Självförtroende - få hjälp hos Mindler

Mindlers psykologer guidar dig genom varför självförtroende är viktigt och hur man kan göra för att stärka det.

Prata med en psykolog online hos Mindler

  • Videosamtal för 100kr kronor (eller frikort)

  • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)

  • Ingen väntetid

  • Mindler är en del av primärvården

Nedan ser du psykologer hos Mindler som arbetar med Självförtroende

Vi har flera psykologer som kan hjälpa dig

Vad är självförtroende?

Självförtroende är ett mångtydigt koncept, men det syftar vanligtvis på din personliga inställning beträffande utfallet av utmanande situationer i vardagen. Det är tron på din egen förmåga att hantera händelser som anses svåra, din förväntan på din prestationsförmåga — huruvida du kommer klara någonting eller inte. Självförtroende är någonting som påverkar samtliga aspekter av din personlighet och psykologiska tillvaro genom att styra din självbild. Det påverkar ditt agerande genom att sätta psykologiska gränser och förväntningar som grundar sig i erfarenhet och intern (ibland omedveten) analys av tidigare situationer.

Högt och lågt självförtroende

Högt eller bra självförtroende innebär att man litar på sig själv och sin förmåga att möta de utmaningar man ställs inför. Man har vetskap om sina styrkor och svagheter, har realistiska förväntningar på sig själv och kan hantera och integrera strukturerad kritik riktad mot sig. Att ha högt självförtroende som generell livsinställning är inte samma sak som att alltid vara självsäker. Det kommer alltid finnas situationer där man är osäker på hur man ska agera, oavsett om man annars har högt självförtroende. Situationsspecifikt självförtroende är alltså inte samma sak som självförtroende som kognitivt normalläge, vilket ofta är någonting som förvirras. En person med högt självförtroende kan fortfarande uppvisa lågt självförtroende när denne ställs inför ovanliga situationer!

Lågt självförtroende leder ofta till tvivel, passivitet, undergivenhet och en oförmåga till tillit. Man kan känna sig ständigt underlägsen eller till och med ogillad. Personer med lågt självförtroende har det också svårare att ta kritik, även om den förmedlas på ett respektfullt och taktfullt sätt. Här kan vi åter se relevansen av att belysa självförtroende som en psykologisk inställning som skiftar beroende på situationen. Någon som har lågt självförtroende inom ett specifikt område kanske har högt självförtroende inom något annat, men detta skiljer sig från en person som ständigt har lågt självförtroende. Framöver kommer vi främst diskutera den senare nämnda betydelsen av självförtroende, alltså det självförtroendet som understryker allt tänkande och agerande. Den fundamentala tron på sig själv som person.

Hur hänger självförtroende och självkänsla ihop?

Självkänsla eller självkännedom syftar på hur bekant du är med ditt interna liv. Hög självkänsla innebär att du har koll på hur du tänker, varför du känner som du gör i vissa situationer och vad du vill åstadkomma genom att anamma ett visst beteende eller sträva efter att uppnå ett visst mål. Att nyktert och analytiskt reflektera över sina tankar och känslor är i grund och botten vad som leder till bra självkänsla. Att vara någon som ofta fastnar i sina egna tankar är inte en garanti på bra självkänsla. Hjärnan är fantastisk på att lura sig själv! Det kräver att man försiktigt och kontinuerligt granskar sin interna värld och sitt agerande.

I slutändan leder bra självkänsla till gott självförtroende eftersom du vet vad du kan förvänta dig av dig själv. Att granska sig själv objektivt leder till en bättre förståelse och slutligen till bättre självförtroende. Anledningen är främst att man blir mer förtrogen med sig själv. Med vetskapen av vad man klarar och inte klarar, och vetskapen om att vetskapen av vad man klarar och inte klarar alltid kommer vara ofullständig, kan man bemöta alla livssituationer som potentiella tillfällen att lära sig nya saker om sig själv. Därmed blir ingen situation dig för mäktig. I värsta fall blir det till en lärdom. Misslyckas du, har du nya uppgifter om din kapabilitet, vilket har potential att ge dig kunskap om vad som behöver förbättras.

