Lär dig mer om compassionfokuserad terapi (CFT)

På den här sidan kan du läsa om compassionfokuserad terapi. Vi går igenom vad det är och hur en CFT-behandling går till.

Mindler är Sveriges största digitala psykologmottagning. Vi är en del av primärvården vilket innebär att ett samtal med någon av våra psykologer kostar som ett vanligt vårdbesök.  

Vad är compassionfokuserad terapi?

Compassionfokuserad terapi är en form av psykoterapi utvecklad av den kliniska psykologen Paul Gilbert, som sammanför tekniker inom kognitiv beteendeterapi med koncept inom evolutionär psykologi, social psykologi, buddhism, utvecklingspsykologi och neurovetenskap. Målet med denna form av terapi är att erbjuda värme, säkerhet och en lugnande atmosfär som enligt teknikens teoretiska ramverk ska skapa ett klimat där det är enklare att applicera metoder som vanligtvis används inom kognitiv beteendeterapi (KBT). Fokus ligger på att avväpna det kliniska stigmat som KBT på senare år har fått och sätta metoderna som används i vad som anses vara ett mer tillmötesgående sammanhang, där man har lättare att öppna upp sig och därmed förbättrad förmåga att effektivt applicera KBT-metoder.

Compassion är ett engelskt ord som bäst översätts till medkänsla på svenska. Den centrala terapeutiska tekniken som används inom Compassionfokuserad terapi är därmed just förmågan att känna medkänsla och effektivt använda den för att förbättra sin psykologiska hälsa. Compassionfokuserad terapi gör det lättare att träna sig själv att omvandla problematiska kognitionsmönster och känsloreaktioner som ångest, ilska och skam till mer produktiva tankar och känslor som spelar en konstruktiv roll i personens liv.

Compassionfokuserad terapi hämtar sina grundprinciper från evolutionär biologi, där människor sägs ha tre primära former av känslomässiga system som påverkar beteendet och den psykologiska hälsan:

  • Varningssystemet – Det system som skyddar oss från direkta faror och utsöndrar adrenalin, kortisol och andra stresshormoner vars syfte är att få individen att handla så snabbt och intensivt som möjligt. Här ingår känslor som ilska, ångest och avsky.
  • Motivationssystemet – Det system som motiverar oss att söka oss till saker vi anser vara fördelaktiga. Kan även kallas för resurssökningssystemet. Detta kan också kallas för belöningssystemet, alltså det system som leder oss till handling och beslutsfattning.
  • Lugnande systemet – Det system som låter oss koppla av och bearbeta tankar, händelser och känslor. Här ingår bland annat sömn, avkoppling och till viss del lek och underhållning.

Målet med compassionfokuserad terapi är att belysa sambandet mellan kognitiva mönster och dessa tre system. Detta görs med användning av en rad olika tekniker, bland annat CBT, medkänsloträning i grupp och meditation. Genom att lära sig hur dessa system fungerar blir det lättare att kontrollera sina reaktioner när ett av dem aktiveras, men även lättare att känna igen vilket av dem aktiveras vid en given situation.

Compassionfokuserad terapi är speciellt användbart för de som känner stor skam över någonting oviktigt eller okontrollerbart, eller som är överdrivet självkritiska. Det är också en effektiv form av terapi för de som har svårt att känna medkänsla mot andra och sig själv. Genom att använda sig av principer inom compassionfokuserad terapi påstås patienter kunna lära sig att visa mer värme, medkänsla och förståelse i sociala situationer och mot sig själva.

Genom att använda metoder inom compassionfokuserad terapi sägs man kunna undgå de känslomässiga reaktionerna inom varningssystemet och istället använda sig av det lugnande systemet. Detta gör att individen är mer öppen för nya idéer och kan mer avskärmat betrakta sitt eget beteende och resultatet av det. Genom att undgå motivations- och varningssystemet kan man enligt CFT granska sitt eget känslomässiga läge mer objektivt. Detta leder i slutändan till att arbetet mot att förändra sig i enlighet med vad som är mest effektivt för att uppnå sina mål blir lättare.

