EMDR terapi

Mindlers psykologer guidar dig igenom EMDR – Eye Movement Desensitization and Reprocessing.

Mindlers psykologer kan tyvärr inte behandla genom EMDR, utan istället använder vi KBT som är en liknande terapiform.

Prata med en psykolog online hos Mindler

  • Videosamtal för 100 kr (0 kr vid frikort)
  • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)
  • Tid inom 24h
  • Mindler är en del av primärvården

Boka ett möteBoka ett möteBoka ett möte

Vad är EMDR?

EMDR är en förkortning för det engelska uttrycket Eye Movement Desensitization and Reprocessing och är en psykoterapeutisk behandlingsmetod som används för att lindra mental stress. Det är en typ av behandling som visat sig mycket effektiv mot bland annat posttraumatisk stresstörning, förkortat PTSD, och andra trauman. EMDR används också vid behandling av ångest och i vissa undantagsfall för depression.

När man genomgår terapisessioner som använder sig av EMDR-metoder, kommer man återuppleva upplevelser som varit traumatiska med guidning av en terapeut. Terapeuten kommer under behandlingens gång rikta patientens ögonrörelser för att skifta dennes uppmärksamhet från minnet av traumat. Teorin bakom denna teknik är att ju mer du bearbetar och framkallar minnena, desto enklare blir det i längden att motverka känslomässiga effekter av dem. Man skulle kunna säga att terapeuten hjälper patienten att själv bygga upp psykologiska försvar mot minnesorsakade framkallningar av oönskade känslor.

Vanligtvis är det oerhört känslomässigt krävande för en person att återuppleva sina trauman, men genom att avleda patientens uppmärksamhet kan man förminska det starka psykologiska gensvaret som minnena annars hade orsakat. Man lurar alltså patientens hjärna att komma ihåg och bearbeta minnena genom att avleda en del av patientens medvetande för att upplevelsen inte ska vara så känslomässigt krävande. På detta sätt kan patienten lägga mer kraft på att bearbeta minnena än att bearbeta känslorna som återhämtning av minnena orsakar.

Vad är fördelarna med EMDR?

Den vanligaste formen av behandling för till exempel barn och ungdomar som lider av PTSD är att ha regelbundna stödsamtal eller genomföra läkemedelsbehandling. En kombination av dessa två medel är också vanligt förekommande. Bland de läkemedel som används ingår antidepressiva medel, ångestdämpande som benzodiazepiner och mindre påtagliga sömnmedel. Stödsamtal sker antingen i grupp eller individuellt beroende på patientens individuella behov. EMDR är vanligt men inte lika vanligt som de ovan listade metoderna.

Enligt senaste forskning visar det sig att olika former av psykoterapi fungerar mycket bättre än läkemedelsbehandling och andra behandlingsstrategier som stödsamtal. Psykoterapier som EMDR och beteendeterapi visar sig vara ungefär likvärdiga i effektivitet, och ger patienten bättre resultat än läkemedel. Enligt forskare ger detta underlag för en kombinationsbehandling av läkemedel och psykoterapi. Fördelen som EMDR har i jämförelse med kognitiv beteendeterapi (KBT) är att den tidigare metoden kräver färre behandlingstillfällen i de fall då patientens trauma är förhållandevis avgränsat.

Behandlingar som använder sig av läkemedel måste också handskas med potentiella bieffekter av läkemedlen. Om patienten dessutom är ungdom eller barn har läkemedlen effekter som kan skada dennes utveckling. Många rekommenderar därmed exklusivt psykoterapi vid fall av mindre svår PTSD. Enligt många läkare ska läkemedel enbart ses som ett verktyg att använda vid desperata situationer.

Hur fungerar EMDR?

Syftet med EMDR är att låta människor själva bearbeta sina trauman genom att leda dem igenom olika behandlingsfaser. Behandlingens syfte är att få patienten att känna igen känslorna som är kopplat till traumat och att sätta den traumatiska händelsen i ett sammanhang som leder till minskning av stressorsakande känslor.

