Familjeterapi

Mindlers psykologer guidar dig igenom hur familjerådgivning fungerar.

I nuläget kan vi dessvärre inte erbjuda familjerådgivning online genom Mindler.

Mindler föräldrastöd illustration

Prata med en psykolog online hos Mindler

  • Videosamtal för 100kr kronor (eller frikort)

  • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)

  • Ingen väntetid

  • Mindler är en del av primärvården

Psykologer som arbetar hos Mindler

Vi har flera psykologer som kan hjälpa dig

Vad innebär familjerådgivning?

Familjerådgivning, ofta kallad familjeterapi, är en form av psykoterapi där kriser och problem inom en familj behandlas med flera av familjens medlemmar närvarande.

Familjeterapin agerar som ett stöd för att förbättra kommunikationen inom en familj. Genom samtal kan man sedan skapa en fördomsfri och trygg omgivning där problem kan hanteras genom förståelse, samarbete och kompromiss.

Parterapi är en form av familjerådgivning där parförhållandet är i fokus. Familjerådgivning används också för problem i relationer mellan föräldrar och barn eller mellan syskon eller övriga relationer.

Föräldrastöd är en form av familjeterapi där fokus ligger på att hjälpa föräldrarna skapa förståelse för hur de kan hjälpa sina barn som upplever psykisk ohälsa.

Hur går familjeterapi till?

Familjeterapi baserar sig på det som inom psykologin kallas systemteori. Detta innebär att familjen ses som ett system, där alla familjemedlemmar beaktas som delar i systemet. Enligt teorin har alla familjemedlemmar en påverkan, och detta innebär att samtliga i familjen också behöver bidra för att kunna skapa förbättring. Det innebär också att terapin är mer effektiv ju fler familjemedlemmar som deltar och engageras i familjerådgivningen. Problemen och konflikterna i familjerådgivning hanteras tillsammans som en grupp. Ni arbetar alltså som ett lag mot era svårigheter.

Vad gör en familjebehandlare?

Familjerådgivningen leds av en så kallad familjebehandlare eller familjeterapeut. Dessa har ofta genomgått en utbildning för att bli legitimerade psykoterapeuter med inriktning på familje- och parförhållanden.

Familjebehandlarens roll är att vägleda ett samtal mellan de olika familjemedlemmarna och låta alla få berätta om sin synvinkel på problemet. Familjen kommer tillsammans med familjeterapeuten fram till ett gemensamt mål som alla önskar jobba mot. Ni kommer också överens om hur många terapisessioner som behövs och hur långa.

Det är viktigt att familjebehandlaren lyssnar och märker fallgropar i kommunikationen som lett till familjens problem, för att sedan hjälpa dem att utveckla verktyg för att kunna undvika liknande framtida problem.

Familjebehandlaren kan föreslå vissa samtalsteman och ställa frågor, men det är viktigt att själva samtalet sker mellan familjemedlemmarna. Det är också viktigt att alla känner sig bekväma med att prata om sina problem öppet utan att behöva vara rädd för reaktioner eller motstånd. Därför är familjeterapeuten tvungen att skapa en trygg atmosfär och göra klart för medverkande att allt som sägs kommer att hållas konfidentiellt. Vissa familjeterapeuter ger ytterligare hemuppgifter att genomföra mellan terapisessionerna.

Metoder för familjebehandling

Det finns fler sätt att bedriva familjeterapi på. Nedan listas de vanligaste.

  • Kognitiv beteendeterapi (KBT) har sitt fokus i framtiden, och att skapa lösningsfokuserade strategier för att hantera och förebygga problemen i familjen. 

  • Psykodynamisk terapi (PDT) är en terapimetod som fokuserar på relations- och anknytningsmönster.

  • Funktionell familjeterapi (FFT) riktas till familjer med ungdomar med utagerande beteendeproblematik, exempelvis missbruk, skolk, brott eller våldsamhet.

  • Intensiv Hemmabaserad Familjebehandling (IHT) är en insats som sker i hemmet och inkluderar yrkesroller såsom samordnare, familjebehandlare och ungdomsbehandlare. I vissa fall ingår även en färdighetstränare och en skolhandledare.

Resultat av familjerådgivning

Familjeterapin har visat goda resultat inom olika sammanhang och har mycket uppbackning från psykologisk forskning. Familjerådgivning blev en av de första riktningarna som godkändes för legitimation inom psykoterapi i Sverige, eftersom det tidigt påvisade positiva resultat.  

Den systemiska teori som familjebehandling grundas på har senare använts för att utveckla olika lagbyggande övningar och metoder som används på arbetsplatser, idrottslag och i organisationer.

Precis som andra former av terapi varierar resultaten från familj till familj, men många vittnar om en förbättrad kommunikation och ökad förståelse inom familjen.