NPF och NPF-diagnoser

NPF betyder neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Trots att olika NPF-diagnoser har vissa gemensamma nämnare, så kan svårigheterna skilja sig markant beroende på person och diagnos. I artikeln nedan kommer vi guida dig igenom de gemensamma faktorerna som brukar känneteckna olika NPF-diagnoser.

person holding flower pot

Prata med en psykolog online hos Mindler

 • Videosamtal för 100kr kronor (eller frikort)

 • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)

 • Ingen väntetid

 • Mindler är en del av primärvården

Psykologer som arbetar hos Mindler

Vi har flera psykologer som kan hjälpa dig

Lista med vanliga NPF-diagnoser

 • ADHD → Attention Deficit Hyperactivity Disorder är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som påverkar förmågan till uppmärksamhet, aktivitetsnivå och impulsivitet. 

 • ADD → Attention Deficit Disorder är en form av ADHD, som beskriver nedsatthet i uppmärksamhet, utan den hyperaktivitet som ses vid ADHD.

 • Autism → Autismspektrumtillstånd är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som beskriver brister i social kommunikation och begränsade beteendemönster. Det finns olika svårighetsgrader av autism som brukar delas in i klasser.

Varför NPF diagnos?

Att få diagnos kan vara en stor lättnad och många gånger avgörande för personens psykiska hälsa. Att diagnostiseras innebär att du får rätt till lämpliga åtgärder i form av anpassning, terapi eller medicinering för att göra ditt liv bättre. 

Via en diagnos kan du lättare förklara för din omgivning om vilka svårigheter du har, som kan vara viktigt för dem att veta för att kunna stötta dig. Det kan även ge en större förståelse för dig själv och en förklaring till saker du tyckt varit svårt, som du inte tidigare förstått.

Hur får man en diagnos?

För att få en diagnos behöver du genomgå en neuropsykiatrisk utredning. Detta görs av en psykolog i samråd med en läkare. 

Utredning

En utredning kan göras både via offentlig vård och privat. Fördelarna med en utredning inom offentlig vård är att den finansieras via regionen, medan nackdelarna ofta innefattar långa väntetider. En privat utredning behöver du finansiera själv, men du slipper däremot väntetider. 

Hur en utredning går till kan variera, eftersom det beror på vad som utreds och personens specifika svårigheter. Vanligtvis delas en utredning upp i tre steg.

 1. Bedömningssamtal - under bedömningssamtalet får du information om syftet med en utredning och får berätta om de svårigheter du har. I detta steg kartläggs din problematik och det beslutas om det finns skäl att fortsätta processen. 

 2. Testning och informationsinhämtning - Själva utredningsprocessen består av flera olika moment. Dessa är bland annat skattningsformulär, både självskattningar och skattningar från anhöriga, kliniska intervjuer, psykologiska tester och observationer. 

 3. Återkoppling - Efter att testningen är avslutad får du en återkoppling av utredningsresultatet, ett skriftligt utlåtande samt rekommendationer om fortsatta steg framåt.

Vanligtvis tar en komplett utredningen cirka 8-11 timmars besökstid, vilket är uppdelat på olika besök. Därefter tar det ett par veckor att få resultatet, återkoppling och ett skriftligt psykologutlåtande.

Privat NPF-utredning hos Mindler

Mindler erbjuder privata neuropsykiatriska utredningar för NPF, oavsett var du bor i Sverige. Största delen av utredningen sker via digitala samtal, förutom ett tillfälle då du träffar din psykolog på plats i antingen Stockholm eller Malmö. Du slipper dessutom väntetider.  

Läs mer om:

Skillnad mellan barn & vuxna

Barn

Hos barn brukar NPF visa sig efter enbart ett par levnadsår. För autism väcks ofta misstanke i samband med språkutvecklingen innan 3 års ålder, medan barn med ADHD ofta uppmärksammas när de börjar skolan i 6 års ålder. 

Vuxen

Vuxna som inte blivit diagnostiserade med sin NPF har oftast lärt sig kompensatoriska strategier för att hantera sina svårigheter. De har levt med sin problematik hela sitt liv och tvingats anpassa sig till samhället. Däremot kan stora svårigheter ändå yttras, och det kan vara en extra tuff kamp för dig som vuxen med odiagnostiserad NPF.

