Antidepressiva läkemedel

Läs mer om hur Mindlers psykologer förklarar antidepressiva läkemedel: – Vad det är för något – Hur medicinen fungerar – Vilka olika typer det finns – Eventuella biverkningar

glasses

Prata med en psykolog online hos Mindler

 • Videosamtal för 100kr kronor (eller frikort)

 • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)

 • Ingen väntetid

 • Mindler är en del av primärvården

Psykologer som arbetar hos Mindler

Vi har flera psykologer som kan hjälpa dig

Vad är antidepressiva läkemedel?

I dagens läkemedelsindustri finns det en väldigt stor mängd antidepressiva läkemedel vars huvudsakliga syfte är att lindra symptom av depression och i vissa fall ångesttillstånd. Läkemedlen kommer i en rad olika kategorier och effekterna är inte alltid lätta att förutspå. Olika personer kan reagera olika och det är viktigt att ta dem i samband med utförlig undersökning av läkare.

Det finns alltså en rad olika behandlingsmetoder för depression. Tillvägagångssättet beror på vad du personligen föredrar och vad din läkare anser vara lämpligt. Du kan även som patient få psykoterapi och annan sorts psykologisk behandling som ofta utfärdas i samband med antidepressiva läkemedel. Nedan är några vanliga kategorier av antidepressiva läkemedel:

 • Selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) – Den vanligaste typen av läkemedel vid behandling av depression. Denna kategori av läkemedel påverkar serotoninsystemet. SSRI används ibland också vid behandling av ångesttillstånd såsom tvångssyndrom och paniksyndrom.

 • Selektiva serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI) – Dessa påverkar både serotonin- och noradrenalinsystemet i kroppen. Används främst vid depression men även vissa ångesttillstånd och ibland vissa typer av långvarig smärta.

 • Tricykliska antidepressiva (TCA) – Används främst för svårare fall av depression där andra läkemedel inte har hjälpt men var vanliga innan nyare läkemedel blev godkända. Dessa läkemedel ökar halterna av serotonin och noradrenalin.

 • Andra typer av antidepressiva läkemedel – Det finns många andra former av antidepressiva läkemedel och det är inte ovanligt att patienter med depression får läkemedel som bland annat huvudsakligen används vid behandling av andra psykiska åkommor som svår ångest.

Antidepressiva – hur fungerar det?

Antidepressiva läkemedel har som syfte att påverka hjärnans signalsubstanser, vilket är ämnen som påverkar hur signaler i hjärnan skickas. Några exempel på sådana läkemedel är dopamin och serotonin, vilket också råkar vara två substanser som antidepressiva läkemedel ofta påverkar.

Antidepressiva läkemedel får sin effekt först efter flera veckors användning. Det är mycket vanligt att man som patient får ändra dos under behandlingens gång. Det är också mycket vanligt att typen av läkemedel byts tills man hittar någonting som passar patienten. Det kan därför ta lång tid i ett behandlingsförlopp innan patienten tillsammans med läkaren kommit fram till ett läkemedel som passar. När behandlingen avslutas måste man långsamt trappa ned för att undvika utsättningssymtom.

Är antidepressiva bra?

Detta är en ytterst generell fråga som inte är enkel att svara på direkt. Antidepressiva läkemedel har definitivt sin plats i behandlingsprocessen av depression och har visat sig vara effektiva i många studier. Antidepressiva används oftast i samband med någon form av psykologisk behandling. Om man ska säga någonting om effektiviteten måste man därför även diskutera dessa behandlingsmetoder. För att ge ett någorlunda tillfredsställande men kort svar på frågan, så kan man säga att antidepressiva läkemedel är bra i den mån att de visat sig effektiva i samband med psykologiska behandlingsmetoder för att behandla depression. De har även i många studier visat sig effektiva när användning av dem isolerats från andra behandlingsformer. Det finns så många olika typer av läkemedel och så många olika individer att det inte går att svara på om antidepressiva läkemedel generellt sett är bra för en specifik individ. Det spelar ingen roll hur kompetent din läkare är, en deprimerad patient som ska behandlas måste ändå genomgå en testperiod där denne prövar sig fram för att ta reda på vilket läkemedel som passar.

Varför ta antidepressiva?

