Läs mer om recidiverande depression

Har du eller en närstående fastnat i mönster av återkommande depressioner? Det finns flera sätt att behandla recidiverande depression, läs mer nedan.

Depression

Prata med en psykolog online hos Mindler

  • Videosamtal för 100kr kronor (eller frikort)

  • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)

  • Ingen väntetid

  • Mindler är en del av primärvården

Psykologer som arbetar hos Mindler

Vi har flera psykologer som kan hjälpa dig

Vad är recidiverande depression och vad betyder det?

Recidiverande depression betyder återkommande depression, och innebär ett tillstånd som återkommer efter en tid av att ha varit symptomfri. Till skillnad från kronisk depression – som är ett konstant tillstånd av depressionssymtom – så innebär en recidiverande depression att symtomen upphör och sedan återkommer.

Läs mer om vad depression faktiskt innebär.

Orsaker till recidiverande depression

Precis som för en debuterande depression kan ett recidiv (återfall) ske av en utlösande händelse, eller smyga sig på utan ett tydligt händelseförlopp. Ju tidigare i livet en depression debuterar, desto större risk för ett återfall eller återinsjuknande senare i livet. Depressionerna upplevs ofta bli svårare och mer långvariga ju fler recidiv som sker. Det är därför viktigt att få behandling i tid.

Kriterier för återkommande depression

För att uppfylla kriterierna för recidiverande depression behöver personen uppvisa återkommande depressionssymptom efter en tid utan symptom. Varje episod i recidiverande depression kan delas in i mild, medelsvår eller svår.

Varför får jag återkommande depressioner?

Det finns ingen allmängiltig orsak till varför vissa återfaller i recidiverande depression medan andra förblir friskförklarade. Flera faktorer kopplade till miljö och genetik spelar in när det kommer till hur lätt depressionssymtom kan väckas igen. I en psykologisk behandling kartläggs sårbarheter samt triggande händelser och situationer. På så sätt kan en lära sig att vara uppmärksam på kommande risksituationer, samt lära sig strategier för att hantera och komma ur sin depression.

Behandling för recidiverande depression

Behandlingen för recidiverande depression skiljer sig inte nämnvärt från vid en debuterande depression. Däremot läggs stort fokus på vidmakthållandeplan – att personen efter avslutad behandling skall ha goda kunskaper och verktyg för att hantera återkommande tecken på sämre mående och lära sig verktyg för att arbeta förebyggande.

Läs mer om behandling vid depression här.

Sjukskrivning vid återkommande depressioner

Varje depressionsepisod är individuell, vilket innebär att det krävs en enskild bedömning gällande sjukskrivning. Ibland mår en bättre av att arbeta – genom att kunna hålla sig aktiv och känna sig produktiv – medan det i andra fall är så pass stor belastning att arbeta att sjukskrivning är att föredra. Bedömningen skall alltid göras med utgångspunkt i den enskilda individens mående, och vad som behövs för ett gott tillfrisknande.

Recidiverande depression eller bipolär sjukdom?

Recidiverande depression har likheter med bipolaritet, som också kännetecknas av återkommande episoder av depression. Skillnaden är att det vid bipolaritet, mellan de depressiva episoderna, även förekommer perioder av mani, det vill säga: perioder av överdriven upprymdhet, energi och aktivitet. Därför är det ofta värdefullt att vid återkommande depressioner konsultera en psykolog för att utesluta bipolaritet. Läs mer hur bipolär sjukdom skiljer sig från vanliga depressioner här.