Lär dig om Asperger syndrom

På den här sidan kan du lära dig mer om Asperger syndrom

Mindler kan ej genomföra utredningar eller sätta diagnos. Våra psykologer kan däremot hjälpa dig med att hantera besvär kopplade Asperger.

Mindler är Sveriges största digitala psykologmottagning. Vi är en del av primärvården vilket innebär att ett samtal med någon av våra psykologer kostar som ett vanligt vårdbesök.

Prata med en psykolog online hos Mindler

  • Videosamtal för 250 kronor (eller frikort)
  • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram

Ladda ner appen och boka ett samtal med någon av våra 250 psykologer redan idag. Vi garanterar dig en tid inom 24 timmar.

Boka ett möteBoka ett möteBoka ett möte

Vad är Aspergers syndrom?

Aspergers syndrom är en funktionsnedsättning som på många sätt liknar autism. Individer med Aspergers syndrom har svårare att utveckla sociala färdigheter och avläsa andras känslor. Detta påverkar det sociala samspelet och gör det svårare att knyta kontakter.

Vad innebär Aspergers syndrom?

Tidigare diagnostiserades Aspergers syndrom separat från autism. Diagnosen har dock under senare åren sammanförts med autism under begreppet autismspektrumtillstånd.
Även om folk som lider av högfungerande autism eller Aspergers ofta har en brist på sociala färdigheter, så är deras andra kognitiva färdigheter opåverkade.
Folk med Aspergers har dessutom ofta specifika och repetitiva kroppsrörelser. De har också en tendens att föredra aktiviteter som kräver stort fokus på specifika detaljer och systematisering, vilket för utomstående lätt kan se ut som besatthet eller tvångsbeteende. Vissa visar en otrolig förmåga att fokusera hårt inom förhållandevis smala och icke-sociala ämnesområden. Det kan vara saker som fotbollsstatistik eller tågscheman.

Hur många har Aspergers syndrom?

År 2015 beräknades antalet med Aspergers globalt vara 37,2 miljoner. Detta är ungefär 0,5% av den globala befolkningen. Eftersom Aspergers sedan 2013 klassificeras som en del av autismspektrumtillståndet, så har en fullkomligt tydlig diagnos av just Aspergers blivit svårare. Problemet är att Aspergers syndroms symptom liknar högt fungerande autism, vilket orsakar en uppdelning i diagnostiken.

I Sverige har 1–2 procent av befolkningen en diagnos inom autismspektrumtillståndet. Därtill hör både Aspergers och autism. Frekvensen av fall har en tendens att öka i takt med industrialisering, vilket tros ha att göra med förbättrade diagnostiska metoder och ökad möjlighet för människor att söka professionell sjukvård.

Vad beror Aspergers syndrom på?

Sammanfattningsvis beror Aspergers på förändringar i hjärnan. Exakt vad som orsakar dessa förändringar har inte lyckats fastställas. En kombination av genetiska faktorer och specifika miljömässiga faktorer har identifierats som potentiellt bakomliggande orsaker. Män har en större risk att utveckla Aspergers, men någon orsak till detta har ännu inte hittats.

Beror Aspergers på genetik eller miljö?

Precis som autism så har Aspergers syndrom en stark ärftlig komponent. Däremot så är sättet som Aspergers genetiskt överförs väldigt komplext. Även om en bebis kan ärva vissa gener som ökar anlaget för Aspergers, så tror läkare att vissa miljömässiga kriterier måste uppfyllas för att Aspergers faktiskt ska framträda hos barnet.

Man har lyckats kartlägga många gener som man tror ligger bakom en ökad risk för diagnosen och sökandet verkar inte upphöra inom snar framtid. Forskare arbetar också intensivt med att försöka hitta de miljömässiga faktorer som får generna att framträda.

När man diagnostiserar Aspergers syndrom (eller autismspektrumtillstånd) så är också familjens medicinska historik relevant. Finns det någon familjemedlem som tidigare diagnostiserats med Aspergers? Något syskon? Allt detta tas med i bedömningen när en diagnos görs.

När märker man Asperger?

Aspergers syndrom märks tidigt, oftast redan som barn. Man kanske märker att barnet har en minskad benägenhet att hålla ögonkontakt, eller en oförmåga att hantera sociala situationer. Man märker det tydligast i hur barnet interagerar med människor i sin omgivning. Barnet kanske inte riktigt vet hur man ska svara när man blir tilltalad, och föredrar att undvika socialt komplicerade situationer.

När barnet blivit något äldre kanske man märker en oförmåga att tolka kroppsspråk och ansiktsuttryck, vilket kan leda till socialt utanförskap, som också i sig är ett tecken.