EMDR är dock inte bara begränsat till människor som lider av PTSD, det kan också användas av folk som helt enkelt lider av svår ångest och panikkänslor. Rent forskningsmässigt finns det hittills inga belägg för att EMDR ska vara effektivt mot andra psykologiska åkommor än PTSD, bevisningen som ligger till grund för användning av EMDR mot till exempel ångest och depression är rent anekdotisk.

EMDR-metoden

Behandlingen är uppdelad i 8 olika faster som innebär att man totalt behöver delta i cirka 12 omgångar. Behandlingens struktur kan ändras beroende på individuella förhållanden och förutsättningar. Utvecklingen av en psykologisk behandlingsstrategi understödjs kontinuerligt av samtal med patienten under behandlingens gång. Detta säkerställer att händelser i patientens privatliv, personliga förutsättningar och patientens egen vilja samspelar väl med behandlingen.

Fas 1: Patienthistorik och planering av behandling

Ansvarig terapeut kommer först granska patientens historia och var i behandlingsprocessen denne bedöms befinna sig. Denna fas bygger på individuella samtal med patienten, där specifika detaljer av traumat antecknas för att därefter integreras i behandlingsfaserna. Här måste patienten förklara sitt trauma och tillsammans med terapeuten identifiera omkringliggande känslor och minnen. Denna fas kan informeras av tidigare utförd psykologisk behandling.

Fas 2: Förberedelse

Här hjälper terapeuten patienten att hitta metoder för att hantera den psykologiska stress som PTSD:n orsakar. Här varierar metoderna som används ganska kraftigt från person till person, men rent generellt brukar stresshanteringstekniker som mindfulness och guidad andningsteknik användas.

Fas 3: Minnesidentifiering

Under denna fas kommer terapeuten att identifiera specifika minnen som orsakar negativa psykologiska gensvar. Dessa minnen kommer användas i resten av behandlingen som en koncentrationspunkt för patienten. Genom att avväpna den känslomässiga styrkan av dessa minnen hoppas man även kunna till viss del avväpna PTSD:n eller traumat framöver. Fokus kommer också läggas på att låta patienten förklara känslorna som är kopplade till varje specifikt minne.

Fas 4–7: Behandling

Det är i dessa faser som större delen av arbetet sker. Här kommer terapeuten börja använda specifika EMDR-tekniker för att behandla minnen som identifierades i förgående steg. Här ombeds patienten att fokusera på negativa tankar, minnen eller bilder som utlöser de negativa känslor som ligger till grund för problematiken.

Därefter ombeds patienten att utföra specifika rörelser med ögonen. Detta så kallade ”avledningsmoment” kan även ta andra former i vissa individuella fall. Det kan till exempel bestå av bilateral stimulans eller andra rörelser. Vanligast är dock att man använder en bred kombination av rörelser.

Efter den bilaterala stimuleringen kommer terapeuten att be patienten att tömma sitt sinne och försöka hålla huvudet tomt på tankar. När terapeuten anser att patienten fallit i ett tillräckligt djupt meditativt tillstånd ombeds patienten sedan att identifiera tankar och känslor som bubblar upp. Dessa tankar och känslor kommuniceras till terapeuten som antingen ber patienten att stanna kvar vid en viss tanke eller känsla, eller gå vidare. Med tiden bör detta få traumatiska minnen att blekna.

Fas 8: Utvärdering

Efter den bilaterala stimuleringen kommer patienten ombedjas att själv utvärdera sina framsteg utifrån de sessioner denne genomgått. Terapeuten kommer göra samma sak och resultaten jämförs. Antingen påbörjas en till omgång behandlingar, eller så avslutas behandlingen. Detta beror helt på patientens resultat.

Vad kostar EMDR behandling?

Kostnaden varierar beroende på om du söker vård privat eller via den allmänna sjukvården. Privat kostar EMDR-behandlingen vanligtvis runt 1000 kronor per session. Om du söker psykologisk vård via den allmänna sjukvården kanske du inte får EMDR, då det helt är upp till sjukvården att bedöma vilken behandlingsmetod som är lämplig för just ditt tillstånd. De tar givetvis patientens personliga preferenser i åtanke, men om du är helt säker på att det är EMDR du behöver och vill ha, kan du helt enkelt söka dig till en privatklinik på egen hand. Se då till att den privata behandlaren är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal såsom psykoterapeut, psykolog eller psykiatriker.

