Lär dig mer om självförtroende

I den här artikeln kan du läsa mer om självförtroende, varför självförtroende är viktigt och hur man kan göra för att stärka det.

Mindler är Sveriges största digitala psykologmottagning. Vi är en del av primärvården vilket innebär att ett samtal med någon av våra psykologer kostar som ett vanligt vårdbesök.

Prata med en psykolog online hos Mindler

 • Videosamtal för 100kr kronor (eller frikort)

 • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)

 • Ingen väntetid

 • Mindler är en del av primärvården

Nedan ser du psykologer hos Mindler som arbetar med Självförtroende

Vi har flera psykologer som kan hjälpa dig

Vad är självförtroende?

Självförtroende är den personliga uppfattningen eller tron på ens egna förmåga, värde och kompetens. Det handlar om att ha tillit till sig själv och sin förmåga att klara av olika situationer, utmaningar och mål i livet. Självförtroende kan byggas upp genom erfarenheter av framgång, genom positiv feedback och uppmuntran från andra samt genom personlig utveckling och självreflektion.

Ditt självförtroende kan vara olika starkt inom olika områden och förändras under livet. Du kan till exempel känna dig trygg när det kommer till att spela innebandy men osäker på din förmåga att hålla ett tal. Självförtroendet växer när du lyckas med något, eftersom du lär dig att det förmodligen kommer att gå bra även nästa gång. Många misstar självförtroende för något som först krävs för att våga göra saker. I själva verket handlar det många gånger om att självförtroende byggs av att göra saker en känner sig osäker inför och samtidigt hålla en självmedkännande inställning gentemot sig själv oavsett hur det går.

Vad är skillnaden mellan självförtroende och självkänsla?

Självkänsla är ett komplicerat begrepp och forskare är inte helt överens om hur det ska definieras. Självkänsla brukar beskrivas som den grundinställning du har till dig själv. Det handlar om vad du tycker om dig själv och vilket värde du tillskriver dig själv som människa. Det innefattar hur nöjd, stolt och accepterande du är gentemot dig själv. Medan självförtroende handlar om hur du ser på din förmåga att prestera och klara av utmaningar, så handlar självkänsla om hur du ser på ditt eget värde.

Ofta hänger självkänsla och självförtroende ihop, men det kan också vara så att du har ett starkare självförtroende än självkänsla. Då kanske du litar på att du kan prestera, men du har svårt att känna att du duger som du är. Det kan också vara tvärtom.

Högt och lågt självförtroende

Högt eller bra självförtroende innebär att du litar på dig själv och din förmåga att möta de utmaningar du ställs inför. Du har vetskap om dina styrkor och svagheter, har realistiska förväntningar på dig själv och kan hantera och integrera strukturerad kritik riktad mot dig. En person med högt självförtroende tenderar att vara mer självsäker, motiverad och positivt inställd till att ta på sig nya utmaningar och hantera motgångar på ett konstruktivt sätt.

Att ha högt självförtroende som generell livsinställning är inte samma sak som att alltid vara självsäker. Det kommer alltid finnas situationer där du är osäker på hur du ska agera, oavsett om du annars har högt självförtroende. En person med högt självförtroende kan alltså fortfarande uppvisa lågt självförtroende när denne ställs inför ovanliga situationer.

Generellt lågt självförtroende leder ofta till tvivel, passivitet, undergivenhet och en oförmåga till tillit. Du kan känna dig ständigt underlägsen eller till och med ogillad. Personer med lågt självförtroende kan också ha det svårare att ta emot kritik, även om den förmedlas på ett respektfullt och taktfullt sätt.

Varför är självförtroende viktigt?

Det finns kopplingar mellan bra självförtroende och generell tillfredsställelse med livet. Ett högt självförtroende ger dig förmågan att ta dig igenom svåra situationer med huvudet högt, acceptera oundvikliga misslyckanden och respektera dig själv fastän du inte alltid presterar så bra som du eller andra förväntar sig.

Självförtroende och identitet

Självförtroende och identitet är nära kopplade till varandra och påverkar varandras utveckling och stabilitet på många sätt. En positiv och stabil identitet kan bidra till att bygga upp och upprätthålla ett hälsosamt självförtroende, medan ett starkt självförtroende kan stärka vår känsla av identitet och självkänsla.

Självförtroende och motivation

Personer med högt självförtroende har ofta en ökad motivation att ta sig an utmaningar och mål. Eftersom de tror på sin förmåga att lyckas, känner de sig mer benägna att ta initiativ och arbeta för att uppnå sina önskade resultat.

När vi uppnår framgångar och når våra mål ökar vårt självförtroende. Motivationen att fortsätta arbeta mot nya mål och utmaningar stärker då vårt självförtroende ytterligare. Detta skapar en positiv spiral där ökad motivation leder till högre självförtroende och vice versa.

Personer med högt självförtroende har ofta en mer konstruktiv syn på motgångar. Istället för att låta sig nedslås av misslyckanden ser de dem som tillfällen att lära och växa. Detta leder till att deras motivation förblir stark även när de stöter på hinder eller bakslag.

