med hjälp av en psykolog.

Hitta en psykolog som kan hjälpa dig med fobier genom kbt.

Om fobin begränsar livet, och om personen med fobi försöker lindra sina symtom med till exempel alkohol, självskadebeteende eller narkotika, är det ett tecken på att ångesten har tvingat personen att vidta kraftiga åtgärder. Detta är ett solklart fall där man bör söka läkarvård.

Rädslan som en fobi orsakar är som sagt inte proportionerlig till den faktiska faran. Att vara rädd för någonting är inte samma sak som att ha en fobi. Rädsla är befogat, medan fobi är en rädsla för saker eller situationer som i normalfallet egentligen inte är farliga.

Hur uppstår fobier?

Det finns ingen enskild faktor som orsakar fobi. Det är helt enkelt en kombination av genetiska faktorer och miljö. Barn som har en nära släkting som lider av svår ångest har ökad risk att utveckla fobi. Traumatiska händelser i ungdomen är också en vanlig orsak till fobi. Detta kan vara saker som drunkningsolyckor eller mildare saker som ett traumatiskt möte med en husspindel eller orm.

Samsjuklighet är vanligt när det kommer till fobi. Människor med andra psykologiska problem har även ofta fobier av olika slag. Människor med traumatiska hjärnskador, depression eller missbruk lider också av fobi i större utsträckning än gemene man. Fobier är också kopplade till ångest och mer allvarliga psykologiska sjukdomar som schizofreni.

Hur behandlas fobi?

Den vanligaste formen av behandling mot svåra fobier är en kombination av KBT, och behandling som är baserad på exponering för fobin. Detta utförs av specialutbildad vårdpersonal. Till en början kan exponeringsterapi verka extremt skrämmande för någon med riktigt svår fobi. Detta är förståeligt, då behandlingen går ut på att faktiskt utsätta personen i fråga för sin fobi, och på så sätt desensibilisera denne.

Målet med en sådan behandling är att förbättra patientens livskvalitet. Behandlingens primära fokus är att stegvis låta patienten möta det hen känner stark rädsla inför för att på sikt skaffa sig nya erfarenheter som hjälper patienten att över tid tolka det som upplevs farofyllt som ofarligt eller åtminstone hanterbart. KBT handlar i grund och botten om att se samband mellan våra tankar, känslor och handlingar och med det i utgångspunkt kunna se vilka konsekvenser dessa aspekter bidrar till på kort- och lång sikt. När vi under trygga förhållanden skaffar oss nya erfarenheter, så brukar också våra tankar och känslor förändras i en positiv riktning.

Fobi eller rädsla?

Det kan kännas svårt att skilja på fobi och vanlig rädsla, men det finns några skiljelinjer. När man känner ångest eller rädsla som normalt inte står i proportion till den faktiska situationen, kan vi vanligen benämna det fobi. Om man däremot känner sig rädd i en situation där det är befogat, dvs. när det faktiskt finns en reell fara, då pratar vi snarare om en hälsosam rädsla.

Social fobi eller blyghet?

Det är mycket vanligt att blyghet misstolkas som social fobi. Det är inte alltid tydligt var gränsen går, men alla upplever viss blyghet åtminstone någon gång under sitt liv. Social fobi är däremot någonting helt annat, som uppkommer mer sällan. Människor som är blyga löper en klart högre risk att falla offer för social fobi, men det är inte en garanti.

Man kan argumentera för att blyghet är en mild form av social fobi. Blyghet är ju någonting som kan påverka dig negativt, precis som en fobi vanligtvis hade gjort. Sociala situationer kan vara hemska, men det är sällan befogat. Social fobi är därmed en mycket vanlig form av fobi.

Varför uppstår fobi?

Fobi uppstår av olika anledningar. Ibland beror det på miljön och ibland beror det på genetiska faktorer. Oftast är det en kombination av båda. Det är svårt att veta exakt hur mycket de båda faktorerna påverkar generellt sett, men en sak är säker: Varje individuellt fall är unikt.

Det är ofta en traumatisk händelse vid unga år som orsakar svåra fobier senare i livet. Den traumatiska händelsen behöver inte vara farlig, utan behöver bara upplevas som farlig av barnet. Känslan som objektet eller situationen orsakar blir därefter ihågkommen. När en liknande situation uppstår efter traumat, återkommer dessa traumatiska känslor. En fobi handlar alltså inte om en verklig rädsla för objektet, det är mer av en samling känslor som reflexivt produceras när en upplevd traumatisk situation upprepas.

Fobi och ångest

Ångest är en av fobins grundpelare. Det är viktigt att veta att ångest är en väldigt grundläggande känsla, vilket innebär att svår underliggande ångest kan orsaka starka reaktioner på annars svaga fobier, precis på samma sätt som att starka fobier kan orsaka svår ångest. Det är inte alltid lätt att veta vad som kommer först, och det skiljer sig från individ till individ.

