Psykopati

Den här artikeln handlar om vad psykopati är och vad som kännetecknar en person med psykopatiska drag. Mindlers psykologer reder ut hur psykopati hänger ihop med närbesläktade begrepp som antisocial personlighetsstörning och sociopati.

Det är viktigt att känna till att psykopati i sig inte är en diagnos och inte heller är någonting som vi behandlar på Mindler. Om du känner igen dig i beskrivningen av psykopati och önskar hjälp kan du kontakta din vårdcentral för en psykologbedömning. Läs här mer om vad Mindler kan hjälpa dig med.

Om du har en relation till någon med psykopatiska drag som påverkar dig negativt, så kan du söka hjälp för medberoende här.

Prata med en psykolog online hos Mindler

 • Videosamtal för 100kr kronor (eller frikort)

 • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)

 • Ingen väntetid

 • Mindler är en del av primärvården

Psykologer som arbetar hos Mindler

Vi har flera psykologer som kan hjälpa dig

Psykopati, sociopati och antisocial personlighetsstörning

Psykopati är någonting som de flesta kanske associerar till filmer om seriemördare och hemska våldsbrott, men det är också en term som allt mer smugit sig in i det alldagliga språkbruket på senare år, ofta när man vill beskriva någon utan empati eller en person som beter sig illa mot andra människor. Kanske har du hört talas om olika begrepp så som psykopat, sociopat och antisocial personlighetsstörning och funderar på vad som skiljer dem åt.

Psykopati i sig är ingen diagnos, utan kan betraktas som ett personlighetsdrag. Det närmaste vi kommer en diagnos i kliniska sammanhang är diagnosen antisocial personlighetsstörning som karaktäriseras av oföljsamhet gällande att efterleva lagar och sociala normer, oansvarigt, vilseledande och hänsynslöst beteende, brist på ånger samt irritabilitet och aggressivitet. För att diagnosen antisocial personlighetsstörning ska kunna ställas ska personen vara över arton år och uppfylla grundkriterierna för en personlighetsstörning. De antisociala dragen ska ha funnits även i barndomen och ett kriterium är att diagnosen uppförandestörning (conduct disorder på engelska) funnits där redan innan femton års ålder. I en diagnostisk utredning är det också viktigt att utesluta att de antisociala dragen inte beror på andra kliniska tillstånd.

Sociopati, ett annat begrepp som ofta använts synonymt med psykopati och antisocial personlighetsstörning, betraktas idag som ett föråldrat begrepp och används inte inom svensk sjukvård, men förekommer fortfarande i en del länder som till exempel USA.

Så hur hänger de olika begreppen ihop? Forskning visar att diagnosen antisocial personlighetsstörning till stor del, men inte helt och hållet, överlappar med personlighetsdraget psykopati. Strax under 4% av svenska befolkningen beräknas kunna diagnostiseras med antisocial personlighetsstörning medan färre, strax under 1% av svenska befolkningen beräknas ha personlighetsdraget psykopati. Man kan alltså säga personer med antisocial personlighetsstörning har psykopatiska drag, men att psykopatibegreppet också innefattar fler egenskaper. Vid antisocial personlighetsstörning betonas kriminellt och antisocialt beteende medan tonvikten i kriterierna för psykopati ligger i psykopatens hänsynslösa och utnyttjande beteende mot andra människor.

Vad kännetecknar en psykopat?

Den kanadensiska forskaren och psykologen Robert D. Hare har bidragit stort till psykopatiforskningen, bland annat genom att utveckla ett självskattningstest som kallas The Hare Psychopathy Checklist (PCL). Nedan följer några av de drag som testet inbegriper och som anses vara karaktäristiska kännetecken psykopati:

