Lär dig mer om psykopati

I den här artikeln kan du lära dig mer om vad en psykopat är, varför man blir en och hur man ska förhålla sig till dem. läs vidare…

Mindler är Sveriges största digitala psykologmottagning.

PSYKOPATI

Psykopati är ingen diagnos. Det närmaste vi kommer en diagnos i kliniskt sammanhang är vanligen det som kallas Antisocial Personlighetsstörning. Många kopplar samman psykopati med kriminalitet och våld. Det finns idag ingen känd behandling som kan bota psykopati och den största anledningen till detta är att psykopater ofta inte själva anser att det är något fel på dem. Det är därför heller inte en grupp som vanligtvis söker sig till vården, utan snarare en grupp som drabbar andra människor.

Nedan kan du läsa mer om psykopati och psykopatiska drag. Om du har eller misstänker att du har en nära relation till någon som är psykopat och behöver någon att prata med, kan du enkelt ladda ner vår app och boka ett bedömningssamtal inom 24h med någon av våra legitimerade psykologer.

VAD ÄR EN PSYKOPAT?

Det är relativt vanligt att personer har psykopatiska drag och faller in under narcissism- och sociopat spektrumet, men att vara en renodlad psykopat är inte lika vanligt. Psykopater saknar helt empati och är samtidigt ofta intellektuella och duktiga på att läsa av människor, vilket i sin tur gör dem till otroligt skickliga manipulatörer.

KRITERIER SOM KÄNNETECKNAR EN PSYKOPAT:

•                          Ingen empati mot varken djur eller människor.

•                          Orädd, låg nivå på konsekvenstänk och impulskontroll.

•                          Intelligent och manipulativ.

•                          Ytligt känsloliv.

•                          Grandios självbild – ser sig själv som överlägsen och privilegad.

•                          Saknar samvete och är känslokall.

•                          Charmig, karismatisk och duktig på att prata.

•                          Patologiskt lögnaktig.

•                          Promiskuös.

•                          Inget ansvarstagande för sina handlingar.

•                          Ofta i brottslighet redan i tonåren.

•                          Har ofta flera domar inom olika typer av brott.

•                          Parasiterande livsstil.

Psykopater brukar ofta beskrivas som mänskliga rovdjur som är otroligt intelligenta i sitt sätt att använda manipulation för att kunna kontrollera andra för att tillfredsställa sina egna behov. Det händer att psykopater återfinns i högt uppsatta positioner.

En psykopat som är i obalans exempelvis pga missbruk, eller som på annat sätt inte kan hantera sin personlighetsstörning kan vara mycket farlig både för människor i sin närhet och för samhället i stort, på grund av sin våldsbenägenhet och oförmåga till empati.

PSYKOPATISKA DRAG, NARCISSISM OCH SOCIOPATI

Det är enkelt att blanda ihop psykopati med narcissism och sociopati – personlighetsstörningar där man ofta stämmer in under flera av kriterierna för psykopati men inte fullt ut. Man kan säga att alla dessa störningar faller in under samma spektrum där kärnan ligger i en bristande empatisk förmåga i olika grad. En psykopat har inte något samvete, skuldkänsla eller empati för vad han/hon utsätter andra människor för.

En narcissist kan t.ex. vara väldigt låst vid sin egen självbild och vara upptagen kring egna upplevelser. Detta samtidigt som hen visar på oförmåga att känna in andras känslor och upplevelser. Många narcissister kan trots detta under vissa omständigheter känna empati, även om den i grunden är störd. En sociopat kan ofta betecknas som en person som utvecklat störningar under uppväxten och blivit drabbad av samhället, medans en psykopat snarare klassas som ett problem som drabbar samhället och många gånger anses vara något som är medfött. 

VARFÖR BLIR MAN PSYKOPAT?

Man kan utveckla psykopati i vuxen ålder, men det är då vanligare med psykopatiska drag och att man inte faller in under alla kriterier. Många som forskat inom psykopati anser att det är medfött och ofta något som man märker av i mycket tidig ålder. Som barn är psykopaten i regel orädd, samt saknar impulskontroll och empatisk förmåga. Ofta kan detta visa sig i att barnet är våldsbenägen och uppvisar andra sociala avvikelser.

Det finns forskning som pekar på att psykopati är medfött och har att göra med en underliggande störning i hjärnans signalsubstanser. Det som man kunnat se i studier om psykopatens hjärna genom MRI är bland annat att de har avvikelser i amygdalan, som styr vårt känsloliv, samt att de har avvikelser i frontalloben som hjälper oss att tänka logiskt, fatta beslut och lära oss av våra misstag. Detta skulle kunna förklara varför psykopaten inte reagerar på ett känslomässigt normalt sätt och inte heller känner samvete.

Om man utgår från den normala personlighetsutvecklingen hos en människa, så klassas psykopatens beteende i allmänhet som avvikande. Män har oftare denna personlighetsstörning än kvinnor. En psykopat kan växa upp i goda familjeförhållanden där våld inte är accepterat, men dessa psykopater tenderar då att utveckla ett ännu starkare manipulativt och våldsamt beteende. Personer som lider av missbruk kan också till följd av sitt missbruk falla in under kriterierna för antisocial personlighetsstörning.

