Behandlar genom KBT, Föräldrastöd, Krissamtal

Tidigare arbetslivserfarenhet: Företagshälsovård, Primärvård, Psykiatri

Legitimerad psykolog sedan 2009

Tar emot patienter på Engelska, Svenska

Louisa Löfving är legitimerad psykolog och har arbetat med psykologisk behandling
sedan 2009. Hon har arbetat inom olika typer av verksamheter såsom primärvård,
psykiatri och företagshälsovård. Sedan 2012 driver och arbetar hon på en
psykologmottagning i Göteborg där hon även handleder och föreläser/utbildar inom
olika ämnesområden.
Louisa arbetar med KBT som behandlingsmetod och har särskild vidareutbildning i
traumafokuserad KBT och KBT vid ätstörningsproblematik. Hon använder också
strategier från DBT (Dialektisk beteendeterapi) i sitt behandlingsarbete.
Louisa är särskilt intresserad av frågor som rör tidigt omhändertagande vid
krishändelser och är mån om att både sprida kunskap kring förhållningssätt samt själv
vara delaktig där det behövs.