Ett annat tecken kan vara att barnet inte visar sina känslor. Personer med Aspergers syndrom känner precis lika mycket känslor som andra, men de har bara svårare att visa dem. Personer med Aspergers kanske inte ler när de är glada eller visar nedstämdhet lika tydligt. Personer med Aspergers har också en tendens att prata i en mer platt och monoton röst.

När diagnostiseras Aspergers?

Aspergers syndrom visar sig vanligtvis senare än autism. Eftersom det kortfattat är en mildare form av autism, alltså högfungerande autism, så blir det svårare att konkret avgöra om barnets karaktärsdrag beror på diagnosen eller inte. Medelåldern för diagnos av Aspergers syndrom är 8–11 år.

När utvecklas Aspergers?

Att fastställa när Aspergers eller högfungerande autism utvecklas är en av psykologins största obesvarade frågor. Autism kan inte med säkerhet diagnostiseras innan barnet nått åtminstone två års ålder. Många föräldrar rapporterar dock att de upptäckt symptom och tecken tidigare än så, vilket tyder på att våra diagnostiska metoder inte är tillräckligt välutvecklade.

De flesta medicinska åkommor orsakas av underliggande processer som pågår innan diagnosbilden blir tydlig.

Ta artrit och dyslexi som exempel. Dina leder bryts ned långt innan du börjar känna smärta och dyslexi visar sig inte innan barnet börjar läsa.

Teorin bakom hur autism utvecklas grundar sig i dessa medicinska principer. Vi vet till exempel att om fostret utsätts för gifter under graviditeten, eller om det sker problem under förlossningen, så kan hjärnans utveckling störas. Detta kan i sin tur leda till att barnet utvecklar Aspergers.

När upptäcks Aspergers?

En Aspergersdiagnos ställs som sagt vanligtvis vid 8–11 års ålder. Anledningen till att diagnosen är mer svårdiagnostiserad än autism, är att symptomen är mer nyanserade. Barnet kan dessutom ha utvecklat kompensationsmekanismer som gör att symptomen blir ännu mer otydliga. Det ställs därmed höga diagnostiska krav på läkaren, vilket innebär att saker som sjudomshistorik i familjen och samtal med närstående blir relevanta för att fastställa barnets tidigare beteendemönster.

När debuterar Aspergers?

Aspergers syndrom kan debutera när som helst, men vanligtvis vid 8–11 års ålder. Eftersom människor ibland utvecklar förhållandevis starka kompensationsmekanismer så blir diagnosen snäppet svårare att ställa ju äldre man blir.

Vem utreder?

Läkare och/eller psykolog inom specialistvården, dvs. habiliteringen, vuxenpsykiatrin eller barn- och ungdomspsykiatrin.

Hur märks det att någon har Aspergers

Aspergers syndrom är tydligast i hur personen agerar socialt. Brist på ögonkontakt, nedsatt förmåga att tolka ansiktsuttryck och andras känslor samt repetitiva kroppsrörelser är alla tecken.

Symptomen är vanligtvis inte lika tydliga som när det kommer till autism, och blir med åren oftast svårare att diagnostisera då individuella kompensationer för den nedsatta förmågan redan finns på plats.

Hur utmärker sig någon som har Aspergers?

Personer med Aspergers syndrom är mer eller mindre handikappade i sin förmåga att känna igen andras tankar, känslor och intentioner. Detta leder i sin tur till att andras människors beteenden blir svårtolkade. Detta innebär att träffsäkerheten på empatin inte är lika hög.

Empati är en grundläggande pelare när det kommer till sociala interaktioner, vilket innebär att folk med Aspergers har svårare för att bygga hållbara relationer. Vanligt är också en oförmåga att känna igen sin egen empatibrist, vilket kan leda till frustration i relationerna.

Den sociala nedsättningen ligger till grund för en diagnos, men det finns även andra mindre grundläggande symptom som Aspergers kännetecknas av.

Speciella intressen

Ett vanligt symptom när det kommer till såväl autism som Aspergers är att personen blir hyperfokuserad på ett ämne. Oftast är detta ämne systematiskt i sin natur.

Tvångsmässighet

Det är vanligt att människor med Aspergers har ett fast vardagsmönster som ofta kan tolkas som tvångsmässighet. Vissa människor med Aspergers rapporterar att de helt enkelt föredrar en omgivning och vardag som är rigid och strukturerad, just för att förhindra den sensoriska överbelastning som lätt sker om du lider av Aspergers.

