ALLMÄNNA VILLKOR/ANVÄNDARAVTAL

– MINDLER

 

 1. AVTALETS OMFATTNING OCH TILLÄMPLIGHET
  1. Detta Avtal/dessa allmänna villkor gäller mellan Mindler AB, org. nr. 559150-0722, (nedan ”Mindler”) och den användare/patient som registrerar sig som användare (nedan ”Användare”) på av Mindler tillhandahållen plattform för Användarkonto (se definition nedan i p ‎1.2) och tillhörande tjänster för Användare och vårdgivare (nedan ”Vårdgivare”) via webplatsen mindler.seoch genom applikationer för Android och iSO (nedan ”Appen”).
  2. Via Appen kan personer över arton (18) år registrera sig som Användare genom att skapa ett personligt konto, (nedan ”Användarkonto”), och där boka tid för kontakt med en legitimerad psykolog. Kontakten sker genom videosamtal. Vid bokning av kontakt med Vårdgivare kan Användaren lämna uppgifter om sitt tillstånd via sitt personliga Användarkonto.
  3. Under det inbokade videosamtalet kan Användaren närmare beskriva sin situation för Vårdgivaren. Baserat på Användarens uppgifter föreslår Vårdgivaren därefter lämpliga behandlingsåtgärder.
  4. Användaren ingår detta avtal (nedan ”Avtalet”). med Mindler genom att registrera ett Användarkonto, enligt de anvisningar som vid var tid framgår i Appen. Genom sin registrering av Användarkonto accepterar Användaren dessa avtalsvillkor. Avtalet ska anses ingånget när Användaren registrerat sitt Användarkonto i Appen.
  5. Användaren ansvarar för att de uppgifter, inklusive kontaktuppgifter och i förekommande fall hälsouppgifter, som denne lämnar vid Avtalets ingående är korrekta. Användaren förbinder sig att hålla sin personliga profil i Appen uppdaterad och aktuell under hela avtalstiden. Eventuella ändringar ska snarast meddelas Mindler genom uppdatering direkt i Appen eller via e-mail till info@mindler.se.
  6. Dessa avtalsvillkor/allmänna villkor, policys, instruktioner och annan information kring Mindlers tjänster finns tillgängliga i Appen.
  7. För det fall Användaren tillhandahålls tjänster enligt detta Avtal genom t.ex. ett abonnemang, ersättnings- eller löneförmån, eller centralt upphandlat avtal via arbetsgivare eller liknande, ska följande bestämmelser ej äga tillämplighet: p ‎6 – ”Avbokning av videosamtal”; p ‎10.2; och tredje meningen p ‎11 ”Force majeure”.

 

 1. APPEN OCH ANVÄNDARKONTOT
  1. För att registrera ett Användarkonto och ingå Avtal med Mindler ska Användaren vara minst arton (18) gammal och ha tillgång till ett personligt BankID för sin identifiering.
  2. Användaren är personligt ansvarig för varje handling som företas vid användning av dennes Användarkonto.
  3. Användarkontot är personligt och får endast nyttjas av den Användare som registrerat Användarkontot.
  4. Användarkonto får inte överlåtas eller upplåtas till annan.
  5. Mindler ansvarar ej för utomståendes missbruk av Användarkonto och ej heller för konsekvenser och/eller eventuella skador på grund därav.
  6. Användaren ansvarar för att dennes Användarkonto används i enlighet med detta Avtal, övriga villkor och instruktioner i Appen samt i enlighet med vid var tid gällande rätt.
  7. Användaren ansvarar personligen för den information denne lämnar i eller genom Appen.
  8. Genom att registrera ett Användarkonto i Appen bekräftar och accepterar Användaren de tekniska specifikationer, förutsättningar och begränsningar avseende Appen som framgår av Mindlers vid var tid gällande tjänste- och produktbeskrivningar som finns tillgängliga i Appen och här.
  9. Genom att registrera ett Användarkonto i Appen, bekräftar och accepterar Användaren att de kontaktuppgifter denne angivit kan användas av Mindler för att kontakta Användaren via mail- och notisutskick med information och erbjudanden. Användaren kan när som helst avregistrera sig specifikt för denna kommunikation. För ytterligare information om Mindlers hantering av bl.a. person- och kontaktuppgifter hänvisas till Mindlers personuppgiftspolicy som återfinns på Mindlers hemsida, mindler.se.
  10. Innehåll som publiceras eller tillhandahålles av Mindler i Appen utgör ett komplement till den medicinska rådgivningen som Vårdgivaren ger Användaren och är inte avsett att användas i stället för en psykologs bedömning, diagnos eller behandling för något tillstånd. Användning av Appen är endast ett komplement till den gängse vården, och är avsett som ett hjälpmedel för Vårdgivare att tillhandahålla effektiv vård till sina patienter. Mindler bär inte i något avseende ansvar som vårdgivare i förhållande till Användaren.
  11. Med hänsyn till tjänstens och Appens tekniska utformning är tjänsten begränsad till vissa specifika behandlingar. Vilka dessa är framgår vid var tid i Appen.

