Vad gör en organisationspsykolog?

Organisationspsykologer jobbar med att förstå hur interpersonella faktorer samspelar inom organisationer och hur de påverkar individens arbetsprestation och välbefinnande.

Deras expertis sträcker sig från att hjälpa till att skapa hälsosamma arbetsmiljöer och effektiva team till att utveckla ledarskapsstrategier som främjar tillväxt och innovation.

hantera samtal

Prata med en psykolog online hos Mindler

 • Videosamtal för 100kr kronor (eller frikort)

 • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)

 • Ingen väntetid

 • Mindler är en del av primärvården

Psykologer som arbetar hos Mindler

Vi har flera psykologer som kan hjälpa dig

Vad är en organisationspsykolog?

En organisationspsykolog är en legitimerad psykolog med inriktning mot organisationspsykologi. Att få en organisation att växa innefattar en komplex interaktion av många olika faktorer. Ökade inkomster och sänkta kostnader har att göra med mer än bara billiga leverantörer och effektiva produktionsprocesser. Ett psykologiskt perspektiv på organisationsutveckling kan bidra med kunskap om medarbetarnas motivation och engagemang, ledarskapsstilar som främjar innovation och samarbete samt skapandet av en positiv arbetskultur som lockar till sig och behåller talangfulla individer. Det handlar om att förstå människors behov och beteenden för att skapa en organisation där människor trivs och företaget kan växa på ett hållbart sätt, vilket även ses ha en tydlig inverkan på bokslutet.

Vad gör en organisationspsykolog?

En organisationspsykolog arbetar allt som oftast på konsultbasis och arbetar med uppdrag som tas fram ihop med ledningen i en organisation. I ett första skede görs ofta en kartläggning av relevanta delar av organisationen för att sedan arbeta fram en målformulering följt av en handlingsplan. Företagshälsovården har ofta organisationsspsykologer anställda som nyckelpersoner i verksamheten. Vanliga uppdrag kan innefatta:

 • Konflikthantering i arbetsgrupper: Att hjälpa till att lösa och förebygga konflikter på arbetsplatsen genom att använda olika interventioner och medlingstekniker.

 • Kommunikationsprocesser: Att förbättra kommunikationsflödet inom organisationen för att främja tydlighet och förståelse mellan medarbetare och olika avdelningar.

 • Målstyrt arbete: Genom samtal och strategisk planering hjälper organisationspsykologer organisationer att tydliggöra sina värderingar och mål samt engagera medarbetarna i att arbeta mot dem. Sedan implementeras strategier och åtgärder för att säkerställa att organisationen rör sig i rätt riktning.

 • Förändringsarbete: Att stödja organisationer genom förändringsprocesser och fånga upp och hantera frustration som ofta uppstår vid förändringar.

 • Förebyggande av psykisk ohälsa: Att erbjuda stöd, utbildning och strategier för att främja välbefinnande på arbetsplatsen samt att förebygga och hantera ohälsosam

  stress.

 • Motiverande insatser och åtgärder för organisationers medarbetare: Att identifiera och tillämpa metoder för att öka motivationen och engagemanget hos anställda för att förbättra prestation och välbefinnande.

 • Grupputveckling: Att främja samarbete, tillit och effektivitet inom arbetsgrupper genom att utveckla gruppdynamik och arbetsprocesser.

 • Ledarskapsutveckling: Att erbjuda coachning och utbildning till chefer och ledare för att förbättra ledarskapsfärdigheter, förmåga att hantera personal samt att uppnå organisationens mål.

 • Utbildningstillfällen: Att bidra till medarbetarnas förståelse inom aktuella områden så som stress, återhämtning och gruppdynamik.

 • Beslutsprocesser: Att stödja organisationen genom att använda psykologisk kunskap och forskning för att förbättra beslutsfattandet och säkerställa att strategiska beslut tas på ett informerat och effektivt sätt.

 • Rekrytering: Att identifiera organisationens behov och skapa en lämplig medarbetarprofil utifrån behoven. Organisationspsykologer som fokuserar på rekrytering använder sig ofta av olika testverktyg för att identifiera en persons förmågor och personlighet i syfte att öka sannolikheten för att rätt person anställs för rollen.

Vem kan arbeta som organisationspsykolog?

Att vara legitimerad psykolog innebär att personen har en skyddad titel. Om du däremot läser titeln endast “psykolog” har personen inte en skyddad titel. För att bli legitimerad psykolog krävs en 5-årig högskoleutbildning inom psykologi samt ett års praktisk tjänstgöring (PTP) som sedan ska godkännas av socialstyrelsen.

Personer med relevant utbildning och erfarenhet kan arbeta inom området organisationspsykologi, även om de inte är legitimerade psykologer. Detta kan inkludera personer med examen i arbets- och organisationspsykologi, beteendevetenskap, HR, eller andra närbesläktade ämnen.