 • Talfärdighet och charm

 • Förhöjd självuppfattning med grandiosa föreställningar

 • Behov av spänning och blir lätt uttråkad

 • Patologisk lögnaktighet

 • Bedrägligt och manipulativt beteende

 • Saknar ånger och skuldkänslor

 • Flackt, ytligt känsloliv

 • Bristande empatisk förmåga

 • Bristande självkontroll som till exempel visar sig i lättväckt aggressivitet

 • Tidiga beteendeproblem i barndomen som till exempel ungdomsbrottslighet

 • Ansvarslöshet till exempel som förälder eller i sitt yrkesliv

 • Uppträder dominant i förhållande till andra

 • Sexualitet som präglas av promiskuitet och egoism

Orsaker till psykopati

Personlighetsdraget psykopati uppstår som en samverkan mellan arv och miljö. Forskarna har konstaterat att det finns genetiska riskfaktorer som är medfödda, men också att en persons uppväxtmiljö har en stor påverkan. Miljöfaktorer som visat sig betydelsefulla i studier av antisocial personlighetsstörning är tidiga upplevelser av vanvård, fysiskt och sexuellt våld under uppväxten samt psykiatriska besvär i form av uppförandestörning eller empatisvårigheter under barndomen. Man kan alltså födas med en sårbarhet för att utveckla personlighetsdraget psykopati, men sedan avgör miljöfaktorerna hur generna tar sig uttryck.

Behandlingsmetoder för psykopati

I dagsläget finns ingen behandlingsform som visat på tillräckligt goda resultat inom forskningen för att kunna entydigt rekommenderas vid behandling av psykopatiska drag eller antisocial personlighetsstörning. Det pågår dock mycket forskning och bland annat har behandlingsmetoden mentaliseringsbaserad terapi — som fokuserar på att öka förståelsen för sina egna och andras känslor, tankar och handlingar — visat på lovande resultat i mindre forskningsstudier. Forskare tror att behandlingen ska kunna hjälpa personer med antisocial personlighetsstörning att öka sin impulskontroll, förbättra känslohanteringen och bidra med bättre förutsättningar för nära relationer.

Annan forskning tyder på vikten av att rikta behandlingsinsatser mot familjer vars barn uppvisar besvär med normbrytande beteende, svårigheter med känslohantering och bristande empati. Generellt visar forskningen att det är extra viktigt att arbeta med positiv förstärkning och helt undvika bestraffning i uppfostran av barn med den typen av beteendeproblem.

Att ha en relation med en psykopat

Psykopater har som regel svårt att bibehålla nära relationer till andra. Att försöka vara i en nära relation med en psykopat kan bli väldigt ansträngande, eftersom psykopaten ofta saknar förmågan att känna djupa känslor och känslomässig empati. Om du upplever att någon du inlett en relation med verkar uppvisa sådana drag som beskrivits i den här texten gör du bäst i att snabbt avbryta kontakten. Forskningsstudier visar tyvärr att de relationella besvär psykopater har med självupptagenhet, manipulativa drag och brist på empati mycket sällan försvinner över tid.

Om relationen redan är etablerad är det vanligt att det är svårt att lämna då personer med personlighetsdraget psykopati kan vara manipulerande och kontrollerande. Om du upplever att du har svårt att avsluta en destruktiv relation bör du söka hjälp i din omgivning för att kunna få stöd att ta dig ur relationen. Det är vanligt att må dåligt av vad man blivit utsatt för i relationen, både under tiden och efteråt, och om du behöver komma i kontakt med en psykolog kan du ladda ner vår app och boka in ett bedömningssamtal hos en av våra psykologer. Om du har utsatts för våld kan du alltid få stöd via din hemkommuns verksamhet för våldsutsatta eller anonymt via Kvinnofridslinjen.

Läs mer om medberoende och få hjälp.

Att söka hjälp som psykopat

Personer med personlighetsdraget psykopati upplever oftast inte själva att det är något fel på dem och det är väldigt ovanligt att de söker hjälp för sina psykopatiska drag. Däremot kan det hända att de söker hjälp för oönskade konsekvenser av sin livsstil som till exempel missbruk eller relationsproblem. Om du känner igen dig i beskrivningen av psykopati eller antisocial personlighetsstörning och önskar hjälp kan du kontakta din vårdcentral för en första psykologbedömning. Om det bedöms vara aktuellt att undersöka frågan vidare kan en utredning genomföras inom psykiatrin.