Antidepressiva läkemedel tas för att lindra symptom av depression. Dessa läkemedel skrivs ut av läkare som anser att de är lämpliga i behandlingsprocessen av en patient som lider av depression eller andra närliggande psykologiska sjukdomar. Antidepressiva läkemedels syfte är inte att bota depression eller att helt ta bort symptomen, utan helt enkelt att hjälpa patienten att orka genomföra förändringar som kommer att hjälpa även på sikt, ofta med hjälp av en psykologisk behandling.

Antidepressiva kan även tas i andra syften och för andra psykologiska åkommor. Det är vanligt att patienter med ångest även tar antidepressiva för att underlätta den psykologiska behandlingsprocessen. Depression är också en psykologisk sjukdom som har hög samsjuklighet med andra psykologiska sjukdomar, vilket ofta innebär att medicinering kan behövas för att överhuvudtaget påbörja en psykologisk behandling.

Vem får antidepressiva?

Efter det att en psykologisk och hälsomässig bedömning har gjorts av läkare och psykolog, utfärdas en behandlingsplan som är individuellt anpassad för patienten. Denna behandlingsplan innehåller antingen antidepressiva läkemedel eller inte. Det beror helt och hållet på patientens individuella förutsättningar, förmåga, preferens och hälsosituation.

Vissa får inte antidepressiva på grund av en unik hälsosituation. Andra föredrar att inte ta läkemedel. Om det inte gäller ett barn måste läkaren respektera personens egen vilja, oavsett professionell åsikt. Allt en läkare kan göra är att komma med kvalificerade råd som patienten sedan får välja fritt om denne tar till sig eller inte.

Antidepressiva för barn

Det är inte alla antidepressiva läkemedel som har godkänts för användning av barn och ungdomar. Medicinering mot depression används främst i svåra fall, där patienten även uppvisar tecken på olika sorters självskadebeteende eller ätstörningar.

Eftersom varje individuellt läkemedel skiljer sig när det kommer till bieffekter måste du rådfråga din läkare för att ta reda på vilka sorters läkemedelsalternativ det finns för just ditt barn. Det skulle bli en mycket lång lista om vi radade upp vartenda läkemedel och vilket som är lämpligt för barn här. När barnet eller tonåringen har påbörjat behandlingen är det viktigt att hela tiden vara i kontakt med läkare och att inte avbryta behandlingen abrupt.

Antidepressiva för äldre

Specialanpassningar i behandlingsupplägget kan komma att utföras när individen som behandlas är äldre. Vissa antidepressiva läkemedel kan ha biverkningar som är extra farliga om patienten är gammal. Det har visat sig att äldre patienter som tar antidepressiva läkemedel också löper högre risk för att ramla, vilket vid en ordentligt mogen ålder kan vara livsfarligt. Äldre patienter löper också större risk att utsättas för de mer ovanliga biverkningarna som antidepressiva läkemedel kan ha, vilket i kombination med att det är sannolikt att äldre patienter samlat på sig sjukdomar under livets gång gör att extra försiktighet bör vidtas vid behandling av denna typ av patient med antidepressiva läkemedel.

Antidepressiva för sömn

I vissa fall av sömnsvårigheter används läkemedel som annars är begränsade till patienter som lider av depression. Ibland heter de något annat och är mindre starka när de används för sömnproblem. Både tricykliska antidepressiva och SSRI har använts för att behandla sömnbesvär. Det är även vanligt att patienter som lider av depression också har sömnbesvär, vilket innebär att antidepressiva läkemedel i dessa fall får en dubbelt positiv effekt.

Hur länge ska man ta antidepressiva?

Du kanske har märkt ett ganska tydligt tema i denna artikel. Det går inte att ge några konkreta svar på hur länge, hur mycket eller vilket antidepressivt läkemedel du bör ta. Allt det här beror på dina individuella, medicinska och psykologiska förutsättningar. Det är din läkare som vet detta bäst och det är därför lönlöst att ge några fasta svar på en fråga som denna.

Det kan för vissa kännas lockande att direkt sluta ta det antidepressiva läkemedlet du använder så fort du börjar känna dig bättre. Läkare rekommenderar dock att du fortsätter ta läkemedlet i 6–12 månader från att du inte längre känner dig deprimerad. Att sluta för tidigt kan få depressionen att återvända.

