Läs mer om familjeterapi

Mindlers psykologer guidar dig igenom hur familjerådgivning fungerar.

I nuläget kan vi dessvärre inte erbjuda familjerådgivning genom gruppterapi hos Mindler.

 

Mindler föräldrastöd illustration

Prata med en psykolog online hos Mindler

  • Videosamtal för 100 kr (0 kr vid frikort)
  • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)
  • Tid inom 24h
  • Mindler är en del av primärvården

Boka ett möteBoka ett möteBoka ett möte

Vad innebär familjerådgivning?

Familjerådgivning, ofta kallad familjeterapi, är en form av psykoterapi där kriser och problem inom en familj behandlas med gruppterapi.

Familjeterapin agerar som ett stöd för att förbättra kommunikationen inom en familj. Genom samtal kan man sedan skapa en fördomsfri och trygg omgivning där problem kan hanteras genom förståelse, samarbete och kompromiss.

Parterapi är en form av familjerådgivning där parförhållandet är i fokus. Familjerådgivning används också för problem i relationer mellan förälder och barn eller mellan syskon eller övriga relationer.

Föräldrastöd är en form av familjeterapi där fokus ligger på att hjälpa föräldrarna skapa förståelse för hur de kan hjälpa sina barn som upplever psykisk ohälsa.

Hur fungerar det?

Familjeterapi baserar sig på det som inom psykologin kallas systemteori. Detta innebär att familjen ses som ett system och att alla familjemedlemmar beaktas som delar i systemet. Enligt teorin måste alla familjemedlemmar bidra till förbättring. Därför behandlas problemen och konflikterna i familjerådgivning tillsammans som en grupp eller ett par. Detta gör att alla kan känna sig vara i ”samma lag” i resan mot förbättring.

Teorin menar också att terapin är mer effektiv ju fler familjemedlemmar som deltar och engageras i familjerådgivningen.

Det finns olika sorters familjerådgivning, men de flesta bygger på det ”salutogena perspektivet”, ett hälsofrämjande perspektiv (från grekiskans salus = hälsa och genesis = ursprung).

Detta innebär ett fokus på konkreta sätt man kan skapa ett hälsosammare liv. Därför är det terapeutens roll att försöka göra klienternas liv begripliga och meningsfulla. Det förflutna läggs åt sidan, så att fokuset kan vara på hur nuet och framtiden kan förbättras. I stället för att fastna på svårigheter försöker terapeuten att lyfta fram positiva minnen och händelser.

Vad gör en familjebehandlare?

Familjerådgivningen leds av en så kallad familjebehandlare eller familjeterapeut. Dessa har ofta genomgått en utbildning för att bli legitimerade psykoterapeuter med inriktning på familje- och parförhållanden.

Familjebehandlarens roll är att vägleda ett samtal mellan de olika familjemedlemmarna och låta alla få berätta om sin synvinkel på problemet. Klienterna kommer tillsammans med familjeterapeuten fram om ett gemensamt mål som de alla skall jobba mot. Man kommer också överens om hur många terapisessioner som behövs och hur långa.

Det är viktigt att familjebehandlaren lyssnar och märker fallgropar i kommunikationen som lett till familjens problem, för att sedan hjälpa dem att utveckla verktyg för att kunna undvika liknande framtida problem.

Familjebehandlaren kan föreslå vissa samtalsteman och ställa frågor, men det är viktigt att själva samtalet sker mellan familjemedlemmarna. Det är också viktigt att alla känner sig bekväma med att prata om sina problem öppet utan att behöva vara rädd för reaktioner eller motstånd. Därför är familjeterapeuten tvungen att skapa en trygg atmosfär och göra klart för medverkande att allt som sägs kommer att hållas konfidentiellt. Vissa familjeterapeuter ger ytterligare hemuppgifter att genomföra mellan terapisessionerna.

Funktionell familjeterapi

Funktionell Familjeterapi (FFT) är en form av familjerådgivning som fokuserar på ungdomar mellan 11 och 18 med utagerande beteendeproblematik, såsom missbruk, skolk, brott och våldsamhet.

Funktionell familjeterapi har använts i Sverige sedan 1991 och syftet med terapin är att kortsiktigt förbättra kommunikationen i familjen och långsiktigt att ungdomens antisociala beteende skall upphöra. Viktiga principer inom FFT är att vara tydlig med vad man säger och vara aktiv i sitt lyssnande. Det är även viktigt att vara öppen om sina egna känslor och tankar.

Terapeuten kan använda sig av ”positiv omformulering” om familjemedlemmar använder destruktivt språk och hamnar i en försvars-inställd kommunikation.

Genom att bidra med mer positiva förklaringar till beteenden som upplevs problematiska kan nya perspektiv komma att hjälpa kommunikationen. I Sverige erbjuds utbildning, handledning och certifiering inom FFT-metoden.

Resultat efter familjerådgivning

Familjeterapin har visat goda resultat inom olika sammanhang och har mycket uppbackning från psykologisk forskning.

Systemisk teori ligger också bakom utvecklingen av olika lag-byggande övningar och metoder som används på arbetsplatser, idrottslag och i organisationer.

Familjerådgivning blev en av de första riktningarna som godkändes för legitimation inom psykoterapi i Sverige. Detta eftersom man tidigt kunde bevisa positiva resultat efter behandling med familjeterapi.

Precis som andra former av terapi varierar resultaten från familj till familj, men de flesta som lämnar familjeterapi har i alla fall lärt sig att kommunicera bättre och tydligare i sina relationer.

Senast uppdaterad: 2023.04.12

Författare: Oskar Ståhl

Granskad av: Mindlers Psykologer