Allmänna villkor – Användaravtal

På den här sidan kan du läsa Mindler användarvillkor.

Omfattning och tillämplighet

Dessa användarvillkor (”Användarvillkor” eller ”Avtalet”) gäller mellan Mindler AB, org. nr. 559150-0722, (”Mindler” eller ”vi”) och dig som användare (”du”) när du använder Mindlers plattform genom applikationer för Android och iOS (”App”) för att komma i kontakt med legitimerade psykologer (”Tjänsten”). Hur vi behandlar dina personuppgifter framgår av vår Personuppgiftspolicy.

Avtalet anses ingånget när du har registrerat ett användarkonto (”Användarkonto”) och genom att skapa ett användarkonto bekräftar du att du accepterar dessa Användarvillkor i sin helhet.

Enkelt uttryckt

Dessa villkor gäller när du använder Mindlers App.

Allmänt

Mindler förmedlar den App genom vilken du kan komma i kontakt med och boka tid för digital vård med legitimerade psykologer (”Psykologer”). 

Den hälso- och sjukvård som du i egenskap av patient får via Appen tillhandahålls av en vårdcentral som Mindler är underleverantör till. Mindler AB verkar som underleverantör av digitala vårdtjänster till Trygg Hälsa AB och Distriktsläkarna i Västra Götaland AB. Dina vårdkontakter registreras hos följande vårdcentraler; Kungsholmen Husläkarmottagning, Stockholm; Beckomberga Vårdcentral, Stockholm; Distriktsläkarna Mölndal, Västra Götaland; Distriktsläkarna Kviberg, Västra Götaland. I samband med kontakt med en Psykolog registreras därför vårdbesöket i din journal som ett besök hos relevant vårdcentral. 

Mindler är registrerad vårdgivare under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och arbetar uteslutande med etablerade, legitimerade psykologer. 

Enkelt uttryckt

Den digitala vården du får via Mindler erbjuds på samma villkor som på en fysisk vårdcentral.

Användarkontot

För att använda Tjänsten behöver du skapa ett Användarkonto. Användarkontot används för att boka en tid med en psykolog och för att spåra din användning av tjänsten i Appen. För att skapa ett Användarkonto måste du vara minst 16 år gammal och ha tillgång till BankID för identifiering. 

Användarkontot är personligt och får endast nyttjas av den som registrerat Användarkontot. Du ansvarar för att de kontaktuppgifter som du lämnar vid registrering av Användarkontot är korrekta och hålls uppdaterade. Du kan meddela ändringar direkt i Appen eller via e-post till info@mindler.se.

Du får inte överlåta eller ge någon annan tillgång till ditt Användarkonto och du ansvarar för de handlingar som sker genom ditt Användarkonto. Du som vårdnadshavare får inte heller registrera ett Användarkonto för ditt barn eller boka tid för ett barn genom ditt Användarkonto. 

Enkelt uttryckt

Endast du själv får använda Appen och du måste vara minst 16 år gammal. Håll dina kontaktuppgifter uppdaterade så att vi kan nå dig vid behov.

Om vården

Genom Appen kan du komma i kontakt med en Psykolog på primärvårdsnivå. Detta motsvarar den vårdnivå som erbjuds på en fysisk vårdcentral. Mindler erbjuder inte vård som kräver specialistkompetens inom psykiatri. Om du bedöms behöva vård som kräver specialistkompetens kan Psykologen komma att avbryta behandlingen och hänvisa dig till rätt vårdinstans.

Vid behandling av en Psykolog, ska du vara frisk i övrigt. Vid allvarliga symptom om ohälsa ska du söka adekvat vård via vårdcentral eller akutmottagning. Vid akuta självmordstankar ska du vända dig till adekvat akutpsykiatrisk instans alternativt ringa 112 för vägledning och råd.

Enkelt uttryckt

Vi förmedlar samma vård som du skulle kunna få av en psykolog på en fysisk vårdcentral.

Mötet med psykolog

Kontakten med Psykologerna sker genom videosamtal. Bokade möten med Psykologerna sker alltid genom videosamtal. För att kunna använda Tjänsten behöver du ge Appen åtkomst till ljud och bild på din enhet samt vara ansluten till ett nätverk. 

