Sociopat

Den här artikeln handlar om vad sociopati är och vad som kännetecknar en person med sociopatiska drag. Mindlers psykologer reder ut hur sociopati hänger ihop med närbesläktade begrepp som antisocial personlighetssyndrom och psykopati.

Det är viktigt att känna till att sociopati i sig inte är en diagnos och inte heller är någonting som vi behandlar på Mindler. Om du känner igen dig i beskrivningen av sociopati och önskar hjälp kan du kontakta din vårdcentral för en psykologbedömning.

Läs mer här om vad Mindler kan hjälpa dig med.

sjalvledarskap_image

Prata med en psykolog online hos Mindler

  • Videosamtal för 100kr kronor (eller frikort)

  • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)

  • Ingen väntetid

  • Mindler är en del av primärvården

Psykologer som arbetar hos Mindler

Vi har flera psykologer som kan hjälpa dig

Vad är en sociopat?

I alla tider har människan använt olika benämningar för personer som inte följer gruppens regler och lagar och istället beter sig illvilligt mot andra människor för egen vinnings skull.

Psykopati var en av de tidigaste termerna som användes för att beskriva en viss typ av personlighetstyp. Det var dock först tidiga 1900-tal som den amerikanska psykologen George E. Partridge började använda ordet sociopati. Från början var det tänkt som en alternativ term till psykopati, men med extra betoning på ett genomgripande mönster av oförmåga att efterleva sociala normer på ett sätt som är till skada för andra människor. Vid denna tidpunkt hade termen psykopati fortfarande en betydligt bredare innebörd och användes för att beskriva en rad olika psykiska tillstånd, men snart kom psykopatibegreppet att snävas och begreppet sociopati föll allt mer i glömska.

Idag betraktas sociopati som ett föråldrat begrepp och används inte inom svensk sjukvård, men förekommer fortfarande i vardagliga sammanhang när man beskriver någon som saknar empati och inte bryr sig om hen skadar andra människor. I vissa länder är sociopati-begreppet vanligare och har en mer allmän utbredning, som till exempel i USA.

Sociopati, psykopati och antisocialt personlighetssyndrom

Som sagt är sociopati i sig inte en diagnos och benämningen används inte inom vården i modern tid. Inte heller psykopati används inom svensk sjukvård. Den diagnos som kommer närmast beskrivningen av en sociopat eller psykopat är antisocialt personlighetssyndrom. Personer som lider av antisocial personlighetsstörning karaktäriseras av en oföljsamhet gällande att efterleva lagar och sociala normer, de uppvisar ofta svårigheter att ta ansvar, har ett vilseledande och hänsynslöst beteende, brist på ånger samt irritabilitet och aggressivitet. För att diagnosen antisocial personlighetsstörning ska kunna ställas ska personen vara över arton år och uppfylla grundkriterierna för en personlighetsstörning. De antisociala dragen ska ha funnits även i barndomen och ett kriterium är att diagnosen uppförandestörning (conduct disorder på engelska) funnits där redan innan femton års ålder. I en diagnostisk utredning är det också viktigt att utesluta att de antisociala dragen inte beror på andra kliniska tillstånd.

Vad är skillnaden mellan sociopat och psykopat?

Så vad är egentligen skillnaden mellan de olika begreppen? Forskning visar att diagnosen antisocial personlighetsstörning till stor del, men inte helt och hållet, överlappar med de personlighetsdrag som beskrivs som psykopati. Strax under 4% av svenska befolkningen beräknas kunna diagnostiseras med antisocial personlighetsstörning medan färre, strax under 1% av svenska befolkningen beräknas ha personlighetsdraget psykopati. Vid antisocial personlighetsstörning betonas kriminellt och antisocialt beteende medan tonvikten i kriterierna för psykopati ligger i psykopatens hänsynslösa och utnyttjande beteende mot andra människor.

Hur kommer då sociopati-begreppet in i det hela? Jo, som ett försök att skapa ordning och reda i begreppsförvirringen som rådde på tidigt 1900-tal. Nästan vilken personlighetsavvikelse som helst kunde beskrivas med ordet psykopati och begreppet sociopati snävade som sagt in det genom att lägga tonvikten på de antisociala dragen som på 1980-talet kom att bli fokuset för diagnosen antisocial personlighetsstörning.

Vad kännetecknar en sociopat?

Om du vill läsa mer om de personlighetsdrag eller symtom som associeras med psykopati och antisocial personlighetsstörning så kan du göra det här. Där kan du även läsa om orsaker till att somliga utvecklar psykopatiska drag, hur det kan vara att ha en relation till någon med sådana svårigheter och vad du själv kan göra om du känner igen dig i symptombilden.