 

 1. PRIS OCH BETALNING
  1. Tjänsterna i Appen tillhandahålls till det pris som framgår i vid var tid gällande prislista som återfinns i Appen. Tjänstens pris framgår alltid innan bokning sker.
  2. Betalning för videosamtal, eller annan tjänst via Appen, sker innan videosamtal påbörjas eller tjänst tillhandahålls. Användare kan inte påbörja videomöte eller nyttja annan tjänst innan betalning erlagts.

 

 1. ANSVARSBEGRÄNSNING
  1. Med de begränsningar som framgår av denna p  ‎4, ansvarar Mindler för att Appen är tillgänglig enligt p ‎4.3‎, 4.4, ‎4.6‎ och 4.7 nedan. Vidare ansvarar Mindler för lagring av, av Användaren och Vårdgivaren, tillhandahållen och uppladdad information i Appen.
  2. Mindler förbinder sig att efterleva och upprätthålla det ansvar för Appen som följer av lag (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster och lag (2005:58) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.
  3. Mindlers målsättning är att Appen ska hålla hög tillgänglighet och att Användaren ska ha tillgång till sitt Användarkonto när som helst på dygnet. Användaren kan boka in videosamtal med Vårdgivare i enlighet med de bokningsmöjligheter som tillhandahålls via Appens bokningssystemet. Appen och videosamtalen tillhandahålls enligt ovan, med undantag för i Appen planerade och aviserade avbrott för underhåll eller avbrott utanför Mindlers kontroll.
  4. Mindler bär inget ansvar för avbrott i tjänsten eller tillgängligheten som uppstått på grund av: i) fel i Användarens hårdvara/utrustning, anslutande nätverk, Användarens programvara eller fel i programvara som utgör tredjepartsprodukt och som Mindler, trots att de på ett fackmannamässigt sätt försökt åtgärda eller kringgå, ej kan avhjälpa; ii) annan omständighet som Användaren ansvarar för enligt Avtalet; iii) virus eller annat angrepp på säkerheten som trots att Mindler vidtagit fackmannamässiga åtgärder; eller iv) omständighet som utgör force majeure enligt p ‎11 nedan.
  5. Fel eller avbrott i Appens funktion eller tillgänglighet ska anmälas utan dröjsmål till Mindlers kundtjänst via info@mindler.se (dygnet runt) eller via vår kundtjänsts chatt under kontorstid (kl. 9.00 – 17.00 vardagar med undantag för helgdagar).
  6. Mindler ansvarar endast för driften av Appen infattande tillhandahållande av videosamtal mellan Användare och Vårdgivare och därmed tillhörande tjänster, såsom lagring av information och annan information som tillhandahålls i Appen av Mindler. Mindler ansvarar inte under några omständigheter för vård, information eller rekommendation som Vårdgivaren ger Användaren i videosamtal eller i skrift via Appen.
  7. Mindler ansvarar inte för innehåll som länkats till eller från Appen.
  8. Fel ska i första hand åtgärdas genom felavhjälpning, om detta kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för Mindler. Mindler har alltid rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet under förutsättning att detta kan ske inom skälig tid och utan väsentlig olägenhet för Användaren. Om avhjälpande inte kan ske har Användaren rätt till skäligt prisavdrag och, med nedanstående begränsningar, ersättning för eventuell styrkt, direkt skada.
  9. Mindler kan inte tillhandahålla sådan information om Användaren som Vårdgivaren är personuppgiftsansvarig för enligt gällande rätt, och/eller sådan information som Vårdgivaren motsätter sig eller inte kan publicera i Appen.
  10. Mindler ansvarar inte i något fall för skada på grund av fel som beror på Användaren eller något förhållande som Användaren ansvarar för. Mindler ansvarar heller inte för någon form av personskada eller andra följder, som kan vara ett resultat, direkt eller indirekt, av användning eller felanvändning av information som ges, presenteras i eller hänvisas till i Appen. Mindlers ansvar är under alla omständigheter begränsat till ansvar för styrkt, direkt skada och till ett maximalt belopp motsvarande tolv tusen (12 000) kronor. Mindler svarar således inte i något fall för följdskador, utebliven vinst, utebliven förväntad besparing och/eller andra indirekta skador på grund av fel.
  11. Användaren ska i den händelse att etablerad psykologbehandling/intervention sker, veterligen vara fullt frisk i övrigt, och införstådd med att vid allvarliga symptom på ohälsa söka adekvat vård såsom vårdcentral, akutmottagning etc. Vid sådana situationer är inte Mindler rätt vårdnivå. Vid akuta självmordstankar ska användaren inte heller vända sig till Mindler utan till adekvat akutpsykiatrisk instans alternativt ringa 112 för vägledning och råd.