Ljud och rörlig bild raderas i realtid och sparas inte på något sätt efter mötet. Bilder och filer som du själv laddar upp i Tjänsten via chatten eller i frågeformulär samlas däremot in och sparas i din journal. Vi journalför uppgifter om ditt möte för att ge dig insyn i din vård och fullgöra våra rättsliga skyldigheter som vårdgivare. Du kan läsa mer om journalföring och hur vi behandlar personuppgifter i vår Personuppgiftspolicy.

Enkelt uttryckt

Vården ges över videosamtal. För att fungera, behöver Appen åtkomst till bild och ljud. Uppgifter om din vård sparas i din journal.

Bokning

Du kan boka tid för kontakt med Psykolog via Appen. Du bokar tid för videosamtal enkelt genom att välja en tillgänglig tid via Appens bokningssystem.

Vid bokning av videosamtal kan du lämna uppgifter om ditt tillstånd i chatten via ditt Användarkonto. Under videosamtalet kan du sedan närmare beskriva din situation för Psykologen, som baserat på dina uppgifter föreslår lämpliga behandlingsåtgärder.

Du kan endast boka tid med en Psykolog åt gången. Det går inte att boka flera tider med olika Psykologer parallellt. Först efter att du har avslutat en kontakt med en Psykolog kan du boka en tid till en annan Psykolog.

Enkelt uttryckt

Du bokar tid för videosamtal med en Psykolog enkelt via Appen.

Material i appen

Mindler kan publicera och tillhandahålla kompletterande material i Appen, såsom behandlingsprogram, som utgör ett komplement till den medicinska rådgivningen som Psykologen ger dig. Materialet är avsett som ett hjälpmedel för Psykologerna att tillhandahålla effektiv vård till sina patienter. Kompletterande material är inte avsett att användas för sig själv eller i stället för en Psykologs bedömning, diagnos eller behandling för något tillstånd. 

Kompletterande material får inte vidarebefordras, kopieras eller på annat sätt användas i annat syfte än som komplement för den medicinska rådgivningen en Psykolog ger dig.

Enkelt uttryckt

Behandlingsprogram eller annat material som tillhandahålls av Mindler ska endast användas av dig som komplement till den vård du får av Psykologen.

Pris och betalning

Tjänsterna tillhandahålls till det pris som framgår av vid var tid gällande prislista i Appen och priset framgår alltid innan du gör en bokning eller när du påbörjar ett IKBT-program.

Betalning för videosamtal görs i förskott innan videosamtalet äger rum via en betaltjänstleverantör. Det går inte att påbörja ett videomöte med en Psykolog eller nyttja annan tjänst innan betalning har erlagts.

Om patientavgift för IKBT gäller för dig får du information om detta innan du påbörjar IKBT. Betalning för IKBT görs i efterskott via faktura genom Kivra. Om du inte har Kivra skickas fakturan till din folkbokföringsadress. Betalning sker via faktura med 30 dagars betalningsvillkor. Mindler förbehåller sig rätten att ta ut påminnelseavgift och dröjsmålsränta om inte betalning sker enligt villkoren.

Frikort gäller för Mindlers Tjänst och Mindler är ansluten till e-frikortstjänsten för de regioner som är anslutna till denna tjänst. Om du redan har ett elektroniskt frikort hämtas dina frikortsuppgifter genom e-frikortstjänsten. Frikort i pappersformat gäller också och du kan uppge ditt frikortsnummer vid bokning av videosamtal. Mindler registrerar endast patientavgifter om du är folkbokförd i en region som är ansluten till e-frikortstjänsten.

Enkelt uttryckt

Priset anges alltid innan du slutför en bokning och betalning sker innan videosamtalet påbörjas. Frikort gäller hos Mindler.

Avbokning av videosamtal

Du kan avboka ett inbokat videosamtal kostnadsfritt fram till 24 timmar innan videosamtalets starttid. Om avbokning sker inom denna tid återbetalar Mindler avgiften för det avbokade videosamtalet inom fjorton (14) dagar till samma kort eller bankkonto som användes vid betalningen.

