Anhörig vid psykisk ohälsa

Mindler förklarar:

  • hur du kan hjälpa en närstående som är drabbad av psykisk ohälsa.

  • hur du själv kan få hjälp som anhörig till en person med psykisk ohälsa.

Vidare förklarar Mindler hur det kan skilja sig beroende på om den anhöriga är ett barn eller en vuxen, hur det kan vara att vara medberoende till en person med psykisk ohälsa och slutligen hur du kan bygga upp en bra relation till den närstående.

Psykisk ohälsa anhörig - Mindler

Att vara anhörig till en person med psykisk ohälsa

Att vara anhörig till en person med psykisk ohälsa kan vara både utmanande och känslosamt. Vanliga reaktioner för en anhörig kan vara oro, skuldkänslor, stressreaktioner, känslor av hopplöshet, förtvivlan och sorg över att relationen med personen förändras.

Vad är första steget när en anhörig mår dåligt?

När en anhörig mår dåligt är det viktigt att ta situationen på allvar och agera stöttande. Ett första steg är att våga initiera en konversation om måendet. Agera stödperson och visa att du bryr dig och är där för att lyssna. Fråga hur du kan göra för att vara ett stöd. Vissa personer kanske vill ha praktisk hjälp med vardagliga uppgifter, medan andra behöver känslomässigt stöd.

Hur kan man hjälpa en person med psykisk ohälsa?

Om någon i din närhet mår väldigt dåligt, pratar om självmord eller självskadebeteende, eller om du är orolig för personens säkerhet, föreslå att hen söker professionell hjälp. Du kan också erbjuda dig att hjälpa till att boka en tid på VC eller psykolog om hen har svårt att ta steget själv. Kom ihåg att varje situation är unik, och det kan vara bra att anpassa ditt stöd efter personens behov och önskemål. Om du är osäker på hur du ska agera kan du alltid ringa till en vårdcentral eller en psykiatrisk mottagning där du bor och få rådgivning anonymt. 

Vet inte hur jag som anhörig ska hjälpa till – kan jag göra en orosanmälan?

När vi pratar om orosanmälan handlar det ofta om oro för att barn far illa, men det är också möjligt att göra en orosanmälan för en vuxen. På din kommuns hemsida kan du läsa mer om hur du går tillväga för att göra en orosanmälan på den anhöriga. 

Vad kan jag göra som anhörig till ett barn med psykisk ohälsa?

Att vara anhörig till ett barn som lider av psykisk ohälsa innebär ett helt annat ansvar och andra skyldigheter än att vara anhörig till en vuxen. Ett barn kan ha svårare att kommunicera och förklara sitt mående, vilket kräver att du som vuxen behöver vara extra uppmärksam och lyhörd inför barnet.

Är du orolig för att ett barn far illa kan du göra en orosanmälan på din kommuns hemsida. Detta kan du göra både om du som vårdnadshavare behöver stöd i hur du skall stötta ditt barn, men också om du har ett barn i din närhet som du upplever behöver vård som barnet inte får. Är du anhörig till en familj där du misstänker att ett barn far illa kan det vara en god idé att först ta upp din oro med vårdnadshavaren. Som vårdnadshavare finns fler vägar att gå för att få hjälp, varav vårdcentralen eller BUP brukar vara ett hjälpsamt första steg.

Läs mer om vilka hjälpinsatser som finns här.

Hur kan jag få hjälp om jag har en anhörig med psykisk ohälsa? 

Att stötta en anhörig med psykisk ohälsa kan vara överväldigande, och du kan inte stå för all omvårdnad på egen hand. Det är viktigt att du själv får den hjälp du behöver när det blir svårt. Involvera gärna andra anhöriga och vänner om det är möjligt. 

Anhörigas Riksförbunds Anhöriglinje är en stödlinje dit du kan ringa för att få prata med en medmänniska och få stöd av någon med stor erfarenhet. 

Lista med stödlinjer.

Hur vet man om man är medberoende till en person med psykisk ohälsa?

Att vara medberoende till en person med psykisk ohälsa innebär att du har utvecklat ett mönster av beteende, tankar och känslor som är starkt kopplade till den drabbade personens psykiska hälsa. Medberoende betyder ofta att du sätter den andras behov framför dina egna, att du tar på dig ansvaret för deras problem och att du förlorar dig själv i processen. Exempel på tecken att du är medberoende kan vara att du i relationen utvecklar ett överdrivet omhändertagande, har svårt att sätta gränser, försummar din egen hälsa eller påverkas starkt av känslor av skam och skuld. 

Hur kan jag som medberoende få hjälp?

Om du känner igen dig i några av tecknen ovan kan det vara en indikation på att du är medberoende. Det är viktigt att komma ihåg att medberoende är ett mönster av beteenden som kan förändras med medvetenhet och stöd. Att söka hjälp från en psykolog som är kunnig om medberoende och psykisk ohälsa kan vara ett viktigt steg mot att bryta mönstret och utveckla en sundare relation till den drabbade personen och till dig själv.

Hur kan man bygga en hälsosam relation till en närstående med psykisk ohälsa?

Det kan vara utmanande att upprätthålla en hälsosam relation till en närstående som lider av psykisk ohälsa, men det är absolut möjligt och kan vara mycket värdefullt. Ju mer du lär dig om och försöker förstå vad den anhöriga går igenom, desto bättre förutsättningar har ni för att fortsätta ha en god relation. 

Kommunicera öppet om era känslor och upplevelser, men var inte rädd för att sätta gränser. Du ska inte behöva ta ansvar för din närståendes återhämtning, och inte vårda relationen på bekostnad av ditt eget mående. Men det är bra att vara medveten om att relationen kan kräva en större flexibilitet av dig under en period, eftersom den som mår dåligt kan ha svårare att anpassa sig.

Uppmuntra och stötta personen att söka hjälp, men försök att komma ihåg att återhämtning sällan är en rak kurva. Det kommer att komma toppar och dalar, perioder där personen mår bättre och sedan sämre, innan måendet åter kan vara stabilt.