 

 1. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
  1. Upphovsrätt, äganderätt och andra immateriella rättigheter till Mindlers varumärken, firma, Appen och samtliga dokument som används och/eller tillhandahålles av Mindler i Appen eller på vår hemsida tillhör Mindler med ensamrätt. Detta innebär att Mindler har rätten att fritt förfoga över sådana immateriella rättigheter.
  2. All kopiering, ändring, överlåtelse och/eller annan användning av Mindlers material som inte uttryckligen skriftligen medgivits av Mindler är förbjuden. Användaren bekräftar och accepterar att otillåten användning av Mindlers immateriella rättigheter utgör ett brott mot detta Avtal.
  3. Eventuella immateriella rättigheter som uppkommer som ett resultat av Mindlers tillhandahållande av Appen och/eller andra tjänster, ska tillfalla Mindler med ensamrätt. Sådan ensamrätt inkluderar Mindlers rätt att fritt förfoga över, inklusive rätt att fritt ändra, överlåta och upplåta sådant resultat.
  4. Bestämmelserna i denna punkt ‎5 ska äga tillämpning oavsett på vilket sätt och i vilken form resultatet framställts och oavsett om resultatet framställts av Mindler ensamt eller tillsammans med annan. Denna bestämmelse ska vara tillämplig även efter det att Avtal mellan Mindler och Användaren i övrigt har upphört att gälla.

 

 1. AVBOKNING AV VIDEOSAMTAL
  1. Avbokning av inbokat videosamtal kan ske kostnadsfritt fram till och med 24 timmar innan starttiden för inbokat videosamtal. För det fall avbokning sker inom ovan angiven tid ska betalning som erlagts för det avbokade videosamtalet återbetalas inom fjorton (14) dagar.
  2. Användaren är medveten om och samtycker till att denne inte har rätt till återbetalning vid avbokning av beställd drop-in videosamtalstid. Användaren är medveten om och accepterar vidare att denne inte har rätt till någon återbetalning för avbokning av videosamtal som sker senare än 24 timmar innan sådant videosamtal skulle ha ägt rum.

 

 1. OTILLÅTEN ANVÄNDNING
  1. Mindler ser allvarligt på all otillåten användning av Appen och Användarkontot i strid mot detta Avtal/dessa allmänna villkor och/eller vår vid var tid gällande policys angående informationshantering, säkerhet, etik m.m. Det är t.ex. inte tillåtet att filma konsultationer med vårdpersonal eller att på något sätt sprida sådant material. Mindler kommer att vidta åtgärder mot genomförd eller befarad otillåten användning av Appen, Användarkontot etc.
  2. Mindler förbehåller sig rätten att, med eller utan föregående varning eller meddelande härom, när som helst utan ansvar för eventuella konsekvenser, ta bort information från Appen, stänga av Användarkonto eller vidta andra åtgärder p.g.a. Användares avtalsbrott eller för att skydda Appens renommé och/eller för att skydda den från otillbörligt nyttjande. Vid sådan avstängning har Mindler dessutom rätt att säga upp Avtalet enligt p ‎9.2 nedan.
  3. För det fall Användare brutit mot Avtalet, gällande rätt eller om denne använt Appen på olagligt eller otillåtet sätt, är Användaren skyldig att ersätta och hålla Mindler skadeslöst från all skada som Mindler orsakas härav (inklusive men inte begränsat till ombudsarvode, rättegångskostnader och alla anspråk från tredje man).
  4. Användaren är begränsad till att endast boka tid med en(1st) psykolog åt gången, det är således otillåtet att boka flera tider med olika psykologer parallellt. Efter att en kontakt avslutats med en psykolog kan ny tid till annan psykolog bokas.
  5. Mindler erbjuder psykologkontakt till användare på primärvårdsnivå. Detta motsvarar alltså den vårdnivå som erbjuds på en vårdcentral, hälsocentral eller dylikt. Vård som kräver specialistkompetens inom psykiatri kan Mindlers således inte erbjuda. Detta innebär att Mindlers psykolog har rätt att avbryta behandling/kontakt efter information om detta, med användare som bedöms vara på fel vårdnivå.