Sluta med antidepressiva vid olika årstider

Många personer kan uppleva nedstämdhet eller depressioner i kombination med olika årstider. Vi rekommenderar inte att avsluta behandling med tabletter under de årstider då personen mår bättre.

Biverkningar av antidepressiva

Biverkningarna som antidepressiva läkemedel har skiljer sig naturligtvis beroende på vilken klass och variant av sådana läkemedel du tar. Biverkningar är en av de vanligaste anledningarna att patienter byter läkemedel, då vissa biverkningar kan försämra livskvalitén för många. Lyckligtvis kan biverkningarna upptäckas tidigt och typen av läkemedel eller dosen kan varieras om biverkningarna är någonting patienten inte accepterar. Följande är några vanliga biverkningar av antidepressiva läkemedel:

 • Sämre reaktionsförmåga – Även depression har påvisat negativa effekter på reaktionsförmågan. Det är därför möjligt att denna biverkning inte är så betydande som man tidigare trott. Du bör dock vara extra försiktig när du kör eller hanterar maskiner som utgör livsfara om du också tar antidepressiva läkemedel.

 • Muntorrhet – Läkemedel av typen TCA har visat sig vara extra benägna att ge patienter muntorrhet. Muntorrhet är dåligt för tänderna, vilket innebär att det är extra viktigt att du tar hand om dem under en behandlingsperiod.

 • Viktuppgång – Vissa läkemedel har visat sig orsaka viktuppgång. Läkemedlen som orsakar detta har också visat sig orsaka huvudvärk och illamående.

 • Sexuella störningar – Det är också vanligt att antidepressiva innebär svårigheter i sexlivet. Det kan bli svårare att få sexlust och orgasm.

Antidepressiva utan biverkningar

Det finns i princip inga antidepressiva läkemedel som inte åtminstone har några biverkningar. Det finns absolut behandlingsmetoder som inte har några betydande medicinska biverkningar, men dessa är strikt psykologiska och faller mer in i kategorin beteendeterapi.

Om du är orolig över eventuella biverkningar är det bästa du kan göra att prata med din läkare och ställa frågor. Läkaren kommer ha bättre förståelse för din individuella situation med saker som hälsohistorik och psykologisk bedömning till hands.

Antidepressiva och alkohol

I allmänhet är det en bra idé att undvika alkohol under tiden du genomgår en behandling med ett antidepressivt läkemedel. Stora mängder alkohol kan orsaka ökad depression, förvärra läkemedlets biverkningar som yrsel och trötthet och försämra sinnesnärvaron.

Detta innebär däremot oftast inte att man inte får ta ett glas vin till maten eller dylikt. Effekterna av en låg volym alkohol kommer inte nödvändigtvis påverka dig negativt. I grund och botten handlar det dock om vad din läkare säger. Rådfråga alltid din läkare innan du börjar ta någonting i samband med din utskrivna medicin.

Antidepressiva vs. placebo

Anledningen att vissa antidepressiva läkemedel överhuvudtaget används är att de har klarat sig igenom långa granskningar som bland annat fastställt att läkemedlet är mer effektivt än placebo. Om ett antidepressivt läkemedel inte var bättre än placebo hade det tytt på att läkemedlet inte bör användas. I princip alla antidepressiva läkemedel har betydande bieffekter och om placebo, som inte har några bieffekter, var mer effektivt hade detta använts istället.

Med detta sagt så finns det vissa fall då behandling med placebo varit framgångsrikt hos patienter som lider av depression, men att det ska vara mer effektivt än faktiska specialframtagna läkemedelspreparat finns det inga som helst bevis för.

Vilka antidepressiva är bäst?

Den vanligaste typen av antidepressiva läkemedel som används är SSRI,, men att säga vilken som är bäst är som att fråga hur långt ett snöre är. Det beror helt och hållet på individuella förutsättningar och den bedömning läkaren gör. I vissa fall är SSRI bäst, i andra fall används inga läkemedel överhuvudtaget.

Detta är egentligen ett övergripande tema när det gäller medicinering vid psykisk ohälsa. Det finns inget läkemedel som är ”bäst” eller som fungerar bäst för alla. Det bästa läkemedlet är helt enkelt det som läkaren anser passa din specifika situation och det som har minst negativa bieffekter.