Orsaker till dåligt självförtroende

Det finns många faktorer som kan påverka självförtroendet på olika sätt, och det är inte ovanligt att människor upplever perioder av lågt självförtroende. Vanliga faktorer som spelar in är negativa erfarenheter, historia av självkritik, jämförelse med andra, negativa tankemönster och/eller underliggande psykisk ohälsa.

Självförtroende och gener

Även om det finns vissa genetiska och ärftliga komponenter som kan påverka en persons temperament och personlighet, är det inte direkt så att dåligt självförtroende är en enskild ärftlig egenskap. Istället är självförtroende vanligtvis resultatet av en komplex interaktion mellan genetiska, miljömässiga och individuella faktorer.

Självförtroende och bakgrund

Din kulturella och sociala bakgrund kommer kraftigt påverka ditt självförtroende. Endast ett fåtal händelser i ungdomen kan räcka för att osäkerhet utvecklas till bristande självförtroende livet ut. Kulturen du är uppvuxen i kommer också spela roll för hur din världsbild ser ut, och således även din plats i världen. Ur kulturen hämtas uppfattningen om din personliga ställning i den sociala hierarkin som genomsyrar hela samhället. Om du inte passar in i kulturen eller inte möter de sociala förväntningarna som den skapar, kan ditt självförtroende påverkas.

Övergrepp och trauma

Om du varit utsatt för fysiska och sexuella övergrepp påverkar det många aspekter av livet, och traumatiska upplevelser har en stark påverkan på självförtroendet. Tveka inte att söka hjälp för ditt mående om du upplever psykisk ohälsa som följd av ett trauma.

Mobbning och trakasserier

Mobbning i barndomen kan definitivt sätta sina spår när det kommer till självförtroendet. Påverkan som mobbningen har kan vara inriktad på en särskild aspekt av dig. Om du till exempel mobbas för ditt utseende kan detta leda till livslånga komplex. Mobbning förekommer dock inte bara i barndomen - mobbning på arbetsplatser eller mellan kompisar förekommer i alla åldrar. Även som vuxen kan mobbning ha en kraftigt negativ inverkan på självförtroendet.

Osäkerhet i hemmet

Hur vi behandlades av vår familj i unga år kan följa oss resten av livet. Om du till exempel upplevt dig nedvärderad, jämförd med andra eller negligerad inom familjen kan detta sätta livslånga spår. Missbruk eller dåliga relationer med anhöriga påverkar oss och vår syn på oss själva på lång sikt.

Självförtroende och livsomständigheter

Dina nuvarande omständigheter kan också vara orsaken bakom din brist på självförtroende. Om du återkommande inte nått upp till dina egna eller andras förväntningar, eller inte lyckats åstadkomma saker du planerat, så kan det ge ett rejält slag mot självförtroendet.

Hur får man bättre självförtroende?

Att arbeta med att förbättra ditt självförtroende kan likställas med att bli arkitekt över ditt egna liv. Detta är en process som tar tid och kan vara ansträngande, men det finns många strategier och metoder som kan vara till hjälp. Här är några tips för att öka ditt självförtroende:

 • Identifiera negativa tankemönster:

  Bli medveten om negativa tankar och självkritik som kan underminera ditt självförtroende. Utmana dessa tankar genom att fråga dig själv om de verkligen är realistiska eller om de är baserade på överdrivna rädslor eller tvivel.

 • Fokusera på dina styrkor:

  Identifiera och fokusera på dina styrkor, talanger och tidigare framgångar. Det kan hjälpa dig att utveckla en mer positiv självbild och öka ditt självförtroende.

 • Sätt realistiska mål:

  Sätt upp mål som är realistiska och uppnåeliga, och bryt dem ner i mindre delmål. När du når dina mål kommer det att stärka ditt självförtroende och ge dig motivation att fortsätta framåt.

 • Ta hand om dig själv:

  Se till att ta hand om dina fysiska och emotionella behov genom att äta hälsosamt, träna regelbundet, få tillräckligt med sömn och hantera stress på ett konstruktivt sätt. Att ta hand om dig själv på detta sätt kan öka ditt välbefinnande och därmed också ditt självförtroende.

 • Utmana dig själv:

  Utmana dig själv att prova nya saker och ta dig utanför din komfortzon. Genom att utmana dig själv och prova nya erfarenheter kan du öka din självkänsla och känna dig mer kapabel och kompetent.

 • Sök stöd:

  Sök stöd från vänner, familj eller psykolog om du behöver hjälp att hantera negativa tankemönster eller arbeta med att öka ditt självförtroende. Ibland kan det vara till hjälp att få en annan persons perspektiv och stöd under processen.

Kom ihåg att förbättra självförtroendet är en process som tar tid och ansträngning, så var tålmodig och var snäll mot dig själv under resans gång. Genom att arbeta med dessa strategier kan du gradvis öka ditt självförtroende och uppnå en mer positiv och tillfredsställande syn på dig själv.