Interpersonell terapi (IPT)

Att förstå och hantera våra relationer kan vara nyckeln till en bättre psykisk hälsa, och Interpersonell terapi (IPT) kan vara ett bra verktyg för just detta. Genom att arbeta med en terapeut kan individer lära sig att navigera genom livets utmaningar och skapa mer meningsfulla och stödjande relationer för sitt välbefinnande.

Mindler utför inte behandlingar eller terapi enligt IPT utan använder KBT (kognitiv beteendeterapi) som behandlingsmetod. Läs mer om IPT nedan.

Terapiverktyg

Prata med en psykolog online hos Mindler

 • Videosamtal för 100kr kronor (eller frikort)

 • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)

 • Ingen väntetid

 • Mindler är en del av primärvården

Psykologer som arbetar hos Mindler

Vi har flera psykologer som kan hjälpa dig

Vad är Interpersonell terapi?

Interpersonell terapi, förkortat IPT, är en behandlingsmetod där man tittar på hur ens relationer och mående samspelar. Grundidén i terapiformen är att det finns mönster i ditt och mitt sätt att vara och bete oss i sociala relationer som utgör en viktig pusselbit för att förstå varför vi upplever de känslor som vi gör. På samma sätt menar man att våra känslor också påverkar våra sociala relationer. Gissningsvis så är det den praktiska igenkänningen och det upplevda sunda förnuftet som gör att en av dess skapare kallade den ”kitchen table therapy”, på svenska köksbordsterapi.

Terapiformen har inte fått lika stor genomslagskraft i Sverige som i andra länder men har visat på goda resultat, särskilt för behandling av lindrig till måttlig depression.

Genom att identifiera och hantera relationella svårigheter kan IPT hjälpa individer att minska psykiska symtom och förbättra välbefinnande.

Ett annat praktiskt sätt att förbättra sitt mående är exempelvis genom copingstrategier.

När används IPT?

IPT utvecklades ursprungligen för att behandla depression, men det har visat sig vara användbart för en rad olika problem, inklusive:

 • Dystymi

 • Post postpartum depression

 • Bulimia nervosa

 • Bipolärt syndrom

 • Posttraumatiskt stressyndrom

 • Ångesttillstånd

Här kan du läsa mer om du funderar kring om du är deprimerad.

Fokus i IPT

Under IPT-behandlingen genomgår klienten olika faser där man först kartlägger och identifierar de relevanta relationerna och deras koppling till individens problem. Sedan fokuserar terapin på att skapa positiva förändringar i dessa relationer genom att utforska och förstå de faktorer som kan bidra till depressiva symtom eller andra psykologiska problem. Terapeuten i IPT centrerar framförallt samtalet kring fyra områden:

 • Interpersonell dispyt:

  Dessa uppstår när det finns oenighet eller motsättningar mellan två eller flera personer. Det kan handla om olika förväntningar på relationen, brist på kommunikation eller svårigheter att uttrycka sina behov och önskemål. Till exempel kan det vara en konflikt i en nära relation, som i ett förhållande eller en familjerelation, där konflikter leder till känslomässig stress och påverkar välbefinnandet.

 • Rollförändring:

  Detta syftar till stora förändringar i livet som kan påverka vår identitet och våra relationer. Det kan vara händelser som att bli förälder, gå igenom en skilsmässa, förlora ett jobb eller att gå i pension. Man kan uttrycka det som att relationen till sig själv förändras. Då rollförändringar kan skapa stress, osäkerhet och försämrat mående, är det viktigt att lära sig att hantera förändringarna på ett konstruktivt sätt.

 • Komplicerad sorg:

  Detta är en form av sorgereaktion som inte läker eller försvinner med tiden som förväntat. Det kan bero på omständigheter som ett traumatiskt dödsfall, en invecklad relation till den som har gått bort, eller en svårighet att acceptera förlusten. Komplicerad sorg kan leda till depression och andra psykiska problem om den inte hanteras på ett effektivt sätt.

 • Interpersonell känslighet:

  Utmaningar som utforskas i detta området har att göra med svårigheter i att skapa och upprätthålla hälsosamma relationer. Det kan handla om att ha svårt att lita på andra, problem med att kommunicera effektivt eller svårigheter att etablera nära och givande relationer. Att arbeta med interpersonella svårigheter i IPT innebär att utforska och förstå de mönster och beteenden som påverkar ens relationer samt att lära sig nya sätt att interagera med andra för att främja mental hälsa och välbefinnande.

Hur går en IPT behandling till?

IPT utförs vanligtvis under cirka 16 veckor och delas in i tre faser:

 1. Inledande fas:

  Terapeuten och klienten kartlägger symtombilden och identifierar de centrala relationerna i klientens liv. Ett fokusområde väljs ut och terapeutiska mål fastställs.

 2. Mellanfas:

  Arbetet fokuserar på att utforska och lösa de interpersonella problemen. Det kan inkludera förbättring av kommunikation, ökad förståelse för känslomässiga reaktioner och praktisk färdighetsträning.

 3. Slutfas:

  Terapin avslutas med att utvärdera framsteg, identifiera eventuella riskfaktorer för återfall och planera för framtida hantering av relationer och symtom.

Skillnad IPT & KBT

Interpersonell terapi skiljer sig från KBT (kognitiv beteendeterapi) genom sitt fokus på interpersonella relationer istället för tankar och beteenden. Medan KBT syftar till att förändra negativa tankemönster och beteendemönster, arbetar IPT med att förbättra kvaliteten på relationer för att minska psykiska symtom.

Genom att betona relationers roll i psykisk hälsa erbjuder IPT en alternativ och effektiv behandlingsmetod för flera olika psykiska tillstånd.