Bipolär sjukdom

Mindlers psykologer guidar dig igenom bipolaritet och hur det kan påverka en person-och dess omgivning. Vi går igenom olika symtom, orsaker & typer av bipolär sjukdom.

Mindler erbjuder inte bipolära utredningar, vi hänvisar till psykiatrin. Våra psykologer kan däremot hjälpa dig som ett första steg till behandling, eller som samtalsperson under mani-eller depression. Läs mer om vad Mindler kan hjälpa dig med.

Vi kan hjälpa dig som är anhörig eller i relation till en person med bipolär sjukdom, om det påverkar dig negativt i form av ångest, nedstämdhet eller stress.

Stress - Mindler

Prata med en psykolog online hos Mindler

 • Videosamtal för 100kr kronor (eller frikort)

 • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)

 • Ingen väntetid

 • Mindler är en del av primärvården

Nedan ser du psykologer hos Mindler som arbetar med Bipolär sjukdom

Vi har flera psykologer som kan hjälpa dig

Ungefär 1–3 % av världens befolkning lider av bipolär sjukdom.

Trots att många insjuknar första gången när de är 15 till 30 år så är det endast högst hälften som får vård.

Bipolär sjukdom kan leda till svåra problem för den sjuka utan vård och det är därför viktigt att vara väl informerad och se till att skaffa vård tidigt, både för sig själv och för de runt omkring en.

Motsatsen till bipolaritet är unipolär depression, läs mer här.

Vad är bipolär sjukdom?

Bipolär sjukdom, eller bipolaritet, är en psykisk sjukdom där den sjuka upplever perioder av förhöjd sinnesstämning i form av mani eller hypermani samt perioder av depression.

Dessa perioder kan vara olika allvarliga samt vara olika länge från gång till gång samt person till person. Maniska perioder kan även innehålla depressiva symptom vilket gör att de i vissa fall kan vara svåra att urskilja från depression.

Manodepressiv

Manodepressiv är ett annat ord för bipolär och namnet bygger på faserna av mani och depression men innefattade när det myntades i början på 1900-talet även depressioner som inte utbyttes i mani, det var viktigare att humöret var cykliskt än att det handlade om två specifika motpoler

Vad betyder det att man är manisk?

Mani kännetecknas av att humöret förstärks, lycka blir till eufori, irritation blir till ilska. Personen blir mycket aktiv och ofta rastlös och impulsiv, men med försämrad koncentrationsförmåga och konsekvenstänk.

Det är väldigt vanligt med ett vårdslöst beteende, de vanligaste i form av ekonomisk vårdslöshet eller sexuella utsvävningar.

Det är viktigt att tänka på att det som kännetecknar mani är att personen har svårt att fungera normalt på grund av dessa anledningar, det handlar inte om att alla som har svårt att hålla i pengarna är bipolära.

Hypomani är en slags mildare form av mani. Personen är piggare och gladare, med bättre koncentration och produktivitet. Att vara så upp i varv leder dock till att personen samtidigt är lättretlig och otålig vilket leder till ett ökat riskbeteende, de bryter mer mot både sina egna och samhällets normer, även om det inte är lika påtagligt som vid renodlad mani.

Bipolär depression

De depressiva faserna i bipolär sjukdom kännetecknas av samma symptom som vid en depression:

 • Nedstämdhet under en längre tid

 • Minskat intresse för saker, även det som tidigare intresserat personen

 • Ändrad aptit, ökad eller minskad

 • Ändrade sovvanor, insomnia eller överdrivet mycket sömn

 • Koncentrationssvårigheter

 • Negativa tankar om sig själv

 • Självmordstankar

 • Minskad sexlust

Perioderna skall innehålla flera av dessa symptom, men behöver inte innehålla samtliga. Det är överlag mycket svårare för personen att fungera normalt, i mildare fall kan vardagslivet fortfarande fungera men med sämre energi, men i allvarliga fall klarar personen inte av ens de simplaste aktiviteter. Depressioner vid bipolaritet kan vara mycket länge och vara svåra att behandla.

Orsak till bipolär sjukdom

Det finns flera orsaker som kan ligga bakom bipolär sjukdom, i många fall kan dessa påverka personen tillsammans och trigga sjukdomen.

En ärftlig komponent existerar som består av flera olika gener och kan göra att personen har större anlag för att drabbas av sjukdomen i livet. Barn som har en sjuk förälder har 24 % risk att drabbas någon gång under livet, om båda föräldrarna är sjuka ökar denna risk till 74 % (enligt Wikipedia). Dessa gener ökar dock bara risken för sjukdomen, det är inte de som orsakar den i sig.