Hur går en CFT-behandling till

Compassionfokuserad terapi är grundat på idén att den evolutionära rollen som medkänsla spelar har betydande påverkan på vår psykologiska utveckling och vår förmåga att reglera vårt eget beteende. Compassionfokuserad terapi har därmed som huvudfokus att hjälpa patienter att beskriva svårigheter som de kan tänkas ha på ett sätt som främjar medkänsla mot andra eller sig själv, men även på ett sätt där effektiva verktyg för att arbeta sig igenom dessa utmaningar blir tydligare. Under resans gång kommer patienten att stöta på känslor som uppmuntras att behandlas positivt och undersökande istället för dömande. Compassionfokuserad terapi gör det lättare för människor att acceptera sina egna utmaningar och potentiella svårigheter de har relaterade till dem, men även att hitta lösningar på befintliga problem. Huvudfokuset ligger alltså på att hitta metoder som vi användning har möjlighet att leda till lösningar, inte att direkt lösa potentiella livsproblem som individen har. Att problem sedan blir lösta med hjälp av funna metoder är mer av en bieffekt av behandlingens fulla process.

CFT handlar om att utveckla en terapeutisk relation med andra som gör det enklare för individen att bearbeta utmaningar och utveckla individuella metoder för att lösa dem. Avgörande för att detta ska fungera är att individen antar ett förstående, accepterande sinnestillstånd och bildar sig en bra förståelse för lidande och vad det känslomässigt kan innebära. Det är också avgörande att individen utvecklar medkänsla och empati för andra, vilket i slutändan har som syfte att användas och omvandlas som medkänsla mot sig själv. Detta leder till att individen inte klandrar sig själv lika hårt för sina självupplevda brister och frigör dem därmed från den känslomässiga tyngd som överdriven självkritik innebär. Detta gör det även lättare att se och granska potentiella lösningar på problem – inom och utanför psyket.

CFT – Vad säger forskningen?

Compassionfokuserad terapi har undersökts som en potentiell behandlingsmetod för flera olika psykologiska åkommor. Forskning har visat att CFT är ett säkert och kliniskt effektivt behandlingsalternativ för patienter med psykos. CFT har också visat sig vara mer effektivt än ”vanlig behandling” mot psykologiska åkommor som bland annat depression. CFT har även visat sig mycket effektivt i behandling av känslostörningar och känslobaserade psykologiska åkommor, men det krävs fortfarande en genomgående och grundligare analys av metoden för att den ska godtas storskaligt.

Vidare har CFT studerats som en potentiell behandlingsmetod för patienter med ätstörningar, där en modifierad version av behandling kallad CFT-E har utvecklats för att behandla bland annat anorexia och bulimi. CFT-E fokuserar främst på att konfrontera patienternas självkritiska tankar och negativa känslor riktade mot sig själva. CFT-E klassas precis som CFT som en säker och effektiv behandlingsmetod, men det krävs fortfarande mer genomgående och grundlig forskning för att metoden ska kunna appliceras storskaligt. 

Övningar inom Compassionfokuserad terapi

Som tidigare nämnt är compassionfokuserad terapis huvudsakliga behandlingsfokus att använda individens erfarenhet och känslor för att alstra medkänsla mot andra och sig själv. Målet är att utveckla motivation grundat i medkänsla, sympati, känslighet mot andras svårigheter, empati och tolerans mot psykologisk turbulens genom träning och guidade övningar. Dessa övningar har som syfte att främja individens förmåga att verka med ett icke-dömande sinnestillstånd och med medkänsla för andras situationer genom förståelse för sina egna känslor. Alla CFT-program skiljer sig något, om inte annat när det kommer till nomenklaturen, men övergripande för nästan alla är följande övningsformer:

  • Övningar som fokuserar på uppskattning och acceptans, eller helt enkelt någonting som individen själv tycker mycket om. Detta kan vara övningar som att skriva ned en lista på saker man gillar, uttrycka någonting man tycker om hos en annan person eller sig själv, eller göra ett aktivt försök att hitta positiva aspekter hos sig själv.
  • Mindfulness, vilket säkert är ett koncept du vid det här laget åtminstone är något bekant med. Mindfulness är helt enkelt förmågan att rikta sitt fokus på sina egna tankar och vara medveten om dem. Det är också viktigt att man minskar sina egna reaktioner på det man observerar i tankarna i så hög grad som möjligt.
  • Guidade tankeövningar där patientens fantasi används för att stimulera psykologiska system att bilda bilder och former som stimulerar det lugnande systemet och främjar medkänsla.

