EMDR-terapi

Mindlers psykologer guidar dig igenom EMDR – Eye Movement Desensitization and Reprocessing.

Mindlers psykologer kan ej erbjuda EMDR för sina patienter. Däremot erbjuder vi behandling för trauma & PTSD genom traumafokuserad KBT.

EMDR-terapi (ögonterapi) Mindler

Prata med en psykolog online hos Mindler

  • Videosamtal för 100kr kronor (eller frikort)

  • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)

  • Ingen väntetid

  • Mindler är en del av primärvården

Psykologer som arbetar hos Mindler

Vi har flera psykologer som kan hjälpa dig

Vad är EMDR?

EMDR är en förkortning för det engelska uttrycket Eye Movement Desensitization and Reprocessing, i folkmun även kallat ögonterapi. EMDR är en psykoterapeutisk behandlingsmetod som används för att lindra trauma och mental stress, och har visat sig vara mycket effektiv mot posttraumatisk stress (PTSD). EMDR kan också användas vid behandling för ångest, tidigare livshändelser som väcker starka känslor och i vissa undantagsfall för depression.

Hur fungerar EMDR?

När du genomgår en EMDR-behandling så återupplever du upplevelser som varit traumatiska med guidning av en terapeut. Terapeuten kommer under behandlingens gång rikta patientens ögonrörelser för att skifta dennes uppmärksamhet från minnet av traumat. Patienten får även lära sig verktyg för att kunna stabilisera sig före, under och efter bearbetningen av traumatiserande minnen. 

Teorin bakom denna teknik är att ju mer du bearbetar och framkallar minnena, desto lättare blir det i längden att motverka känslomässiga effekter av dem. På så sätt hjälper terapeuten patienten att själv bygga upp psykologiska strategier mot traumatiska minnen och oönskade känslor. Behandlingens syfte är att få patienten att känna igen känslorna som är kopplade till traumat och uppnå en minskning av symtom genom att kunna sätta den traumatiska händelsen i ett sammanhang.

Hur många sessioner inom EMDR-terapin?

Behandlingslängden med EMDR anpassas efter individen. För de flesta är fem till tio behandlingar tillräckligt medan det för svårt traumatiserade patienter behövs betydligt fler.

Vad kostar en EMDR-behandling?

Kostnaden varierar beroende på om du söker vård privat eller via din lokala vård- eller hälsocentral. Privat kostar EMDR-behandlingen vanligtvis runt 1000 kronor per session. Om du söker vård via den offentliga sjukvården beror utbudet av vård på de resurser som finns på just din vårdcentral/hälsocentral. 

Om du väljer att söka privat, se då till att den privata behandlaren är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal såsom psykoterapeut, leg. psykolog eller psykiatriker.

Biverkningar med EMDR

Terapi med EMDR har inte påvisat några biverkningar. Snarare verkar EMDR aktivera mindre omfattande vågor av ångest än annan exponeringsbehandling på grund av terapins upplägg.

Kan man göra EMDR-terapi på sig själv?

EMDR är en komplex behandlingsmetod där det krävs utbildning och sjukvårdslegitimation hos behandlaren. För att utföra en korrekt och fullständig EMDR-terapi behöver du alltså vara en legitimerad psykolog, en legitimerad psykoterapeut eller psykiater med grundläggande psykoterapiutbildning. 

Är EMDR hypnosterapi?

EMDR är en terapimetod med influenser och inslag från flera terapimetoder, bland annat psykodynamisk teori, beteendeterapi, kognitiv beteendeterapi och systemteori. Därtill innefattas stimulering via ögonrörelser för att aktivera inre system och bearbeta lagrade minnen. Metoden är inte vedertaget omtalad som en sorts hypnos, trots att vissa argumenterar för att EMDR innehåller delar som liknar hypnosterapi.

EMDR för barn

I Socialstyrelsens nationella riktlinjer [1] beskrivs det vetenskapliga underlaget för EMDR på barn som otillräckligt, men att det finns klinisk erfarenhet av att åtgärden har positiv effekt på PTSD-symtom hos barn. Däremot rekommenderar Socialstyrelsen KBT som en första insats för barn med PTSD, som en mer beforskad och effektivare åtgärd.

EMDR mot ångest och andra psykologiska problem

EMDR används primärt i behandling mot PTSD, men kan i vissa fall tillämpas vid andra psykiska problem såsom ångest, depression och komplicerad sorg. Vi har även sett att EMDR kan kombineras med andra terapiformer, vilket förstärkt effekten av behandlingen.

Forskningen runt EMDR är hittills förhållandevis begränsad till PTSD, men det håller på att byggas upp en vetenskaplig konsensus gällande användning av metoden även för andra psykologiska problem. I framtiden kommer vi med största sannolikhet se en mer blandad användning av KBT och EMDR i vården.

Källhänvisning:

1. Nationella riktlinjer för vård vid depression & ångestsyndrom - Socialstyrelsen.