Lär dig mer om psykopati

I denna artikel kan du lära dig mer om psykopati.

Mindler är inte rätt insats att söka sig till för psykopati.

Prata med en psykolog online hos Mindler

  • Videosamtal för 250 kr (0 kr vid frikort)
  • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)
  • Tid inom 24h
  • Mindler är en del av primärvården

Boka ett möteBoka ett möteBoka ett möte

Psykopati

Psykopati är ingen diagnos utan är mer att förstå som ett personlighetsdrag. Det närmaste vi kommer en diagnos i kliniska sammanhang är diagnosen antisocialt personlighetssyndrom men forskning visar att den diagnosen bara överlappar delvis med personlighetsdraget psykopati. Strax under 4% av befolkningen beräknas kunna diagnostiseras med antisocialt personlighetssyndrom medan färre, strax under 1% av befolkningen, beräknas ha personlighetsdraget psykopati.

Många kopplar samman psykopati med kriminalitet och våld, och det finns ett samband där personlighetsdraget beräknas förekomma hos ungefär 15% av de som är dömda till fängelse. Men inte alla med personlighetsdraget är våldsamma eller begår brott.

Personer med personlighetsdraget psykopati upplever ofta inte själva att det är något fel på dem. Därför söker de sig inte till behandling för att försöka uppnå förändring vilket innebär att personlighetsdraget ofta är stabilt. Den forskning som finns över när personer med personlighetsdraget ändå gått i terapi visar tyvärr inte heller hittills positiva utfall.

Nedanför kan du läsa mer om psykopati och psykopatiska drag.

Vad är psykopati?

Personlighetsdraget psykopati finns hos strax under 1% av befolkningen. Forskning visar att personer med personlighetsdraget ofta har neurokognitiva nedsättningar vad gäller känslomässig lyhördhet, förstärkningsbaserat beslutsfattande och uppmärksamhet. En person med psykopatiska drag saknar helt eller har brist på affektiv empati. Hen kan däremot ha en förmåga till kognitiv empati, vilket kan göra de här personerna är skickliga på att läsa av andra människor och därmed till framgångsrika i att manipulera andra.

Kriterier som kännetecknar psykopati:

• Avsaknad av affektiv empati 

• Manipulativ

• Behov av stimulation (blir lätt uttråkad)

• Dålig kontroll över sitt egna beteende

• Impulsivitet

• Avsaknad av skuld och ånger

• Charmig och karismatisk 

• Ljuger ofta

• Ytliga relationer och promiskuöst sexuellt beteende

• Oförmåga att ta ansvar för sina handlingar

• Grandios självuppfattning

• Avsaknad av realistiska framtida mål

• Ungdomsbrottslighet och tidiga beteendeproblem

Narcissism, sociopati och samsjuklighet

I vardagssamtal kan begreppen narcissism och sociopati användas som synonymer till psykopati. Sociopati är inget uttryck som förekommer i nutida forskning, definitionen har varierat mellan åren och begreppet förstås bäst som populärvetenskapligt. Narcissistiskt personlighetssyndrom är en diagnos som innebär ett stort behov av att hävda sig själv, en mycket överdriven självbild och en brist på medkänsla inför andra människor. En person med diagnosen tror sig ofta ha stora talanger och fantiserar om stor framgång, makt, skönhet, och status. Hen förväntar sig beundran från andra, kan upplevas som arrogant och utnyttjar ofta andra för sina egna behov. Det här innebär att det finns viss överlappning mellan personlighetsdraget psykopati och diagnosen narcissistiskt personlighetssyndrom. 

En person med personlighetsdraget psykopati har också större risk än befolkningen i stort att diagnostiseras med ADHD, emotionellt instabilt personlighetssyndrom och missbruksproblematik.

Hur kommer det sig att en får personlighetsdraget psykopati?

Personlighetsdraget psykopati uppstår som en samverkan mellan arv och miljö. Forskarna ser hur det finns genetiska riskfaktorer som är medfödda och som ärvs i generationer, men också hur en persons uppväxtmiljö har en stor påverkan. Ett varmt och vänligt föräldraskap med föräldrar som är lyhörda och stabila förebygger personlighetsdraget psykopati, medan stress hos mamman när hen är gravid, misshandel och försummelse under uppväxten, föräldrar som använder strikta uppfostringsmetoder, föräldrar som uttrycker mycket negativa känslor och desorganiserad anknytning med viktiga anknytningspersoner istället ökar risken för att en person ska utveckla personlighetsdraget. 

Barn som har en hög risk att utveckla personlighetsdraget psykopati är orädda, har svårigheter med impulskontroll och med emotionell empati. Andra riskfaktorer är att barnet är hårdhänt eller våldsamt med andra barn eller djur, eller att hen på olika sätt har svårt att bete sig positivt med andra.

Att ha en relation med en psykopat

Psykopater har som regel svårt att bibehålla nära relationer till andra. Att försöka vara i en nära relation med en psykopat kan bli väldigt ansträngande, eftersom psykopaten saknar förmågan att känna djupa känslor och känslomässig empati. Om du upplever att någon du inlett en relation med verkar uppvisa sådana drag som beskrivits i den här texten gör du bäst i att snabbt avbryta kontakten.

De dränerar ofta sina partners på energi och väljer ofta empatiska människor som en kontrast till sig själva. Genom att välja en empatisk person är det enklare för psykopaten att manipulera och kontrollera personen känslomässigt.

Om relationen redan är etablerad är det vanligt att det är svårt att lämna då personer med personlighetsdraget psykopati kan vara manipulerande och kontrollerande. Om du upplever att du har svårt att avsluta en destruktiv relation bör du söka hjälp hos din omgivning för att kunna få stöd att ta dig ut ur relationen. Om du upplever psykisk ohälsa utifrån vad du blivit utsatt för i relationen och behöver komma i kontakt med en psykolog kan du ladda ner vår app och boka en bedömningstid med en av våra psykologer.

Behandlingsmetoder för psykopati

Personer med personlighetsdraget psykopati upplever ofta inte själva att det är något fel på dem. Därför söker de sig inte till behandling för att försöka uppnå förändring vilket innebär att personlighetsdraget ofta är stabilt. Den forskning som finns över när personer med personlighetsdraget ändå gått i terapi visar tyvärr inte heller hittills positiva utfall, ofta utifrån att personerna väljer att hoppa av behandlingen innan den slutförs. Men det finns studier med lovande resultat när behandlingen inriktats på de neurokognitiva funktionsnedsättningarna som hänger ihop med personlighetsdraget psykopati. Det finns många behandlingsmetoder inom psykologi som är till hjälp för beteendeförändringar som då skulle kunna kunna bli aktuella.

Forskning visar att insatser baserade på KBT riktade mot föräldrar som har barn i tonåren som uppvisar behov av stöd i att bete sig varmt och vänligt mot andra kan vara en värdefull förebyggande insats (men det är viktigt att tänka på att de flesta barn som uppvisar svårigheter i social kontakt med andra inte utvecklar personlighetsdraget psykopati). Generellt visar forskningen att det är extra viktigt att arbeta med positiv förstärkning och helt undvika bestraffning i uppfostran av barn som uppvisar beteendeproblem.

För personer som upplever psykisk ohälsa efter att ha blivit utsatta för andras negativa beteende finns det psykologiska insatser som möjliggör för hen att lära sig att bryta sina destruktiva relationsmönster.

Senast uppdaterad: 2022.04.20