Om du avbokar senare än 24 timmar innan bokad tid eller om du uteblir från videosamtalet, får du betala en avgift på 400 kronor för uteblivet besök. Denna avgift gäller även om du har frikort eller om du har bokat ett besök till reducerat pris. Du får en faktura på avgiften via Kivra. Om du inte har Kivra skickas fakturan till din folkbokföringsadress. Betalning sker via faktura med 10 dagars betalningsvillkor. Mindler förbehåller sig rätten att ta ut påminnelseavgift och dröjsmålsränta om inte betalning sker enligt villkoren. Avgiften för uteblivet besök gäller ej för videosamtal som bokats samma dygn. 

Om du använder Appen genom t.ex. abonnemang, ersättnings- eller löneförmån, centralt upphandlat avtal via arbetsgivare eller liknande gäller andra avbokningsregler enligt separat avtal.

Enkelt uttryckt

Du kan avboka och få pengarna tillbaka om avbokningen sker senast 24 timmar innan bokad tid. Om du avbokar när det är mindre än 24 timmar kvar till bokad tid eller om du uteblir får du betala 400 kronor.

Mindlers ansvar och ansvarsbegränsning 

Mindler ansvarar för att tillhandahållandet av Tjänsten i enlighet med Avtalet och gällande lag. 

Om du lider skada på grund av att Mindler bryter mot Avtalet har du rätt till ersättning för eventuella direkta skador. Mindler ansvarar inte för skador till följd av förhållanden som du ansvarar för enligt Avtalet eller för indirekta skador, såsom följdskador, utebliven vinst, utebliven förväntad besparing och/eller andra indirekta skador på grund av fel eller vid förlust av data. 

Mindlers ansvar är begränsat till ansvar för styrkt, direkt skada och till ett maximalt belopp motsvarande tolv tusen (12 000) kronor om inte annat följer av tvingande lag eller Mindler agerat uppsåtligen eller grovt vårdslöst.

Mindler ansvarar inte för innehåll från tredje part som länkats till eller från Appen. 

Enkelt uttryckt

Vi ansvarar för Tjänsten och om vi skulle orsaka dig skada kan du ha rätt till ersättning enligt Avtalet och enligt lag. 

Tillgänglighet och avbrott

Mindler åtar sig att tillhandahålla videotjänster under bokade tider samt ge dig tillgång till ditt Användarkonto när som helst på dygnet, med undantag för i Appen planerade och aviserade avbrott för underhåll eller avbrott utanför Mindlers kontroll.

Mindler bär inget ansvar för avbrott i tjänsten eller tillgängligheten som uppstått på grund av: 

  1. fel i din hårdvara/utrustning, anslutande nätverk, din programvara eller fel i programvara som utgör tredjepartsprodukt och som vi, trots att vi på ett fackmannamässigt sätt försökt åtgärda eller kringgå, inte kan avhjälpa; 
  2. virus eller annat angrepp på säkerheten trots att vi vidtagit fackmannamässiga åtgärder; eller 
  3. omständighet som utgör force majeure.

Eventuella fel ska i första hand åtgärdas genom felavhjälpning. 

Fel eller avbrott i Appens funktion eller tillgänglighet kan anmälas till Mindlers kundtjänst via info@mindler.se (dygnet runt) eller via vår chatt under kontorstid (kl. 9.00 – 17.00 vardagar med undantag för helgdagar).

Enkelt uttryckt

Vi strävar efter att Appen alltid ska vara tillgänglig, men den kan ligga nere ibland, t.ex. vid underhållsarbete.

Immateriella rättigheter

Upphovsrätt, äganderätt och andra immateriella rättigheter till Mindlers varumärken, firma, Appen och samtliga dokument som används och/eller tillhandahålles av Mindler i Appen eller på vår hemsida tillhör Mindler med ensamrätt. 

All kopiering, ändring, överlåtelse och/eller annan användning av Mindlers material som inte uttryckligen skriftligen medgivits av Mindler är förbjuden. 

Enkelt uttryckt

Appen och dess innehåll tillhör Mindler och får inte olovligen användas av andra.

