Antidepressiva läkemedel

Mindlers psykologer förklarar antidepressiva läkemedel:

 • Vad det är & hur medicinen fungerar

 • Vilka typer det finns & dess biverkningar

 • KBT (terapi) som alternativ

 • Långtidsanvändning

 • Placebo

 • I kombination med Alkohol, graviditet & amning

 • Skillnad mellan barn & vuxna

depression

Prata med en psykolog online hos Mindler

 • Videosamtal för 100kr kronor (eller frikort)

 • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)

 • Ingen väntetid

 • Mindler är en del av primärvården

Nedan ser du psykologer hos Mindler som arbetar med Depression

Vi har flera psykologer som kan hjälpa dig

Vad är antidepressiva läkemedel?

Antidepressiva preparat, i folkmun även benämnt som lyckopiller, är läkemedel som har ett huvudsakligt syfte att lindra symptom av depression. Antidepressiva kan också fungera som ångestdämpande medicin för att underlätta vid ångesttillstånd, eller i kombination depression & ångest. Läkemedlen kommer i en rad olika kategorier, bland annat SSRI, SNRI och TCA, där SSRI tenderar att vara den vanligaste. I Sverige äter ungefär 10% av befolkningen antidepressiva på recept.

Effekterna för de olika typerna av antidepressiva är inte alltid lätta att förutspå. Olika personer kan reagera väldigt olika och det är viktigt att ta dem i samband med utförlig undersökning av läkare.

Antidepressiva – hur fungerar det?

Antidepressiva läkemedel är alltså tänkta att lindra olika psykiska symtom. Men vad gör antidepressiva i vår kropp? Antidepressiva läkemedel har som syfte att påverka hjärnans signalsubstanser, vilket är ämnen som påverkar hur signaler i hjärnan skickas. Några exempel på sådana ämnen är serotonin och dopamin, vilket också råkar vara två substanser som antidepressiva läkemedel ofta innehåller.

Serotonin

Serotonin är en signalsubstans som spelar en avgörande roll i regleringen av bland annat humör, sömn, aptit, och smärta. Obalanser i serotonin-nivån har kopplats till bland annat depression, ångesttillstånd och sömnrubbningar.

Dopamin

Dopamin är en signalsubstans som är starkt kopplat till hjärnans belöningssystem, motorisk kontroll, inlärning och även reglering av humöret. Störningar i dopaminsystemet har kopplats till flera olika psykiatriska störningar.

Vanliga typer av antidepressiva

Nedan är några vanliga kategorier av antidepressiva läkemedel.

Selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI)

Den vanligaste typen av läkemedel vid behandling av depression. Denna kategori av läkemedel påverkar serotoninsystemet. SSRI används ibland också vid behandling av ångesttillstånd såsom tvångssyndrom och paniksyndrom. Vanliga typer av SSRI är Fluoxetin och Sertralin.

Selektiva serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI)

Dessa påverkar både serotonin- och noradrenalinsystemet i kroppen. Används främst vid depression men även vissa ångesttillstånd och ibland vissa typer av långvarig smärta. En vanlig typ av SNRI är Venlafaxin.

Tricykliska antidepressiva (TCA)

Används främst för svårare fall av depression där andra läkemedel inte har hjälpt men var vanliga innan nyare läkemedel blev godkända. Dessa läkemedel ökar halterna av serotonin och noradrenalin. En vanlig typ av TCA är Nortriptylin.

Andra typer av antidepressiva läkemedel

Det finns många andra former av antidepressiva läkemedel och det är inte ovanligt att patienter med depression får läkemedel som bland annat huvudsakligen används vid behandling av andra psykiska åkommor som svår ångest.

KBT istället för antidepressiva?

Många är skeptiska inför att medicinera på grund av olika skäl. Vissa känner oro inför eventuella biverkningar och oväntade effekter, medan andra funderar på de långsiktiga konsekvenserna av medicineringen.

Det finns en rad olika behandlingsmetoder för depression. Tillvägagångssättet beror på vad din psykolog och läkare anser vara mest hjälpsamt, och bör vara en individuellt anpassad plan enbart för dig. I Socialstyrelsens nationella riktlinjer [1] för vård vid depression och ångestsyndrom beskrivs psykoterapi - närmare bestämt KBT - som en rekommenderad första insats. I de fall det bedöms lämpligt kan KBT kombineras med antidepressiva läkemedel. Antidepressiv medicinering rekommenderas sällan utan parallell psykologisk behandling - du bör alltså helst kombinera medicin med KBT för depression.

