Mindler » Artiklar » Övrig info » Hur säkerställer Mindler vårdkvalitet?

Hur säkerställer Mindler vårdkvalitet?

Mindler är en del av primärvården i Sverige. Det innebär att vi har ett statligt uppdrag att vara en första instans dit människor kan vända sig för psykologhjälp. Det ställer höga krav på verksamheten och Mindler arbetar därför aktivt för att både säkerställa en god och säker vård men även kontinuerligt utveckla och förbättra densamma.

Här kan du läsa mer om några av sätten vi gör det på.

illustration depression-articles 2 -4_3

Prata med en psykolog online hos Mindler

  • Videosamtal för 100kr kronor (eller frikort)

  • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)

  • Ingen väntetid

  • Mindler är en del av primärvården

Psykologer som arbetar hos Mindler

Vi har flera psykologer som kan hjälpa dig

Mindler är en registrerad vårdgivare

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) utövar tillsyn över verksamheter inom socialtjänstområdet och hälso- och sjukvården, samt över hälso- och sjukvårdspersonal. Mindler är en registrerad vårdgivare och måste därmed följa samma lagar, förordningar och föreskrifter som andra offentliga vårdgivare.

Kvalitetsarbete och patientsäkerhet hos Mindler

Mindler arbetar systematiskt med att utveckla verksamhetens kvalitet och patientsäkerhet enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Det görs bland annat genom:

  • Risk- och avvikelsehantering

  • Kontinuerlig utveckling av såväl rutiner som tekniska lösningar 

  • Lyhördhet gentemot våra patienter, vars återkoppling vi lägger stor vikt vid.

Sekretess och integritet

Alla personuppgifter som hanteras av Mindler behandlas i enlighet med samma patientsekretesslagar som på en vanlig vårdcentral. Det innebär även att besök hos Mindler journalförs på samma sätt som besök på en vårdcentral.

Leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster inom hälso- och sjukvården (s k vårdgivare) måste sedan 2018 arbeta systematiskt och riskbaserat med informationssäkerhet och rapportera incidenter. Syftet med dessa krav är att uppnå en hög nivå på säkerheten i nätverk och informationssystem för samhällsviktiga tjänster. Ytterst och i praktiken handlar det om patientsäkerhet och respekt för individens integritet.

Mindler anställer enbart legitimerade och erfarna psykologer

All personal som arbetar med patienter på Mindler är legitimerade psykologer, vilket innebär att de har en psykologexamen och dessutom är godkända av Socialstyrelsen att arbeta inom hälso- och sjukvården. Psykologutbildningen är en femårig universitetsutbildning med både teoretiska och praktiska inslag. Legitimationen kräver ett års tjänstgöring efter fullbordad psykologutbildning under uppsikt av en handledare som själv varit legitimerad psykolog i minst tre år.

Utöver legitimation krävs minst ett års erfarenhet av att arbeta som psykolog för att få anställning hos Mindler. Det här innebär ett sammanlagt minimikrav på två års erfarenhet efter examen för att bli anställd som legitimerad psykolog hos Mindler. De allra flesta psykologer på Mindler har dock mycket mer erfarenhet än så. Majoriteten av våra psykologer har dessutom tillgång till teamledande psykologer som fungerar som rådgivare vid svåra bedömningar.

Fler inlägg