Otillåten användning

Det är inte tillåtet att filma eller spela in ljud under konsultationer med Psykologer eller att på något sätt sprida sådant material. Det är inte heller tillåtet att agera kränkande eller olagligt eller publicera material av kränkande eller olaglig natur i samband med ett videosamtal eller i Appens chat.

Om du använder Appen på ett olagligt eller otillåtet sätt har Mindler rätt att omedelbart ta bort information från Appen, stänga av ditt Användarkonto eller vidta andra åtgärder för att skydda Psykologens och Mindlers renommé och/eller för att skydda Appen från otillbörligt nyttjande. Vid sådan avstängning har Mindler dessutom rätt att säga upp Avtalet.

Om du använt Appen på ett olagligt eller otillåtet sätt, är du skyldig att ersätta och hålla Mindler skadeslöst från all skada som Mindler orsakas av detta (inklusive men inte begränsat till ombudsarvode, rättegångskostnader och alla anspråk från tredje man).

Enkelt uttryckt

Om du använder Appen på ett otillåtet eller olagligt sätt ansvarar du för konsekvenserna.

Avstalstid

Avtalet gäller från och med den tidpunkt du registrerat ett Användarkonto hos Mindler och därefter tillsvidare.

Meddelanden

I Appen måste du ange en e-postadress och ett telefonnummer så att vi vid behov kan skicka meddelanden som bekräftelser och information om de produkter och tjänster vi erbjuder. Du kan när som helst avregistrera dig från våra e-postlistor.

Uppsägning

Du kan närsomhelst säga upp Avtalet till omedelbart upphörande. Om du har bokat tid för kontakt med Psykolog, som infaller efter tidpunkten för uppsägning, måste tiden avbokas enligt sedvanliga avbokningsregler. 

Mindler har rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande ifall du bryter mot Avtalet. Vid sådan uppsägning stängs ditt Användarkonto av, varefter Avtalet automatiskt upphör att gälla. Om du stängs av från ditt Användarkonto enligt detta stycke har du inte rätt att registrera ett nytt Användarkonto utan Mindlers skriftliga medgivande.

Mindler har även rätt att avsluta ditt Användarkonto om det inte har använts på 24 månader.

Vid uppsägning, oberoende av skäl, ska Mindler snarast ta bort ditt Användarkonto och radera all tillhandahållen och lagrad information relaterad till ditt Användarkonto. Vi kan komma att spara vissa uppgifter även efter att du sagt upp Avtalet. T.ex. måste vi spara din journal i minst tio år från senaste anteckning enligt lag. 

Enkelt uttryckt

Du kan närsomhelst säga upp Avtalet och Mindler har rätt att stänga av ditt Användarkonto om du bryter mot Avtalet. Vid uppsägning raderar vi ditt Användarkonto och all relaterad information, förutom uppgifter som vi måste spara enligt lag. 

Ändring av funktion och villkor

Mindler kan komma att ändra omfattning och funktion av Tjänsten, Appen och ditt Användarkonto. Sådana ändringar kan exempelvis avse layout, innehåll eller funktionalitet och kan innebära att Avtalet påverkas. Du kommer att meddelas om större ändringar via Appen och/eller e-post. Vid var tid gällande användarvillkor hittar du alltid i Appen och på Mindlers hemsida.

Enkelt uttryckt

Vi kan komma att uppdatera och ändra innehållet och utformningen av Appen eller dessa villkor. Vi meddelar alltid dig vid större ändringar.

Överlåtelsen av avtal och förpliktelser

Du har inte rätt att helt eller delvis överlåta detta Avtal till annan. Mindler har rätt att helt eller delvis överlåta sina förpliktelser enligt detta Avtal till underleverantör.

Tillämplig lag, tvister och klagomål

Svensk lag är tillämplig på Avtalet. Om det skulle uppstå en tvist mellan dig och oss med anledning av detta Avtal ska sådan tvist lösas av allmän domstol.

Om du har synpunkter eller klagomål på Tjänsterna kan du framföra dem antingen till Mindler, den vårdcentral som vårdbesöket är journalfört hos, patientnämnden i Stockholm eller i tillämpliga fall till IVO.

Kontakt

Mindler AB
Hovslagargatan 3, 111 48 Stockholm
Org. nr. 559150-0722
info@mindler.se