Psykisk ohälsa i kombination med NPF

Depression/nedstämdhet

Många personer med NPF har en ökad risk för att utveckla depression på grund av de utmaningar de kan möta i vardagen, såsom svårigheter med social interaktion, känslomässig reglering, strukturering av sin vardag och anpassning till förändringar. Dessa utmaningar kan öka risken för känslor av isolering, misslyckande och låg självkänsla, vilket i sin tur kan leda till depression.

Stress

Personer med NPF kan vara mer benägna att uppleva stress. Stressen kan exempelvis vara resultatet av överstimulering från sinnesintryck, såsom ljud, ljus eller sociala sammanhang, som kan vara överväldigande för vissa personer med NPF. Stress kan påverka hälsan negativt på flera sätt och kan förvärra symtomen av NPF.

Ångest

Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har en ökad risk för att utveckla ångest jämfört med den allmänna befolkningen. Ångest kan uppstå som ett resultat av svårigheter med sociala situationer, kommunikation, igångsättning, koncentration, förändringar och överstimulering från sinnesintryck. För personer med NPF kan det vara svårt att förstå och tolka sociala signaler eller svårt att hålla fokus i samtal, vilket kan leda till osäkerhet och ångest i sociala situationer. Svårigheter med flexibilitet och förändring kan också skapa oro och ångest när rutiner bryts eller när nya situationer uppstår.

NPF som förälder

Att vara förälder med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan innebära unika utmaningar men också ge möjlighet till unika insikter och styrkor. Här är några vanliga svårigheter och potentiella lösningar för npf-föräldrar.

Svårigheter

 • Föräldrar med NPF kan ha svårt att skapa och upprätthålla rutiner och struktur i vardagen för sig själva och sina barn.

 • NPF kan göra det svårt att kommunicera tydligt och förstå andra människors behov och känslor, vilket kan påverka kommunikationen med barnen.

 • Överkänslighet mot ljud, ljus eller andra sinnesintryck kan göra det svårt att hantera bullriga eller kaotiska situationer med barnen. Det kan få dig som npf-förälder att känna dig slutkörd och utmattad.

 • NPF kan göra det utmanande att navigera i sociala situationer, inklusive föräldramöten, lekdejter och andra interaktioner med andra föräldrar och deras barn.

Lösningar

 • Använd visualiseringar som kalendrar, listor eller påminnelser för att hjälpa till att skapa och upprätthålla rutiner för både dig själv och dina barn.

 • Försök vara så tydlig och rak i din kommunikation som möjligt med dina barn. Använd gärna enkla ord och kroppsspråk för att underlätta förståelsen.

 • Skapa lugna och stilla utrymmen i hemmet där du och dina barn kan dra er tillbaka när stimuli blir överväldigande. Använd hörselskydd eller solglasögon vid behov för att minska intrycken.

 • Ta hjälp av andra föräldrar, familjemedlemmar eller professionella för att få stöd och hjälp med att navigera i föräldraskapet. Det kan också vara värt att delta i stödgrupper för föräldrar med NPF där du kan dela erfarenheter och få tips och råd från andra i liknande situationer.

Att vara förälder till ett barn med NPF

Det kan vara vanligt att känna sorg, ensamhet och frustration som förälder till ett barn med NPF. Det kan också ge unika upplevelser och stor kärlek. En del kan känna att deras förväntningar på vad de ska göra i livet med barnet förändras, men att de i detta också kan hitta nya sätt att vara på och lära sig mer om sig själv. Nedan presenteras svårigheter och lösningar för dig som är förälder till ett barn med NPF.

Svårigheter

 • Barn med NPF kan ha svårt att kommunicera sina känslor, behov och önskningar på ett tydligt sätt, vilket kan leda till frustration och missförstånd.

 • Många barn med NPF föredrar stabilitet och kan ha svårt att hantera förändringar i rutiner eller miljö, vilket kan leda till oro och ångest.

 • Vissa barn med NPF kan uppvisa utmanande beteenden såsom impulsivitet, aggression eller tvångsmässiga handlingar, vilket kan vara svårt att hantera som förälder.

 • Barn med NPF kan stöta på svårigheter i skolan, såsom problem med koncentration, social interaktion eller anpassning till skolmiljön, vilket kan påverka skolgång och välmående.