Varför är självförtroende viktigt?

Man har hittat kopplingar mellan bra självförtroende och generell tillfredsställelse med livet. Det är knappast en överdrift att säga att högt självförtroende förbättrar samtliga delar av livet. Det ger dig förmågan att ta dig igenom svåra situationer med huvudet högt, acceptera oundvikliga misslyckanden och respektera dig själv fastän du inte alltid presterar så bra som du eller andra förväntar sig.

Självförtroende och identitet

Självförtroende ger dig en grund som du kan använda för att hitta eller skapa den person du vill vara. Du kan lugnt acceptera svagheter och arbeta med att förbättra dem. Högt självförtroende ökar chansen att dina handlingar stämmer överens med dina principer. Du blir mer målmedveten och villig att utföra arbetet som krävs för att du ska kunna nå dina ambitioner. Så fort du blivit mer konsekvent när det kommer till att följa dina principer, kommer det ge dig ytterligare självförtroende. Du har därigenom skapat en identitet och person som du kan vara stolt över inför både din egen och andras blickar. Istället för en negativ nedåtspiral, får du en positiv spiral av självförtroendestärkande beteenden.

Människor med högt självförtroende har dessutom bättre förutsättningar att skapa ömsesidigt gynnsamma relationer. Någon som står rakryggad, håller stadig ögonkontakt, har positiv inställning och ett genuint leende kommer såklart har större sannolikhet att bli omtyckt av andra. Å andra sidan kommer någon med dålig hållning, gnällig inställning och ett konstant självförnedrande beteende bli mindre respekterad och omtyckt av sin omgivning. Tyvärr leder detta till att man får mindre möjligheter i livet. Att ha en negativ inställning kommer även att ta på energin mer än vad positivitet gör.

Självförtroende och motivation

Att bygga upp sitt självförtroende görs bäst genom små steg som ger dig en bestående känsla av personlig utveckling. Anledningen att det är viktigt att ta små steg är att det ger dig bättre förutsättningar att fortsätta under en längre tid. Om du inte tillåter dig själv vila och återhämtning är det inte en hållbar strategi. Målet borde vara stadig, bestående och långsam utveckling. Ge dig själv tid att förändras. Om du till exempel försöker lära dig ett språk, bemästra någonting eller bygga drömkroppen, kommer den bästa strategin alltid vara den som du kan följa under en lång tid. Det är också viktigt att sätta upp delmål som ger dig motivation på vägen. Återigen, då det är viktigt att understryka, var inte för ivrig. Tillåt dig själv den tid du behöver. Att vara följdriktig är viktigare än att vara snabb.

För att undvika självtvivel är det bara att titta tillbaka på någonting du åstadkommit tidigare som du är stolt över. Man inser då ganska snabbt att det krävdes en hel del uthållighet och disciplin för att uppnå. Tidigare triumfer ger dig konkret bevis för att dina mål faktiskt går att nå med rätt inställning. I och med att ditt självförtroende växer, kommer ditt driv bli starkare. “Tänk om jag misslyckas”-tankar kommer såklart fortfarande finnas vid det här stadiet, men med högt självförtroende är dessa tankar indikatorer på saker som behöver förbättras istället för att vara indikatorer på personliga brister att ältas. Även din självkritik (som kanske vanligtvis hindrar dig) blir därigenom ett medel med vilket du kan förbättra din livssituation.

Varför har jag dåligt självförtroende?

De faktorer som leder till dåligt självförtroende varierar från person till person. Dina gener, erfarenheter och nuvarande livsomständigheter spelar alla en roll. Det går tyvärr inte att ändra på det förflutna, men genom att sätta sina erfarenheter i ett sammanhang som ger motivation, kan man använda trauman och dåliga livserfarenheter som utvecklingsmedel.