Hur kan jag få antidepressiva?

Via recept

Antidepressiv medicinering sker alltid via konsultation med en läkare. Läkaren utvärderar symtomen, ställer en korrekt diagnos och rekommenderar sedan lämplig behandling. Oftast består behandlingen av KBT, i vissa fall i kombination med antidepressiv medicin.

Receptfritt

Receptfria produkter som tillskott, örter eller andra preparat marknadsförs ibland som "naturliga antidepressiva", men deras effektivitet och säkerhet är oftast inte tillräckligt vetenskapligt bevisad. Att självmedicinera med sådana produkter utan professionell rådgivning kan vara riskabelt och leda till allvarliga konsekvenser. Rådgör gärna med din läkare.

Insättningssymtom och biverkningar

I början av en medicinsk behandling är det vanligt att du först mår sämre. Ofta förstärks symtomen när kroppen chockas av de nya substanserna, och det tar lite tid innan kroppen accepterat och stabiliserat sig i medicineringen. Därför brukar en prata om att antidepressiva inte får sin rätta effekt förrän efter ett par veckors användning. Under den tiden är det vanligt att du behöver justera eller höja dosen, för att vänja kroppen och hitta en dos som passar sig. Detta görs enligt vad läkaren ordinerat.

Vanliga insättningssymtom kan vara ökad ångest, sömnstörningar, illamående, huvudvärk eller andra symtom. Dessa biverkningar är vanligtvis övergående och minskar med tiden när kroppen vänjer sig vid läkemedlet.

Biverkningar av antidepressiva

Trots att insättningssymtomen vanligtvis är övergående kan en del bli långvariga biverkningar/kan en del få långvariga biverkningar. Biverkningarna skiljer sig beroende på typ av preparat, samt hur din unika kropp reagerar på substanserna som preparatet innehåller. Lyckligtvis kan biverkningarna upptäckas tidigt och typen av läkemedel eller dosen kan varieras om biverkningarna är någonting patienten reagerar på. Följande är några vanliga biverkningar av antidepressiva läkemedel, åtföljt av mindre vanliga men mer allvarliga:

Reaktionsförmåga

Många antidepressiva läkemedel kan orsaka sömnighet eller trötthet, särskilt i början av behandlingen eller vid dosjusteringar. Detta kan påverka förmågan att vara alert och reagera snabbt.

Yrsel

Vissa personer kan uppleva yrsel eller känsla av svindel, särskilt när de står upp snabbt. Detta är vanligtvis temporärt och kan minska med tiden.

Muntorrhet

Antidepressiva läkemedel kan påverka salivproduktionen och leda till muntorrhet.

Minskad sexlust

Sexuella svårigheter, minskad sexlust, svårigheter att få orgasm eller att bli upphetsad kan förekomma vid användning av vissa antidepressiva läkemedel.

Förändrad aptit och viktuppgång

Vissa antidepressiva läkemedel, särskilt tricykliska antidepressiva (TCA) och äldre generationens antidepressiva, kan leda till ökad aptit och viktökning. Andra läkemedel kan istället leda till viktminskning.

Svettningar

Ökad svettproduktion eller nattliga svettningar kan inträffa som en biverkan.

Sömnrubbningar

Antidepressiva läkemedel kan påverka sömnmönstret och leda till sömnsvårigheter, inklusive sömnstörningar som insomni eller ökad sömnighet.

Allvarliga biverkningar

Det finns all anledning att vara uppmärksam på hur antidepressiva läkemedel påverkar just dig. Trots att behandlingen är väldigt vanlig runt om i världen och människor generellt uppvisar ett ökat välmående efter behandling, så är det heller inte ovanligt att önskad effekt uteblir. Ibland har det till och med en skadlig inverkan på måendet. En av de mest bekymmersamma biverkningarna innefattar en ökad risk för självmordsförsök och självmordstankar, särskilt bland unga vuxna och tonåringar. Det är viktigt att vara medveten om denna risk och att noggrant övervaka personer som tar antidepressiva läkemedel, särskilt under de första veckorna av behandlingen eller när dosen ändras.

Antidepressiva utan biverkningar

Det finns i princip inga antidepressiva läkemedel som inte åtminstone har några biverkningar. Däremot reagerar alla kroppar olika på olika substanser som läkemedlet innehåller. Målet är att hitta en typ av antidepressiva som passar dig, och som ger dig minst biverkningar.