Om en patient upplever svårigheter relaterade till självkritik, kan terapeuten hjälpa dem att utforska lösningar, samtidigt som de hjälper patienten till viss del överlämna sig till känslan. Det handlar inte om att låta känslan få övertaget, det handlar helt enkelt om att se den, acceptera den och förstå varför reaktionen skedde. Denna process innebär inte sällan visualiseringsmetoder som är guidade via terapeut. Patienten ombeds ofta att beskriva känslan så utförligt som möjligt, vilket är ett sätt för denne att få förståelse för att man enbart kan kontrollera reaktionen av en känsla, inte känslan själv. 

Begränsningar med compassionfokuserad terapi

Även om CFT har visat sig vara effektivt för många, är det inte alla som är bekväma med konceptet, eller svarar bra på behandlingsmetoderna som används. Många är rädda för att känna medkänsla, eller är på grund av psykologiska anledningar inte kapabla att känna tillräckligt djup medkänsla för att på ett meningsfullt sätt kunna delta i övningarna.

För att compassionfokuserad terapi ska fungera måste man kunna övertyga patienterna att de är värda medkänsla från första början, vilket i vissa fall av svår självkritik, eller till och med självhat, kan kärva förberedande psykologiskt arbete för att det ska vara framgångsrikt. Det är heller inte alla som förstår vad medkänsla faktiskt innebär eller vad det är för någonting.

Eftersom compassionfokuserad terapi dessutom grundar sig i principer som kräver mindfulness, är det även vanligt att folk som inte svarar bra på behandlingen har svårt att uppnå detta psykologiska tillstånd. Om patienten är någon som är i behov av att utveckla medkänsla, är det inte långdraget att anta att detta leder till självkritik, vilket istället för att verka behandlande, blir ännu en anledning för patienten att kritisera sig själv och sin egen oförmåga att kunna genomgår behandlingen effektivt.

Om patienten har upplevt tidigare trauman, kan även detta leda till problem under behandlingens gång. Eftersom stor del av behandlingen handlar om att fokusera på bilder, händelser och personer som har känslomässig tyngd, kan tidigare trauman utlösas, vilket under fel omständigheter kan förvärra personens psykologiska tillstånd. Behandlingen kan dessutom vara mindre effektiv för de som upplever extremt starka känslor, till exempel som extrem ilska eller självhat. Man kan tyvärr inte behandla psykologi som hjärtkirurgi, utan det krävs specialanpassning för varje individs unika behov och förutsättningar.

Kurser inom CFT

Psykologer och utövare av CFT går ofta en speciell utbildning för att bli certifierade utövare av metoden. På många universitet är det helt enkelt en utökning av psykoterapiutbildningen och kräver vanligtvis att man genomgått denne i förväg. För att kunna behandla människor med seriösa psykiska problem effektivt krävs det en utförlig utbildning som gått igenom många olika aspekter av en persons behandlingsprocess. Det är viktigt för psykologer att kunna utvärdera huruvida patienten lämpar sig för CFT, eller om en annan behandlingsmetod bör användas.

Att genomföra de behandlingar som ingår i CFT kräver dessutom mycket finess för att anpassa detaljer till individens personliga förutsättningar. Man kan alltså inte som lekman utföra CFT på egen hand, utan det krävs att åtminstone ett proffs är involverad och har koll på situationen.

Sammanfattningsvis för CFT

Medkänslan som beskrivs i CFT syftar på ett speciellt mentalt tillstånd där vi är speciellt motiverade att uppleva känslomässigt styrd empati mot andra och oss själva. CFT använder sig av någonting som kallas för Compassionate Mind Training (CMT), vilket är en metod för att utveckla medkänsla som en färdighet. CFT grundar sig i neurovetenskapliga principer och har utvecklats för att lösa komplexa psykiatriska problem där skam och självkritik spelar en betydande roll. Forskning tyder på att medkänsla kan övas upp och bidrar med positiva kognitiva förändringar.

Senast uppdaterad: 2021.07.12

Författare: Christoffer Björklund

Granskad av: Elin Börestam och Marie Wahlström