 

 1. AVTALSTID
  1. Avtalet gäller från och med den tidpunkt Användaren registrerat ett Användarkonto hos Mindler och därefter tillsvidare.

 

 1. UPPSÄGNING
  1. Användaren har alltid rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande. Sker sådan uppsägning ska Mindler snarast ta bort Användarens Användarkonto och avlägsna all tillhandahållen och lagrad information relaterad till Användaren.
  2. Mindler äger rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande för det fall Användaren bryter, eller med sannolika skäl förväntas bryta mot detta Avtal och inte vidtar rättelse inom trettio (30) dagar från skriftligt påpekande därom. Vid sådan uppsägning stängs Användarens Användarkonto av, varefter Avtalet automatiskt upphör att gälla. Information angående Användaren som lagrats i Appen kommer att raderas skyndsamt.
  3. Användare som har avstängts från sitt Användarkonto i enlighet med denna punkt har inte rätt att återregistrera sig eller registrera ett nytt Användarkonto utan att särskilt tillstånd erhållits av Mindler för detta.

 

 1. ÄNDRING AV FUNKTION OCH VILLKOR
  1. Mindler förbehåller sig rätten att förändra omfattning och funktion av Användarkonto och Appen. Produkt- och tjänsteutveckling kan exempelvis, men inte enbart, avse layout, innehåll, tjänsten eller funktionalitet och kan innebära att Avtalet påverkas. Sådana ändringar kommer att meddelas Användare via Appen och/eller e-post. Vid var tid gällande allmänna villkor återfinns i Appen och på Mindlers hemsida.
  2. Användaren äger rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande för det fall Mindlers förändring av avtalsvillkor eller Appen är till väsentlig nackdel för Användaren.

 

 1. FORCE MAJEURE
  1. Mindler ersätter inte skada till följd av strejk, eldsvåda, myndighetsutövning, arbetstvister, olyckshändelser, fel eller försening av underleverantör, driftstopp i allmänna kommunikationssystem eller annan omständighet utanför Mindlers kontroll och som Mindler inte skäligen kunnat förväntas räkna med och vars följder Mindler inte skäligen kunnat undvika eller övervinna. För det fall omständighet i enlighet med denna punkt kvarstår under en period som överstiger trettio (30) dagar har part rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan. Användaren har under sådana omständigheter rätt till återbetalning av förutbetalt belopp för inbokat men ej genomfört videomöte.

 

 1. MEDDELANDEN
  1. Användaren ska i Appen uppge den e-postadress och det telefonnummer till vilken denne önskar att Mindler från tid till annan ska sända meddelanden.
  2. Uppsägning och andra meddelanden enligt detta Avtal ska ske via e-post.
  3. Meddelanden enligt detta Avtal ska anses ha kommit mottagaren tillhanda;
   a) om avsänt med e-post: när mottagandet behörigen bekräftats vilket kan ske genom t.ex. mottagningskvitto,
   b) om avsänt med rekommenderat brev: två arbetsdagar efter avlämnande för postbefordran, eller
   c) om avlämnat med bud: vid överlämnandet.
  4. Användaren ska utan dröjsmål meddela Mindler om denne ändrar sina kontaktuppgifter.

 

 1. ÖVERLÅTELSE AV AVTAL OCH FÖRPLIKTELSER ENLIGT AVTALET
  1. Användare äger ej rätt att överlåta detta Avtal eller rättighet och/eller skyldighet till följd av detta Avtal till annan.
  2. Mindler har en obegränsad rätt att anlita underleverantör för fullgörandet av sina förpliktelser enligt detta Avtal.

 

 1. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTELÖSNING
  1. Tvist i anledning av tolkning och tillämpning av detta Avtal/dessa allmänna villkor och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras enligt svensk rätt av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans om inget annat avtalats.
  2. Vid indrivning av betalning på grund av betalningsförpliktelser enligt detta Avtal/dessa allmänna villkor får, oaktat vad som i övrigt framgår av p ‎14.1 ovan, sådant ärende hänskjutas till Kronofogden eller annat indrivningsförfarande.