Om du är orolig över eventuella biverkningar är det bästa du kan göra att prata med din läkare och ställa frågor. Läkaren har god erfarenhet och kunskap om olika biverkningar som kan uppstå.

Konsekvenser vid långtidsanvändning

Längden på en medicinsk behandling beror på din individuella symtombild och överenskommelse tillsammans med din läkare. Läkemedelsbehandlingen pågår så lång tid som det finns behov - för de allra flesta är detta några månader eller år, för andra kan medicineringen pågå livet ut. Det finns inget rätt eller fel - det viktigaste är att du följer din individuella behandlingsplan tillsammans med läkaren.

Medicinering vid årstidsbunden depression

Många personer kan uppleva nedstämdhet eller depressioner i kombination med olika årstider. Det kan kännas lockande att direkt sluta ta det antidepressiva läkemedlet du använder så fort du börjar känna dig bättre. Läkare rekommenderar dock att du fortsätter ta läkemedlet i 6–12 månader från att du inte längre känner dig deprimerad. Att sluta för tidigt kan få depressionen att återvända. Du bör inte justera eller avsluta en medicinsk behandling utan konsultation med din läkare, som kan hjälpa dig med en nedtrappningsplan.

Antidepressiva och alkohol

I allmänhet är det en bra idé att undvika alkohol under tiden du genomgår en behandling med ett antidepressivt läkemedel. Stora mängder alkohol kan orsaka ökad depression och förvärra läkemedlets biverkningar. Rådfråga alltid din läkare innan du börjar ta någonting i samband med din utskrivna medicin.

Antidepressiva vs. placebo

Forskning visar generellt sett att antidepressiva läkemedel är mer effektiva än placebo för behandling av måttlig till svår depression. Många kliniska prövningar har genomförts för att utvärdera effekten av olika antidepressiva läkemedel, och resultaten visar oftast att dessa läkemedel ger en signifikant förbättring av symtomen jämfört med en placeboeffekt [2]. Däremot har flera studier påvisat att personer som svarar högt på placeboeffekten även får bättre resultat av en antidepressiv läkemedelsbehandling [3].

Antidepressiva under graviditeten

Vid behov av medicinering av antidepressiva under graviditeten är det av högsta vikt att konsultera läkare kring de olika typerna av antidepressiva. Vissa antidepressiva läkemedel kan medföra risker för komplikationer under graviditeten. Samtidigt har det påvisats att obehandlad depression och ångest också utgör stora risker för både fostret och moderns egen hälsa. Varje fall är unikt, och det är nödvändigt att överväga alla faktorer och individuella omständigheter för att fatta det mest informerade beslutet för både den gravida och det ofödda barnet.

Under amning

Precis som vid graviditet behöver vissa försiktighetsåtgärder vidtas vid medicinering under amning. Läkaren bör överväga olika faktorer - såsom att välja ett preparat med lägre överföring till bröstmjölk, använda lägre doser och noggrant övervaka barnet för eventuella biverkningar.

Antidepressiva för barn

Det är inte alla antidepressiva läkemedel som har godkänts för användning av barn och ungdomar. Medicinering mot depression används främst i svåra fall, där patienten även uppvisar tecken på olika sorters självskadebeteende eller ätstörningar. Eftersom varje individuellt läkemedel skiljer sig när det kommer till bieffekter måste du rådfråga din läkare för att ta reda på vilka sorters läkemedelsalternativ det finns för just ditt barn.

Antidepressiva för äldre

Specialanpassningar i behandlingsupplägget kan komma att utföras när individen som behandlas är äldre. Både för att äldre patienter är mer känsliga för biverkningar, men också för att säkerställa att de antidepressiva inte kombineras illa med andra läkemedel som den äldre patienten kanske tar. Det har även visat sig att äldre patienter som tar antidepressiva läkemedel också löper högre risk för att ramla, vilket vid en ordentligt mogen ålder kan vara livsfarligt. Det är viktigt att påpeka att trots dessa risker kan antidepressiva läkemedel vara mycket effektiva och nödvändiga för behandling av depression och andra psykiatriska tillstånd hos äldre vuxna.

Källhänvisning

[1]. Nationella riktlinjer vid vård för depression och ångest - Socialstyrelsen.

[2]. Comparative efficacy and acceptability of 21 antidepressant drugs for the acute treatment of adults with major depressive disorder - Thelancet.com (2018) - [Engelsk text].

[3]. Stor placeboeffekt vid depression gav bättre svar på antidepressiva - Lakartidningen.se (2015).