Varför fungerar EMDR?

EMDR började användas när soldater kom tillbaka från Vietnam. Det visade sig snabbt ha stark effekt för att lindra krigsrelaterad PTSD, men även PTSD:n som till exempel kvinnor som blivit utsatta för sexuellt våld ibland upplever. Idag används EMDR för att behandla många olika sorters trauman och har på senare år också fått vetenskapligt stöd för sin effektivitet. EMDR använder sig av bland annat mindfulness och observation av sitt eget sinne i samband med samtal med en terapeut för att komma underfund med traumatiska upplevelser. 

Att svara på exakt varför detta fungerar är inte lätt och kräver med största sannolikhet större grundlig vetenskaplig förståelse för hur hjärnan faktiskt fungerar. Om man ser trauma som dysfunktionella minnen som orsakar oönskade känslomässiga reaktioner, är det inte så konstigt att grundlig självgranskning riktad mot dessa minnen och känslor med hjälp av rationellt tänkande underlättar problemet.

Vi människor granskar sällan våra egna känslor från ett fokuserat och sakligt perspektiv, men med hjälp av EMDR kan man göra just detta. Eftersom metoden att fokusera på och ifrågasätta sina känslor är så ovan för många, förbättras resultatet av att vara guidat av en terapeut. Det är vanligt att folk fortsätter använda EMDR-metoder även efter behandlingen. Man kan se på EMDR som lite av en skicklighet, där terapeutens mål är att lära patienten hur man ska gå tillväga på egenhand.

EMDR för barn

EMDR har visat sig vara en mycket effektiv metod för behandling av barn som lider av PTSD. Barn och unga påverkas extra hårt av trauman, vilket innebär att stor del av forskningen av EMDR fokuseras på just barn och ungdomar. PTSD är en sorts oförmåga att hantera en traumatisk händelse på ett naturligt sätt, vilket är långt mycket vanligare för barn eftersom de inte har samma livserfarenhet som annars hade skyddat dem mot detta. Därför kan till och med förhållandevis vardagliga upplevelser leda till bestående trauma för barn och och de som reagerar genom att bli överväldigande och chockerade löper större risk för att inducera PTSD eller ångestproblem.

Med guidad terapi kan även barn lyckas avväpna dessa trauman i tidigt skede, vilket förbättrar deras framtidsutsikter när det kommer till mental hälsa. Ju tidigare traumat hanteras, desto mindre är risken för att ångesten eller PTSD:n förvärras med tiden.

Utbildning inom EMDR

I Sverige finns det några grundkurser man måste genomföra för att bli certifierad EMDR-terapeut. Därefter kan man välja specialinriktningar mot till exempel barn. För att kunna ta EMDR-utbildningarna krävs det att man är utbildad psykolog, psykoterapeut eller psykiatriker med grundläggande psykoterapiutbildning. Certifikatet ges ut i enlighet med organisationen EMDR Sveriges och EMDR Europas riktlinjer. Själva grundutbildningen består av två delkurser på totalt åtta dagar.

EMDR mot ångest och andra psykologiska problem

EMDR används primärt i behandling mot PTSD, men också i många fall av ångest. Eftersom tekniken som EMDR bygger på är så pass generell och egentligen bara handlar om att känna igen känslor och få förståelse för de minnen som orsakar negativa känslor, är det en förhållandevist allmän teknik som av många anses vara applicerbar vid behandling av andra psykologiska åkommor som till exempel depression, ångest eller OCD.

Kognitiv beteendeterapi (KBT) används redan flitigt för att behandla bland annat depression och ångest, och eftersom EMDR och KBT har många sammanfallande metoder är det inte långdraget att dra slutsatsen att båda metoderna har nytta som sammanfaller i många områden.

Forskningen runt EMDR är hittills förhållandevis begränsad till PTSD, men det håller på att byggas upp en vetenskaplig konsensus gällande användning av metoden även för andra psykologiska problem. I framtiden kommer vi med största sannolikhet se en mer blandad användning av både KBT och EMDR i vården. 

Senast uppdaterad: 2023.03.15

Författare: Oskar Ståhl

Granskad av: Mindlers psykologer