Komplex PTSD

Komplext posttraumatiskt stressyndrom eller C-ptsd, är ett begrepp som används av forskare och psykologer när diagnosen PTSD inte räcker till för att beskriva de svårigheter som kan uppstå efter upprepade eller långvariga trauman.

Mindler behandlar inte komplexa varianter av PTSD, men våra psykologer kan hjälpa till med ett bedömningssamtal för att se om det rör sig om en ”vanlig” eller mer komplex variant.

Mindler trauma PTSD illustration

Prata med en psykolog online hos Mindler

 • Videosamtal för 100 kr (0 kr vid frikort)
 • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)
 • Ingen väntetid
 • Mindler är en del av primärvården

Boka ett möteBoka ett möteBoka ett möte

PTSD eller komplex PTSD – vad är skillnaden?

Skillnaden mellan PTSD och komplex PTSD är att komplex PTSD leder till fler symtom. Något förenklat kan man även säga att PTSD kan utlösas av en enskild traumatisk händelse, som en bilolycka, ett överfall eller en naturkatastrof, medan komplex PTSD snarare uppstår som ett resultat av upprepade eller långvariga trauman, som fysisk eller psykisk misshandel i barndomen, upprepade sexuella övergrepp, fångenskap, tortyr eller liknande. Det är alltså vanligare att drabbas av komplex PTSD om man har varit med om flera mycket svåra händelser eller om händelserna har pågått under lång tid. Det är också större risk att man utvecklar komplex PTSD om det är en annan människa som utsätter en för de traumatiska upplevelserna (till skillnad från en olyckshändelse, naturkatastrof eller liknande), och i synnerhet om personen är någon som står en nära.

Symtom på PTSD och komplex PTSD

Vid komplex PTSD kan alla de symtom som är förknippade med ”vanlig” PTSD förekomma:

 • Du återupplever traumatiska minnen genom mardrömmar, påträngande minnesbilder, kroppsminnen eller flashbacks. Det känns som att traumat händer igen och det kan orsaka ångest och stress.
 • Du försöker undvika allt som påminner om det smärtsamma traumat – det kallas för triggers och kan handla om allt från minnen, tankar, känslor, yttre platser, personer, ljud, lukter, föremål eller situationer.
 • Din kropp och hjärna reagerar som om du fortfarande är i fara trots att faran är över. Det kan märkas genom att du är lättskrämd, lättirriterad eller får panikattacker. 
 • Du känner dig nedstämd och avskuren från andra människor och tänker negativa tankar om dig själv, andra eller världen i stort. 

Om du har komplex PTSD kan du även uppleva ytterligare symtom som inte är specifika för PTSD. Det kan till exempel vara att

 • din självbild är genomgripande negativ, du har låg självkänsla eller en känsla av att vara skadad eller defekt på något sätt
 • du har svårt att lita på andra och att skapa och bibehålla hälsosamma relationer
 • du har svårt att reglera dina känslor och upplever snabba humörsvängningar som intensiv ilska, ångest eller nedstämdhet
 • du upplever skamkänslor och känslor av skuld relaterat till de traumatiska händelser du har upplevt.

Är komplex PTSD en egen diagnos?

Det kan vara bra att känna till att komplex PTSD är inte en officiell diagnos i Sverige, enligt de diagnosmanualer som används i Sverige idag: DSM-5 och ICD-10. Däremot finns C-PTSD (complex PTSD), med i Världshälsoorganisationen senaste version av den internationella klassifikationen av sjukdomar, ICD-11. Socialstyrelsen har påbörjat arbetet med att införa ICD-11 men det är ännu inte fastställt när den kommer att börja användas i Sverige.

Även om komplex PTSD inte är en officiell diagnos är det ett begrepp som har använts i forskning och klinisk praxis för att beskriva de specifika symtom och svårigheter som kan uppstå till följd av upprepade eller långvariga trauman. 

Behandling av komplex PTSD

Det finns inte så mycket forskning om behandling av komplex PTSD, men den som finns visar att det kan behandlas med samma metoder som vanlig PTSD. Flera studier har visat på god effekt av psykologiska behandlingsmetoder vid PTSD – det som brukar hjälpa mest är samtalsbehandlingar eller psykoterapi. Här är några terapiformer som används:

 • tramafokuserad kognitiv beteendeterapi, TF-KBT
 • ögonrörelseterapi, EMDR
 • narrativ exponeringsterapi.

Obehandlad PTSD, komplex som vanlig, kan innebära långvariga konsekvenser både fysiskt och psykiskt, läs mer här.

Behandling hos Mindler

På Mindler jobbar vi med kognitiv beteendeterapi, KBT, och flera av våra psykologer har erfarenhet av att hjälpa personer med PTSD. Om du har varit med om traumatiska händelser och har svårt att klara av vardagen på grund av dina symtom är du välkommen att boka ett bedömningssamtal. Om det handlar om komplex PTSD är det dock sannolikt att psykologen kommer att hänvisa dig vidare. Mindler verkar inom primärvården vilket betyder att vi behandlar mild till måttlig psykisk ohälsa. Om dina besvär är av för svår karaktär får du mer adekvat hjälp inom psykiatrin.