Ibland kan en person med svår fobi känna ångest även om denne inte utsätts för situationen, objektet eller djuret som fobin kretsar kring. Ibland är det helt enkelt en rädsla för att bli rädd som orsakar ångesten.

Fobi och panikattacker

I vissa fall kan en fobi orsaka så pass hög ångest att det leder till en panikattack. Detta förekommer vanligtvis när personen utsätts för situationen, objektet eller djuret som fobin kretsar kring. Det är dock inte helt ovanligt att den vardagliga ångesten som en fobi orsakar kan leda till en panikattack.

För många blir en panikattack dessutom ytterligare en traumatisk händelse, vilket kan orsaka en sorts självuppfyllande fobi för panikattacker. Denna fobi orsakar alltså ångest så fort personen känner ångest, på grund av att personen själv vet att hög ångest potentiellt kan leda till en panikattack.

Vanliga typer av fobi

Det finns otroligt många typer av fobier. Eftersom mänsklig psykologi är så komplex och unik, är alla former av fobi någorlunda unika. Nedan går vi igenom några av de vanligaste fobierna.

Fobi för blod

Även känt som hemofobi, är helt enkelt en irrationell rädsla för blod. Detta kan gå igång vid åsynen av blod, eller vid blotta tanken på det. Precis som många andra vanliga fobier är detta någonting man kan förstå ur ett evolutionärt perspektiv. Om du ser blod kan det vara fördelaktigt för din överlevnad om du faktiskt känner ångest och därmed är mer villig att agera.

Fobi för hål

Även känt som trypofobi, eller hålfobi, är ett sorts instinktivt obehag vid åsynen av hål. Ytor som har ett oregelbundet mönster ska vara speciellt obehagliga. Denna fobi beskrivs ännu inte i DSM Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, men det verkar vara någonting som människor världen över upplever. Oftast är trypofobi inte av den svårare typen av ångest, utan mer av ett obehag.

Den ledande teorin är att det är en sorts medfödd avsmak, snarare än en inlärd rädsla. Hjärnan associerar hålen med fara, som hål skapade av insekter eller skadad vävnad hos djur.

Fobi för höjder

Även känt som akrofobi. Det är en av de vanligaste fobierna. Det är också en av de fobier som varierar mest från fall till fall. Alla känner vi någon sorts obehagskänsla vid riktigt höga höjder, men människor med akrofobi kan känna rädsla för att göra någonting så enkelt som att klättra upp för en liten stege.

Höga höjder utgör definitivt en livsfara, vilket kan vara en av anledningarna till att fobin sitter så djupt rotat, och att många upplever obehagskänsla vid åsyn av höga höjder. Människor med akrofobi kanske helt enkelt har en överaktiv version av den obehagskänsla gemene man känner vid höga höjder, vilket gör att det utvecklas till en gedigen fobi.

Fobi för spindlar

Även känt som arachnofobi, är en irrationell rädsla för spindlar och spindelliknande djur. Det behöver inte nödvändigtvis vara just spindlar som orsakar obehagskänslan, det kan också vara djur som på något sätt liknar spindlar, till exempel krabbor eller skorpioner.

Precis som de två ovanstående fobierna, är detta med största sannolikhet förknippat med vår överlevnad. Spindlar kan vara potentiellt farliga och obehagskänslan hjälper oss att instinktivt undvika dem.

Fobi för människor

Detta är ett något bredare medicinskt fenomen än vanliga fobier. Det kallas för social fobi eller social ångest och är en ångeststörning där individen känner rädsla inför sociala situationer. Rädslan eller ångesten kan också uppkomma efter den sociala situationen inträffat. Denna typ av fobi karakteriseras ofta av ett extra starkt fokus på saker man själv gör som upplevs som socialt pinsamma eller opassande.

Det är inte konstigt att detta är en av de mest studerade formerna av fobi. Detta är en fobi som påverkar människor kraftigt, då man får en markant nedsatt livskvalitet om man inte känner sig bekväm med sociala situationer. Världen och livet är i mycket mån beroende av det sociala samspelet, vilket innebär att människor med social fobi ofta hamnar utanför samhället.

Fobi för smuts

Även känt som bakteriofobi, är en irrationell rädsla för patogener som kan orsaka sjukdomar. Denna typ av fobi är starkt förknippad med tvångsbeteende och innebär ofta konstant tvättning av händerna eller kroppen. Det är också vanligt att personen med bakteriofobi undviker sociala situationer eftersom det innebär potentiell utsättning för smitta.

Fobi för sjukdommar

Även känt som hypokondri eller hälsoångest, är en sorts fobi som skapar tankar om att man är sjuk- eller till och med allvarligt sjuk. Det kan oftast vara så att individen läser på internet kring olika sjukdomar-eller diagnoser och inbillar sig själv att hen är sjuk, då några av symtomen tycks stämma in. Samtidigt bör psykolog-eller läkare kontaktas för att ta i tur med vad fobin kan bero på, och varför man tros vara sjuk.