Den största påverkande faktorn är stress. När något särskilt händer i livet, så som sjukdomar, dödsfall eller att föda barn, påverkas kroppen och kan utlösa sjukdomssymptom på grund av stressen. Det är här generna kan spela in genom att öka risken för att drabbas när något stressfullt händer.

Till sist så kan även miljön påverka eftersom det är nära besläktat med stress. Ändrade sömnvanor och dygnsrytm kan göra att kroppen hamnar i obalans vilket kan orsaka sjukdom.

Hur vet man om man är bipolär?

Har du eller någon du känner symptom som innefattar maniska, hypomaniska eller depressiva episoder kan du vara bipolär.

Om du tror att du är bipolär bör du söka hjälp hos din vårdcentral. På din vårdcentral görs en bedömning och du kommer sedan att få en remiss till psykiatrin. Vi på Mindler kan inte behandla bipolaritet.

Vanliga symptom på bipolär sjukdom

Det vanligaste symptomet på bipolär sjukdom, oavsett typ, är att du drabbats av en eller flera depressioner. Förutom det, och framför allt vid bipolaritet typ 1, så kan ett viktigt symptom vara att du under en eller flera perioder har upplevt ett förhöjt sinnestillstånd med aktivitet och förstärkta känslor på någon nivå ända upp till en riktig mani.

Test för bipolär sjukdom

För att veta om du lider av bipolär sjukdom behöver du träffa en läkare. Det finns idag ännu inget fysiskt test så som blodprov som du kan ta för att få reda på om du är bipolär. I stället baseras diagnosen på din sjukdomshistoria. Eventuell utredning görs inom specialistvården (psykiatrin). Din läkare på din vårdcentral kan göra en första bedömning och eventuellt remittera dig till specialistvården för utredning. Utifrån vad utredningen visar kan du ha behov för olika insatser, t.ex. psykologisk och medicinsk behandling.

Finns det medicin för bipolär sjukdom?

Det finns tyvärr ännu inget läkemedel som helt kan bota bipolär sjukdom, däremot kan den behandlas med stor framgång.

Vid behandling används både stabiliserande läkemedel så som litium och valproat samt antidepressiva för att behandla sjukdomens olika yttringar. Litium är det absolut vanligaste läkemedel eftersom det är naturligt och hjälper i de maniska perioderna samtidigt som det kan hjälpa till och förebygga depressiva faser.

Det hjälper dessutom väldigt starkt till att minska självmordsrisken hos patienten. Litium har använts som medicin mot bipolaritet sedan 50-talet med god dokumenterad verkan, däremot är det fortfarande okänt exakt hur det fungerar.

Förutom ren medicin finns det många andra behandlingar som kan hjälpa.

Terapi hos en bra psykolog hjälper mycket. Det hjälper också att hålla en bra dygnsrytm och matvanor eftersom det kan bidra till sjuka perioder om den typen av rutiner rubbas. Alkohol kan allvarligt försämra sjukdomen, speciellt om det intas medan personen medicineras!

Bipolär typ 1

Diagnos för bipolär typ 1 kan ges om du har upplevt minst en manisk period.

Du behöver alltså inte ännu ha varit deprimerad för att kunna få hjälp mot mani eftersom perioder kan vara under så lång tid. Olika former av psykotiska inslag är även vanligt, till exempel i form av vanföreställningar och hallucinationer.

Bipolär typ 2

Bipolaritet av typ 2 innebär att du lider av framför allt depression men som blandas med hypomaniska perioder.

Detta är alltså en typ som inriktar sig mer på depressionen i sjukdomen än manin, för att bli diagnostiserad med typ 2 får du inte ha haft en manisk period tidigare. Typ 2 kan dock utvecklas till typ 1 hos en del, men det är långt ifrån en självklarhet.

Bipolär typ 3

Personer som drabbats av bipolär typ 3 lider av svåra depressiva perioder framför allt.

Det som däremot kännetecknar typ 3 är att när personen får antidepressiva läkemedel går personen över i hypomani, vilket alltså inte sker vid vanliga depressioner.

Bipolär typ 4

Vid bipolär typ 4 är det som kan kallas för normaltillståndet något förhöjt gentemot friska människor, med mycket energi och personen blir mycket extrovert samt stimuli sökande.

Personen drabbas även återkommande av djupa depressioner.