PSYKOPATI OCH INTELLIGENS

Ett känt uttalande gällande psykopater är att de skulle ha ett högre IQ än majoriteten, vilket stämmer i vissa fall. Eftersom en psykopat främst opererar från sitt intellekt och inte upplever ett starkt känsloliv, är det enkelt för dem att vara uträknande och sedan använda detta i sina manipulationer av omgivningen.

En intelligent psykopat använder ofta andra personer till att göra saker åt dem, som t.ex. brott eller utpressning. En ointelligent psykopat har större benägenhet att “synas” i samhället eftersom de tenderar att oftare begå våldsamma brott med en låg impulskontroll. En psykopat kan klassas som en mästare på att manipulera och måste på detta sätt hålla ordning på sina egna lögner för att inte avslöja sig själv. Många psykopater är medvetna om sin natur och får en kick av att kunna kontrollera andra människor, och för att lyckas med detta använder de sitt intellekt som är helt frånkopplat från känslor och empatisk förmåga.

PSYKOPATI HOS KVINNOR

Psykopati är främst förekommande hos män, men finns även förekommande hos kvinnor. Medan manliga psykopater ofta tenderar att vara mer utåtagerande fysiskt farliga, är kvinnliga psykopater mer kända för att dupera sin omgivning.

Den kvinnliga psykopaten kan beskrivas som listig och utnyttjar ofta den stereotypa synen på kvinnlighet genom att flirta och anspela på sexualitet. En psykopat, oavsett om denna är man eller kvinna, saknar förmågan att kunna sätta någon annan i första rummet, utan anser alltid sig själv som högre stående.

KÄNNETECKEN HOS KVINNLIGA PSYKOPATER:

•                          Karismatiska och frispråkiga.

•                          Bryr sig inte om normer, regler eller lagar.

•                          Listiga och duktiga på att dupera sin omgivning.

•                          Använder sig ofta av sin sexualitet för att manipulera.

•                          Brottsbenägenhet (dock oftast andra typer av brott än den manlige psykopaten).

•                          Saknar samvete.

Kvinnliga psykopater målas ofta upp att vara duktiga på att prata för sig och kan ofta uppfattas som karismatiska och charmiga vid första anblick. De är ofta skickliga verbala manipulatörer och eftersom de saknar den empatiska förmågan har de därför enkelt för att ljuga.

Eftersom psykopater själva inte känner någon skuld är det mycket svårare att avgöra när de ljuger. Kvinnliga psykopater är även väldigt duktiga på att manipulera på ett subtilt sätt, där offret inte själv inser att denna blivit manipulerad förrän efteråt.

ATT HA EN RELATION MED EN PSYKOPAT

Psykopater har som regel svårt att bibehålla nära relationer till andra på grund av sitt ytliga känsloliv och tenderar därför ofta att dra sig till karriärtrappan, där de enklare kan komma upp i rang och utnyttja sina manipulativa karaktärsdrag.

Att vara i en nära relation med en psykopat kan vara mycket förödande, eftersom psykopaten saknar förmågan att känna djupa känslor. De dränerar ofta sina partners på energi och väljer ofta empatiska människor som en kontrast till sig själva. Genom att välja en empatisk person är det enklare för psykopaten att manipulera och kontrollera personen känslomässigt.

Det är även vanligt att det är svårt att lämna psykopaten då de tenderar att vara kontrollerande. Om du upplever att du är fast i en relation med en psykopat bör du söka hjälp hos omgivningen för att kunna få stöd att ta dig ut ur relationen. Om du lider av men från vad du blivit utsatt för och behöver komma i kontakt med en psykolog, kan du ladda ner vår app och boka en första bedömningstid inom ett dygn.

BEHANDLINGSMETODER FÖR PSYKOPATI

Det finns idag delade meningar, men en stor del av den forskning som finns att tillgå gällande psykopati pekar på att det inte är möjligt att bota psykopati eftersom det är medfött. Främst tycks psykopati peka på vara genetiskt och bero på obalanser i hjärnans hormoner och signalsubstanser som är kopplade till humör och personlighet. Eftersom psykopaten själv i regel inte anser sig behöva hjälp (om personen själv önskar få hjälp, så är denna med större sannolikhet en narcissist eller sociopat) är det därför svårt att arbeta ut någon fungerande behandling.

Om man skulle leka med tanken att en psykopat själv hade bett om psykologisk hjälp, hade kanske utgångsläget sett annorlunda ut. Det finns många behandlingsmetoder inom psykologi som är till hjälp för beteendeförändringar. En psykopat kan vara fullt medveten om att en handling är fel, men trots detta inte påverkas negativt känslomässigt. Eftersom man har kunnat se att psykopater har fler avvikelser i frontallob och amygdala under hjärnröntgen så kan medicinering till viss del hjälpa en psykopat.

Även om behandling i form av medicin eller terapi kan hjälpa att lindra symtom hos psykopaten, är det inte samma sak som att bli botad. Med andra ord innebär det att psykopaten med behandling kan lära sig att få en bättre social förmåga och kunna fungera bättre i sitt liv, men det är inte möjligt att balansera psykopatens empatiska förmåga så att den blir återställd.

För personer som blivit drabbade av psykopater finns desto större utarbetade psykoterapeutiska  behandlingar till hjälp, inkl. kognitiv beteendeterapi där personen kan lära sig att bryta sina destruktiva relationsmönster.

Senast uppdaterad: 2021.09.15