Självförtroende och gener

Precis som alla andra beteendemönster, har självförtroende en genetisk komponent. Huruvida någon har anlag för självförtroende eller inte går ej att konkret bevisa. Det bästa man kan göra är därför att anta att man har bra förutsättningar att skapa ett starkt självförtroende. Optimism är inte bara en inställning, utan också en drivkraft bakom personlig utveckling. Någonting som är viktigt att poängtera, är det faktum att realism och optimism inte är två exklusiva sinnesstämningar, vilket är en feltolkning man ofta ser. Pessimism är också någonting som ofta missuppfattas som realism. Det bästa är att helt enkelt vara radikalt positiv när det kommer till allt du gör.

Självförtroende och bakgrund

Din kulturella och sociala bakgrund kommer kraftigt påverka huruvida du har starkt självförtroende eller inte. Bara ett fåtal händelser i ungdomen kan leda till osäkerhet och brist på självförtroende resten av livet. Kulturen du är uppvuxen i kommer också spela roll för hur din världsbild ser ut, och således även din plats i världen. Ur kulturen hämtas uppfattningen om sin personliga ställning i den sociala hierarkin som genomsyrar hela samhället. Om du inte passar in i kulturen eller inte möter de sociala förväntningarna som den skapar, kan ditt självförtroende påverkas avsevärt.

Övergrepp och trauma

Om du varit utsatt för fysiska och sexuella övergrepp påverkar det såklart samtliga aspekter av livet. I dessa fall är det bäst att söka professionell hjälp, då det är saker som kräver bra mycket mer än bara motivation för att överkomma. Traumatiska upplevelser kan såklart påverka ditt självförtroende, men det är inte det du huvudsakligen bör fokusera på att lösa. Att lösa trauman är ofta en livslång process som med fördel utförs tillsammans med legitimerade proffs.

Mobbning och trakasserier

Mobbning i barndomen kan definitivt sätta sina spår när det kommer till självförtroendet. Påverkan som mobbningen har kan vara inriktad på en speciell sak. Om du till exempel mobbas för ditt utseende kan detta leda till livslånga komplex. Förödmjukande och mobbning förekommer dock inte bara i barndomen. Mobbning på arbetsplatser eller mellan kompisar förekommer i alla åldrar. När man är vuxen kanske man är bättre rustad att klara av det, men det har fortfarande en kraftigt negativ inverkan på självförtroendet.

Osäkerhet i hemmet

Hur vi behandlades av vår familj i unga år kan följa oss resten av livet. Om du till exempel hade föräldrar eller en förälder som ständigt nedvärderade dig, jämförde dig negativt med jämnåriga eller inte gav dig tillräckligt med uppmärksamhet och uppmuntran, påverkar det dig antagligen fortfarande i någon utsträckning. Även föräldrar som inte misshandlar sina barn kan påverka dem negativt. Missbruk eller dåliga relationer med anhöriga påverkar också barnet i längden.

Självförtroende och livsomständigheter

Dina nuvarande omständigheter kan också vara orsaken bakom din brist på självförtroende. Om du inte lyckats åstadkomma saker som du planerat, kan det ge ett rejält slag mot självförtroendet. Det kan vara riktigt jobbigt att hålla huvudet högt om du ofta jämför dig med andra och ser att dessa uppnått mål som du själv strävar efter utan likartad framgång. Det självklara rådet här är att inte jämföra sig med andra, men ibland är det lättare sagt en gjort. Vad man istället borde fokusera på är sig själv. I slutändan är det allt man kan påverka i vilket fall som helst.

Hur man bygger självförtroende

Detta kommer variera från person till person, men det finns några generella knep alla kan applicera. Utsätt dig så ofta du kan för situationer du just nu tycker är svåra. Ta reda på vad dina mål är och se till att du arbetar mot att uppnå dem. Arbeta på dig själv, se till att du alltid blir en bättre person för var dag som går. Respektera dig själv och låt dina misstag stärka dig. Träna dig på att ha respekt för andra, oavsett deras livssituation. Förståelse för dina medmänniskor ger dig metoder du kan använda i din resa mot att förstå dig själv bättre, och därmed för att förbättra ditt självförtroende.


Senast uppdaterad: 2022-03-25

Författare: Christoffer Björklund