Lösningar

 • Alla barn är olika - även de med NPF. Det allra viktigaste är att lära känna ditt barn och vad som fungerar för just ditt barn.

 • Använd enkla och tydliga instruktioner när du kommunicerar med ditt barn. Använd gärna visuella hjälpmedel som bilder eller scheman för att underlätta förståelsen.

 • Försök att skapa stabilitet och förutsägbarhet i ditt barns vardag genom att hålla fast vid rutiner och undvika oväntade förändringar i möjligaste mån.

 • Använd positiva förstärkningar och belöningar för önskvärda beteenden istället för straff eller bestraffningar. Sök stöd och vägledning från experter om hur man hanterar utmanande beteenden på ett positivt sätt.

 • Arbeta nära med ditt barns skola för att identifiera och implementera lämpliga anpassningar och stödåtgärder som kan hjälpa ditt barn att lyckas i skolan. Det kan inkludera individualiserade utbildningsplaner (IEP) eller andra specialpedagogiska insatser.

 • Prioritera fina stunder tillsammans med ditt barn - sådan som ger positiv energi till er båda. Hitta något som fungerar för er, oavsett hur det kan se ut för någon annan.

Leva med NPF-diagnos

Familj

Då NPF är ärftligt är det vanligt att fler familjemedlemmar har liknande svårigheter. Oavsett om hela familjen eller bara en familjemedlem har en NPF-diagnos kan detta innebära många olika sorters utmaningar - men även styrkor.

Exempelvis kan hantering av de specifika behoven vara stressande och överväldigande för föräldrar och andra familjemedlemmar, vilket kan leda till överbelastning och utmattning. Svårigheter att hantera förändringar, ett förhöjd behov av anpassning samt risken för social isolering är andra utmaningar en familj kan stöta på.

Positiva aspekter av NPF i familjen kan vara unika perspektiv och unika styrkor, en ökad känsla av sammanhållning, en större kreativitet och empati mellan familjemedlemmarna. Om du som förälder har NPF har du även förmågan att förstå ditt barn med NPF på ett annat sätt än många andra.

Skola

NPF kan ha en betydande inverkan på skolgången för barn och ungdomar på flera sätt. Exempelvis kan svårigheter att bibehålla fokus och koncentration göra att barnet inte hänger med och lyssnar på lektionerna. Barn med svårigheter med impulskontroll kan ha svårt att sitta still och istället råka orsaka störningar i klassrummet. Det kan även vara svårt med den sociala interaktionen, vilket kan leda till social isolering och svårigheter att delta i gruppaktiviteter. 

Under gymnasie- och universitetsstudier kan dessa svårigheter även inkludera brist på organisationsförmåga och planering, vilket blir ett allt högre krav i högre akademiska sammanhang. Det kan vara svårt att få ned sina tankar och kunskaper i skrift och ökad risk för stress och ångest kan påverka studieresultaten. Att sitta till och skriva till exempel högskoleprovet kan vara utmanande för personer med NPF.

Arbete

NPF kan även påverka i arbetslivet. Exempelvis kan det vara svårt att skapa och upprätthålla den struktur som krävs för att hantera arbetsuppgifter, tidskrav och deadlines. Detta gäller även svårigheter att påbörja, genomföra och slutföra arbetsuppgifter. För personer med autism kan kommunikation vara utmanande, särskilt när det gäller att förstå implicita sociala regler och signaler. 

NPF-dagen och podd

NPF-dagen, som syftar till att öka medvetenheten om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och stödja personer som lever med dem, firas vanligtvis den 15 mars varje år. Det är en dag för att uppmärksamma och sprida kunskap om neuropsykiatriska tillstånd samt för att främja ökad förståelse och inkludering i samhället.

Det finns flera poddar inriktade på NPF-problematik. Nedan listas två exempel. Funka olika är en podd som drivs av Habiliteringen, där du kan få svar och perspektiv hur det kan vara att leva med NPF, både själv och i din närhet. Lyssna på podden här. 

NPF-podden styrs av psykologerna Bo Hejlskov Elvén och logopeden Ulrika Aspeflo. Målet med podden är att öka kunskapen kring NPF, svara på frågor och vägleda hur man kan hjälpa barn med särskilda behov. Lyssna på podden här.