Schematerapi

Läs mer om vad schematerapi är, och vilka olika scheman som används inom denna behandlingsform.

Mindlers psykologer behandlar inte patienter genom schematerapi. Mindler behandlar patienter enbart genom KBT (kognitiv beteendeterapi)

Terapiverktyg

Prata med en psykolog online hos Mindler

  • Videosamtal för 100kr kronor (eller frikort)

  • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)

  • Ingen väntetid

  • Mindler är en del av primärvården

Psykologer som arbetar hos Mindler

Vi har flera psykologer som kan hjälpa dig

Vad är schemafokuserad terapi?

Schematerapi är en vidareutvecklad form av terapi med influenser från kognitiv beteendeterapi (KBT), gestaltterapi och anknytningsteori. Schematerapi utvecklades för att behandla djuprotade och långvariga psykologiska besvär. Terapin fokuserar på så kallade "scheman" eller inre kognitiva och känslomässiga mönster som vi utvecklar under uppväxten och som påverkar vårt sätt att uppleva och hantera olika livssituationer.

Vad är ett schema?

Ett schema är en term som beskriver de djupt rotade och ihållande mönstren av tankar, känslor och beteenden som vi alla bär med oss, och som vi utvecklat under barndomen. Dessa scheman påverkar hur vi reagerar på olika situationer i vuxen ålder. Scheman beskrivs vara antingen adaptiva (hjälpsamma) eller maladaptiva (icke-hjälpsamma). Schematerapins grundare identifierade 18 olika scheman som är vanliga och återkommande, men som tenderar att ställa till det för oss. Dessa primära scheman beskrivs i termer som exempelvis övergivenhet/instabilitet, känslomässig försummelse, misslyckande, självuppoffring och skam/defekt.

Hur går schematerapi till?

Eftersom vi alla utvecklar olika scheman under vår uppväxt, så handlar schematerapi om att kartlägga och förstå just dina mönster. I detta ingår det att identifiera och förstå de kärnbehov som inte uppfyllts under barndomen, och de grundläggande känslorna som är förknippade med dessa behov. Din behandlare använder olika tekniker för att utmana och förändra dysfunktionella scheman. Det kan inkludera kognitiva tekniker (att utmana negativa tankar), beteendemässiga tekniker (att utforska och förändra destruktiva beteendemönster) och affektiva tekniker (att hantera och förändra känslomässiga reaktioner). I schematerapi ingår ofta även rollspel och andra interaktiva övningar för att utforska och öva på att omdefiniera tidiga händelser.

Mode

Inom schematerapi används begreppet "mode" för att beskriva olika tillstånd eller lägen som en person kan uppleva. Ett "mode" representerar en samling av känslor, tankar och beteenden som är typiska för en specifik situation eller tidpunkt. Om scheman är beständiga och långvariga i sin natur, så beskrivs mode som en kortvarig och flyktig spegling av schemat, och som uttrycks i särskilda situationer. Varje person har olika lägen eller modes som kan aktiveras beroende på olika omständigheter, och dessa kan både vara adaptiva och maladaptiva.

Det finns tre (3) huvudsakliga modes i schematerapi:

Barnmode:

I detta mode återspeglas känslor, tankar och beteenden som liknar dem hos ett barn. Det kan inkludera känslor av sårbarhet, rädsla, glädje eller impulsivitet. 

Föräldramode:

Föräldramode innehåller känslor, tankar och beteenden som liknar dem hos en överbeskyddande eller krävande förälder. Detta läge kan yttra sig som självkritik eller kritik gentemot andra, samt en strävan efter att upprätthålla regler och förväntningar.

Sund vuxen-mode:

I vuxenmode uttrycker personen känslor, tankar och beteenden som är mer balanserade och rationella. Detta läge karakteriseras av förmågan till självomsorg.

Hur effektiv är schematerapi som behandling?

Behandlingen har visat sig vara speciellt värdefull när det kommer till patienter som är särskilt påverkade av sin uppväxt och sina relationer från barndomen. Den har visat sig vara verksam för patienter som har ihållande och svårföränderliga tankar, känslor och minnen med ursprung i uppväxten och som i vuxen ålder leder till problematiska beteenden. Forskning inom schematerapi har visat att behandlingsformen är effektiv i behandling av personlighetsstörningar, depression, ångeststörningar, ätstörningar och substansmissbruk.

Hur skiljer sig schematerapi från KBT?

Till skillnad från traditionell KBT har schematerapi bland annat större fokus på erfarenheter från barndomen och kontakten med terapeuten. Schematerapi är även influerat av anknytningsteori och gestaltterapi.

Hur lång är en behandling?

En behandling med schematerapi är en långsiktig process i vilken du arbetar med djupa och grundläggande mönster. Därför kan terapin pågå under ett år - eller till och med flera. Detta skiljer sig från traditionell KBT, där en behandling oftast består av mellan 7-10 tillfällen. 

Påbörja schematerapi

Om du överväger schematerapi som en behandlingsmetod är det viktigt att hitta en kvalificerad och erfaren terapeut som är utbildad i denna specifika metod. Vi på Mindler arbetar inte med schematerapi, utan enbart KBT. Bästa sättet för att påbörja behandling med schematerapi är att uppsöka en privatpraktiserande psykolog med utbildning i schematerapi.