Att vara partner/anhörig till någon med Asperger

Även om man bortser från Aspergers syndrom, så kan det vara en lång och krävande process att bygga upp en stabil relation. Med Aspergers kan det däremot bli en ännu större utmaning. Att ha en relation tillsammans med någon som lider av Aspergers kan göra kommunikation, social anknytning och känslomässiga band svårare att etablera. Man måste vara beredd på frustration, stress och missförstånden. Men om man är villig att arbeta hårt för att det ska fungera, så kan man ändå komma långt.

Bristen på empati gör många delar av förhållandet svårt. Sexuell kommunikation blir svårare, då människor med Aspergers vanligtvis har svårare att använda kroppsspråk för att kunna utläsa vad partner gillar. Det är därför viktigt att hela tiden hålla en öppen dialog i sovrummet, så att det inte sker några missförstånd.

Att vara förälder till någon med Aspergers syndrom

Om ditt barn har Aspergers är det viktigt att du som förälder först och främst är förstående. Det är viktigt att läsa på så mycket som möjligt om diagnosen, och bilda en förståelse för hur du ska agera i olika situationer. Gå gärna till en läkare eller psykolog för att få konkreta råd på hur du ska hantera just din situation.

Det är viktigt att inte bli arg på ditt barn på grund av brister som hen själv inte kan kontrollera. Till exempel så kan du inte alltid förlita dig på att ditt barn förstår exakt vad du känner, vilket innebär att verbal kommunikation helt plötsligt blir viktigare.

Aspergers och andra diagnoser

ADHD

Cirka 60–70 procent av människor som fått en Aspergersdiagnos visar också symptom som passar en ADHD-diagnos. Vissa patienter med Aspergers svarar också väl på medicin som används för att behandla ADHD.

Autism

Sedan 2013 klassificeras Aspergers som en del av autismspektrumtillståndet, vilket helt enkelt innebär att det är en variant av autism. Symptomen är därmed väldigt lika. Aspergers urskiljer sig från autism i den bemärkelsen att symptomen inte är lika grova och funktionsnedsättande. Aspergers har under senare åren blivit mer och mer synonymt med högfungerande autism, och skiljer sig ytterst lite, om något alls.

Bipolär

Enligt en ny studie uppvisar cirka 27 procent av barn med autism symptom som kan kopplas till bipolär sjukdom. Forskningen är dock delad, och vissa påstår att kopplingen inte alls är så stark.

HSP

Att vara högkänslig är ett avgörande symptom för att diagnostiseras med autism, vilket också lett till att det finns stort överlapp mellan HSP och Aspergers.

Att förklara Aspergers för ett barn

Om du har ett barn med Aspergers syndrom är det viktigt att din kommunikation är tydlig. Barn utan Aspergers kan bättre förstå dina känslor genom att bara avläsa ditt kroppsspråk och ansiktsuttryck, medan ett barn med Aspergers kräver utförliga förklaringar för hur du känner och mår.

Genom att konstant förklara hur du själv känner, och vad som fick dig att känna som du gör, så kan du hjälpa barnet att bygga upp en förståelse för hur deras beteende påverkar andra. Att göra detta så tidigt som möjligt är viktigt för att barnet ska kunna bilda bra relationer i framtiden.

Att dessutom förklara för barnet att deras förmåga att tolka andras känslor är nedsatt, så kan du hjälpa dem att bygga upp en kompensationsteknik så att de lättare kan passa in.

Aspergers och nära relationer

Människor med Aspergers har svårare att bygga stabila relationer. Det kräver mer arbete och utförligare kommunikation från båda parterna. Det är långt ifrån omöjligt om man vet vilka hinder man måste överkomma.

Aspergers och svårigheter att hantera känslor

Svårigheten att hantera sina egna och andras känslor ligger till grund för de problem folk med Aspergers upplever i vardagen. Beteendebehandling används flitigt och till stor effekt. Med mycket arbete kan man efter tid lära sig att hantera denna brist på social kompetens.

Aspergers och mediciner

Det finns ingen medicin som används för att behandla just Aspergers syndrom, men tack vare det faktum att en diagnos av Aspergers ofta överlappar andra diagnoser som ADHD, så kan medicin ändå ges.

Vilka kändisar har Aspergers syndrom?

Ytterst få kändisar väljer att gå ut med sådan privat information, men nedan är en teoretisk lista på människor som har, eller som man tror har haft, Aspergers:

  • Bill Gates
  • Karl XII
  • Isaac Newton
  • Mark Twain
  • Bob Dylan
  • Al Gore
  • Michael Jackson

Senast uppdaterad: 2022.04.20

Författare: Christoffer Björklund

Granskad av: Elin Börestam och Marie Wahlström